ระบบการลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์ โรงเรียนวาปีปทุม

ค้นหาชุมนุมที่สนใจ เพียงแค่ใส่ชื่อชุมนุม หรือใส่ชื่อครูผู้สอน หรือเลือกระดับชั้น

ชุมนุมทั้งหมดที่เปิด (จำนวน 146 ชุมนุม)
นักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลได้จากกล่องค้นหาที่อยู่ข้างบน
เหลือที่ว่าง
นาฏศิลป์
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดิ์, ครูละเอียด มูลวิไล

รับ : 77 คน | เหลือ : 2 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
Crossword
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูอรัญ มูลบุญ

รับ : 60 คน | เหลือ : 53 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
มวย
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูเลิศพิภพ แสนวัง

รับ : 51 คน | เหลือ : 2 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
แบกเป้ตะลุยโลก
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูศุภษร บุดดา

รับ : 50 คน | เหลือ : 8 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
จัดสวนถาด/จัดสวนแก้ว
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูปิยนุช พิกุลสวัสดิ์

รับ : 50 คน | เหลือ : 8 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
วงโยธวาธิต
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูพิษณุย์ ดาทอง

รับ : 50 คน | เหลือ : 6 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
วาดภาพ
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูจีรภรณ์ ศรีมุงคุณ

รับ : 50 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
สังคมศึกษา
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูปัทมา ปินะทาใน

รับ : 40 คน | เหลือ : 6 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
ช่างถ่ายภาพ
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูสมคิด โพคันโย

รับ : 40 คน | เหลือ : 6 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
ขับร้องประสานเสียง
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูสราวุธ สระมูล

รับ : 37 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
English is easy
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูชนะชัย พรดอนก่อ

รับ : 36 คน | เหลือ : 31 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
STEM (ห้องเรียนพิเศษ 4/13)
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูณัฐชนาพร ฤทธิมนตรี

รับ : 36 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
วิทยาศาสตร์เข้มข้น (ห้องเรียนพิเศษ 2/1)
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูเดชพล ใจปันทา

รับ : 36 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
วิทยาศาสตร์เข้มข้น (ห้องเรียนพิเศษ 5/13)
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูสุวรรณี ผาผง

รับ : 36 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
วิทยาศาสตร์เข้มข้น (ห้องเรียนพิเศษ 2/2)
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูนิโลบล พูนศิริ

รับ : 36 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
STEM (ห้องเรียนพิเศษ 1/1)
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูธีราพร ถนอมสัตย์, ครูประภาพร แก้วกัลยา

รับ : 36 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
STEM (ห้องเรียนพิเศษ 1/2)
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูศศิธร นุ่นภักดี

รับ : 36 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
คณิตศาสตร์ (ห้องเรียนพิเศษ 3/2)
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูวรศิลป์ อักะมานัง

รับ : 35 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
คณิตศาสตร์ (ห้องเรียนพิเศษ 3/1)
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ์

รับ : 35 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC)
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูดำรงค์ จอมศรีกระยอม

รับ : 33 คน | เหลือ : 1 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
คณิตศาสตร์ (ห้องเรียนพิเศษ 6/11)
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูวชากร บุญสิทธิ์

รับ : 33 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
กลองยาว
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูอภิชาติ นารีจันทร์

รับ : 32 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
ฝึกสมาธิ
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูสหเทพ ดวงดี

รับ : 31 คน | เหลือ : 10 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูอนันต์ ปัดคำ, ครูสุทธิยา รัตนคุณศาสน์

รับ : 31 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
ปลาสวยงาม
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูพงศธร สมภักดี

รับ : 31 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
นักเคมีรุ่นเยาว์
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูลักษมี ม่วงคลา

รับ : 30 คน | เหลือ : 30 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูธนัส ภูมิชูชิต

รับ : 30 คน | เหลือ : 30 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
วรรณศิลป์
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูจิราพร ทบด้าน

รับ : 30 คน | เหลือ : 30 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
ภาษาพาสนุกกับครูนภัทร
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูนภัทร แช่มไล่

รับ : 30 คน | เหลือ : 30 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
E-Puzzle
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูจารุวัฒน์ ปัตตานัง

รับ : 30 คน | เหลือ : 30 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
อนุรักษ์พลังงาน
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูเพ็ญณภา ขันไสว

รับ : 30 คน | เหลือ : 30 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
วิทยาศาสตร์
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูสิทธิชัย วาลมูลตรี

รับ : 30 คน | เหลือ : 30 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
โสตและเทคโนโลยี
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูวีระพล ประทัด

