ลงทะเบียนเลือกชุมนุม "คำคมประสมภาษาไทย"

สอนโดย ครูศิรินทร์ภรณ์ พูนไธสง | สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

หมายเหตุ

1. หากนักเรียนใส่รหัสนักเรียนและหมายเลขบัตรประชาชนแล้ว ไม่สามารถลงชุมนุมได้ ให้นักเรียนใส่รหัสนักเรียนทั้งสองช่อง แต่หากยังไม่ได้ให้ติดต่อที่ฝ่ายวิชาการ
2. นักเรียนสารมารถลงทะเบียนได้ครั้งเดียว โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนเลือก
3. หากไม่สามารถลงทะเบียนได้ให้ติดต่อที่ห้องวิชาการ เพื่อตรวจสอบข้อมูล หรือปลดล็อคชุมนุมที่เคยลงไปแล้ว