ข้อมูลการติดต่อ

นักเรียนมีปัญหาในการลงทะเบียน เนื่องจากไม่สามารถจำรหัสต่างๆ ได้ ให้ไปติดต่อได้ที่ ห้องวิชาการ อาคาร 3 โรงเรียนวาปีปทุม