รับ : 30 คน | เหลือ : 30 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
ภาษาไทย
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูบัวภา มะกา

รับ : 30 คน | เหลือ : 28 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
GSP กับคณิตประจำวัน
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูภัทรภร วัฒนราช

รับ : 30 คน | เหลือ : 28 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
A-math
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูเมตตา ติดวงษา

รับ : 30 คน | เหลือ : 28 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
Spelling Bee
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูนัฐชนาพร ฤทธิ์มนตรี

รับ : 30 คน | เหลือ : 28 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
Crossword
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูมนูญ มูลบุญ

รับ : 30 คน | เหลือ : 27 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
โครงงานวิทยาศาสตร์
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูศุภกฤต เรืองสมบัติ

รับ : 30 คน | เหลือ : 27 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
อุตสาหกรรม
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูชัยยศ ทองสมบูรณ์

รับ : 30 คน | เหลือ : 27 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
We love English
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูลัดดาวัลย์ ขันขวา

รับ : 30 คน | เหลือ : 27 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
เคมี
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูอุดมลักษณ์ วานิชชัง

รับ : 30 คน | เหลือ : 26 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
ชีววิทยาเข้มข้น
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูกันต์กนิษฐ์ โพธิจักร

รับ : 30 คน | เหลือ : 26 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
โครงงานวิทยาศาสตร์
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูสุวดี ปะกินัง

รับ : 30 คน | เหลือ : 26 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (รับเฉพาะสายวิทย์)
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูประภาศรี ทิพย์พิลา

รับ : 30 คน | เหลือ : 25 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
Skit
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูอฤชร ปทุมพร

รับ : 30 คน | เหลือ : 25 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
English
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูศกุลนิชญ์ ตรีประทุม

รับ : 30 คน | เหลือ : 25 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูวิวารี แสงงาม

รับ : 30 คน | เหลือ : 25 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
เคมี
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูสุคนธา โคตรโสภา

รับ : 30 คน | เหลือ : 24 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
ซูโดกุ
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูนิภาพร อาจอารี

รับ : 30 คน | เหลือ : 24 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
คำคมประสมภาษาไทย
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูศิรินทร์ภรณ์ พูนไธสง

รับ : 30 คน | เหลือ : 24 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
ฟิสิกส์
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูไพโรจน์ สุวรรณศรี

รับ : 30 คน | เหลือ : 24 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
มารยาทไทย
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูนงค์รัก พินทะปะกัง

รับ : 30 คน | เหลือ : 23 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
ภาษาไทย(อ่านอออกเขียนได้)
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูมณีรัตน์ บุบผารัตน์

รับ : 30 คน | เหลือ : 23 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
คณิตศาสตร์
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ์

รับ : 30 คน | เหลือ : 23 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูมยุรี ลาดนาเลา

รับ : 30 คน | เหลือ : 23 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
ภาษาไทย
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูพรสวรรค์ ทับสุขวิวัฒนกุล

รับ : 30 คน | เหลือ : 23 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
ภาษาไทย
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูวิชิต เสนาราช

รับ : 30 คน | เหลือ : 23 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
ภาษาไทย
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูนาถชนก ภูมั่ง

รับ : 30 คน | เหลือ : 23 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
กิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูสุภาภรณ์ ช่างถม

รับ : 30 คน | เหลือ : 23 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
English for social
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูกุสุมา โรจนกร

รับ : 30 คน | เหลือ : 23 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
มารยาทไทย
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูลัดดา แสงโทโพ

รับ : 30 คน | เหลือ : 22 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
ภาษาไทย
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูรจนา พรมโกน

รับ : 30 คน | เหลือ : 22 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
คาราโอเกะพาเพลิน
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูวิชรัตน์ ยะสานติทิพย์

รับ : 30 คน | เหลือ : 22 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
English singing
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูโกมล คุณพระเนตร

รับ : 30 คน | เหลือ : 22 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
คิดเลขเร็ว
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูภคมน ภูมิชูชิต

รับ : 30 คน | เหลือ : 21 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
วิทยาศาสตร์
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูจุรีรัตน์ เทียงคำ

รับ : 30 คน | เหลือ : 21 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
A-math
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูเกษร เทวาพิทักษ์กุล

รับ : 30 คน | เหลือ : 21 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
ช่างปูน
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูสนิท พรรณศิลป์

รับ : 30 คน | เหลือ : 21 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
คณิตศิลป์
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูวิไลวรรณ ลุนละวงษ์

รับ : 30 คน | เหลือ : 20 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
ภาษาไทย
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูวรวิทย์ มีลี

รับ : 30 คน | เหลือ : 20 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
Lyricstraning
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูวิริยา ภูน้ำย้อย

รับ : 30 คน | เหลือ : 20 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
มารยาทไทย
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูกรทิพย์ ปัญโญ

รับ : 30 คน | เหลือ : 19 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
นักวิทย์รุ่นเยาว์
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูชมพู สัจจวาณิชย์

รับ : 30 คน | เหลือ : 19 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
พืชสมุนไพรในชีวิตประจำวัน
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูสมศักดิ์ โกการัตน์

รับ : 30 คน | เหลือ : 19 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
ภาษาไทย
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูประภาพร แก้วจันดา

รับ : 30 คน | เหลือ : 19 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
พืชสมุนไพร
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูอัมวิกา ทวยจันทร์

รับ : 30 คน | เหลือ : 19 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
งานประดิษฐ์
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูอภิรดา ภูมาศ

รับ : 30 คน | เหลือ : 19 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
ทันโลกไร้พรมแดน
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูเสาร์ห้า พุทธบาล

รับ : 30 คน | เหลือ : 18 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
สวดมนต์
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล

รับ : 30 คน | เหลือ : 16 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
ประชาสัมพันธ์อาสา
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูประเพียร ลดาวัลย์

รับ : 30 คน | เหลือ : 16 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
Lyricstraing
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูกฤติกา กลั่นโคกสูง

รับ : 30 คน | เหลือ : 16 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
ภาษาอังกฤษแบบเข้ม ม.4
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูกุลธิดา มุลตรีแก้ว

รับ : 30 คน | เหลือ : 16 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
E riddle
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูพิศมัย สุวรรณะ

รับ : 30 คน | เหลือ : 15 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
เคมี
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูชัยวัฒนา ประภาศรี

รับ : 30 คน | เหลือ : 15 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
English is fun
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูพรทิพย์ ศรีโยไว

รับ : 30 คน | เหลือ : 15 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
เกมคณิตคิดสนุก
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูพิชญ์พิมล สุนทะวงศ์

รับ : 30 คน | เหลือ : 15 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
สังคมศึกษา
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูสุพรรษา ทัพธานี

รับ : 30 คน | เหลือ : 14 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูนพอนันต์ สุนทรพสิษฐ์

รับ : 30 คน | เหลือ : 14 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
หุ่นยนต์
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูขนิษฐา เตชะนอก

รับ : 30 คน | เหลือ : 14 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
ซูโดกุ
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูจารีย์ภัค เรืองสมบัติ

รับ : 30 คน | เหลือ : 13 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
วิทยาศาสตร์
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูขวัญใจ เปลวเฟื่อง

รับ : 30 คน | เหลือ : 13 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
คณิตศาสตร์
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูทรัพย์ศิริ สิงห์สุพรรณ

รับ : 30 คน | เหลือ : 12 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
A-Math
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูสันติ อุดคำ

รับ : 30 คน | เหลือ : 10 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
หุ่นยนต์
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูไอลัดดา ปามุทา

รับ : 30 คน | เหลือ : 10 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
ชุมนุมภาษาไทย
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูอรุณี ใหม่คามิ

รับ : 30 คน | เหลือ : 10 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
แอโรบิคเพื่อสุขภาพ
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูจารุภา มะธุเสน

รับ : 30 คน | เหลือ : 10 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
แอโรบิคเพื่อสุขภาพ
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : นางจิตติพร ประทุมมาศ

รับ : 30 คน | เหลือ : 10 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
แอโรบิคเพื่อสุขภาพ
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูวราภรณ์ จันทสมบัติ

รับ : 30 คน | เหลือ : 9 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
เครื่องบินพลังยาง
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูพิชชานันท์ จันทพรม

รับ : 30 คน | เหลือ : 9 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
คณิตศาสตร์สู่อาชีพ
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูบุปผา ทิ้งแสน

รับ : 30 คน | เหลือ : 8 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
กิจกรรมเข้าจังหวะ
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูหงษ์ทอง ประนัดศรี

รับ : 30 คน | เหลือ : 8 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
เครื่องบินพลังยาง
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูอรุณรัศมี จันทรพรม

รับ : 30 คน | เหลือ : 7 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
สร้างชิ้นงานด้วยคอมพิวเตอร์
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูชัยยศ จระเทศ

รับ : 30 คน | เหลือ : 5 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
จรวดขวดน้ำ
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูวันทนีย์ ประจะนัง

รับ : 30 คน | เหลือ : 5 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ม.1
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูรัชนีวัลย์ วรรณศรี

รับ : 30 คน | เหลือ : 4 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
ปั้นภาพการ์ตูน
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูทวีศักดิ์ สืบเมืองซ้าย

รับ : 30 คน | เหลือ : 4 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
เล่านิทานคุณธรรม
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูทัศนีย์ สีหาบุญมาก

รับ : 30 คน | เหลือ : 3 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
ช่างเสริมสวย
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูพูนศักดิ์ อารพล

รับ : 30 คน | เหลือ : 3 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
ฟุตซอล
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูพิชัย สำราญสุข

รับ : 30 คน | เหลือ : 3 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
เล่านิทานคุณธรรม
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูเบญญาภา ไชยเกตุ

รับ : 30 คน | เหลือ : 2 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
หมากรุก
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูสมศักดิ์ เรืองบุญ

รับ : 30 คน | เหลือ : 2 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
สังคมศึกษา
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูปรียานุช จำละคร

รับ : 30 คน | เหลือ : 1 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
คณิตศาสตร์
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ว่าที่ร้อยเอกประวัติ หัตถสินธุ์

รับ : 30 คน | เหลือ : 1 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
รักษ์สิ่งแวดล้อม
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูจำปา สืบสุนทร

รับ : 30 คน | เหลือ : 1 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
คณิตหรรษา
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูมนัสวี โนนหนองคู

รับ : 30 คน | เหลือ : 1 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
ช่างเขียนแบบ
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูวสันต์ อันทะไชย

รับ : 30 คน | เหลือ : 1 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC)
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูสมจิตร สุทธินันท์,ครูวัชรี ชารีชื่น

รับ : 30 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
สังคมศึกษา
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูสหฤทัย วุฒิสาร

รับ : 30 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
สังคมศึกษา
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูวาสนา เอ้ตุโพธิ์

รับ : 30 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
แนะแนว
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูลภัสดา บุบผโชติ

รับ : 30 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
แนะแนว
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูละอองดาว แพงคำแสน

รับ : 30 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูเสมอแข จันทะชัย

รับ : 30 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูนพพล โสโท

รับ : 30 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
วิทย์น่ารู้
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูชูเกียรติ คุ้มเนตร

รับ : 30 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
วิทยาศาสตร์เข้มข้น (ห้องเรียนพิเศษ 5/14)
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูพุทธชาติ ปะกิคา

รับ : 30 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
หมากรุก
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูสุนทร แต้มจันทร์

รับ : 30 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
ภาษาไทย
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูสุมามาลย์ โสดา

รับ : 30 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
คณิตศาสตร์กับชีวิตชีวิตประจำวัน
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูนวลใจ พันธุวาสิฎฐ์

รับ : 30 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
D.I.Y
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครุเสาวภาคย์ สมานกุล

รับ : 30 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
คณิตศาสตร์ (ห้องเรียนพิเศษ 6/12)
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูสุรีวรรณ ปักกังเว

รับ : 30 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูทัศนีย์ ลามี

รับ : 30 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
ฟุตบอล
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูประดิษฐ์ สังขเภท

รับ : 30 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
การถนอมอาหาร
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูประไพพรรณ โชติธนารัชก์กุล

รับ : 30 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
สร้างชิ้นงานด้วยคอมพิวเตอร์
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูโอบบุญ โสรัจจ์, ครูสุพัตรา จันสีน้อย

รับ : 30 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
ฟุตบอล
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูอำนวย วรไวย์

รับ : 30 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เปตอง
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูสมทรัพย์ จันแก้ว

รับ : 30 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
ตะกร้อ
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูวิชญพิศุทธิ์ ธนกุลเรืองรอง

รับ : 30 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
วิทยาศาสตร์
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูเอมมิกา วัดพล

รับ : 30 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
สำรวจอวกาศ
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูสง่า ศรีโยวงศ์

รับ : 30 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
STEM (ห้องเรียนพิเศษ 4/14)
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูจิราภรณ์ บุญลาด, ครูขนิษฐา อิ่มสำอางค์

รับ : 30 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC)
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูจิตราภรณ์ ปักษ์สังคะเนย์

รับ : 30 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC)
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูนุชราภรณ์ พาเสน่ห์

รับ : 30 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูจรรญาลักษณ์ สาตื้อ

รับ : 30 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC)
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูเสถียร คำมี

รับ : 17 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
ธนาคารโรงเรียน
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูอรุณี ปะนัดถา

รับ : 5 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\Program Files (x86)\Plesk\Additional\PleskPHP56\ext\php_interbase.dll' - The specified module could not be found.

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: