ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน

ลำดับ ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลการลงทะเบียน
1 รหัสนักเรียน : 33148
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อุทิศ
ชั้น/ห้อง : 3/8
ชื่อชุมนุม : สังคมศึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวาสนา เอ้ตุโพธิ์
2 รหัสนักเรียน : 33809
ชื่อ-สกุล : เด็กชายณรงค์กร มูลอุดม
ชั้น/ห้อง : 2/9
ชื่อชุมนุม : สาระวิทย์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเอมมิกา วัดพล
3 รหัสนักเรียน : 33802
ชื่อ-สกุล : เด็กชายโกมิน คำหนู
ชั้น/ห้อง : 2/9
ชื่อชุมนุม : สาระวิทย์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเอมมิกา วัดพล
4 รหัสนักเรียน : 33805
ชื่อ-สกุล : เด็กชายจิรายุวัฒน์ กางโหลน
ชั้น/ห้อง : 2/9
ชื่อชุมนุม : สาระวิทย์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเอมมิกา วัดพล
5 รหัสนักเรียน : 33804
ชื่อ-สกุล : เด็กชายจิรายุทธ กางโหลน
ชั้น/ห้อง : 2/9
ชื่อชุมนุม : สาระวิทย์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเอมมิกา วัดพล
6 รหัสนักเรียน : 34568
ชื่อ-สกุล : เด็กชายวรวุฒิ มะลิวัลย์
ชั้น/ห้อง : 1/12
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูรจนา พรมโกน
7 รหัสนักเรียน : 33658
ชื่อ-สกุล : เด็กชายธนวัฒน์ ดียิ่ง
ชั้น/ห้อง : 2/6
ชื่อชุมนุม : คณิตศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูลำดวน ดงอุทิศ
8 รหัสนักเรียน : 33135
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงนันทิยา คำสมัย
ชั้น/ห้อง : 3/8
ชื่อชุมนุม : สังคมศึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวาสนา เอ้ตุโพธิ์
9 รหัสนักเรียน : 33822
ชื่อ-สกุล : เด็กชายสรายุทธ บุญใหม่
ชั้น/ห้อง : 2/9
ชื่อชุมนุม : เครื่องบินพลังยาง (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิชชานันท์ จันทพรม
10 รหัสนักเรียน : 34119
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงชลธิชา สุขประทัง
ชั้น/ห้อง : 4/10
ชื่อชุมนุม : ภาษาและวัฒนธรรมจีน (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูทัศนีย์ ลามี
11 รหัสนักเรียน : 32263
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงจิรัชญา โปสันเทียะ
ชั้น/ห้อง : 4/8
ชื่อชุมนุม : ภาษาและวัฒนธรรมจีน (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูทัศนีย์ ลามี
12 รหัสนักเรียน : 32295
ชื่อ-สกุล : นายธีรภัทร บุญเสนา
ชั้น/ห้อง : 4/3
ชื่อชุมนุม : ปั้นภาพการ์ตูน (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูทวีศักดิ์ สืบเมืองซ้าย
13 รหัสนักเรียน : 31487
ชื่อ-สกุล : นางสาววรดา สีหาพล
ชั้น/ห้อง : 5/10
ชื่อชุมนุม : นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC) (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูดำรงค์ จอมศรีกระยอม
14 รหัสนักเรียน : 31515
ชื่อ-สกุล : นางสาวกมลธิรา คำสะไมล์
ชั้น/ห้อง : 5/10
ชื่อชุมนุม : นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC) (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูดำรงค์ จอมศรีกระยอม
15 รหัสนักเรียน : 31639
ชื่อ-สกุล : นางสาวสิริรัตน์ บุปะปา
ชั้น/ห้อง : 5/10
ชื่อชุมนุม : นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC) (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูดำรงค์ จอมศรีกระยอม
16 รหัสนักเรียน : 31418
ชื่อ-สกุล : นางสาวจีรวรรณ สัตะโส
ชั้น/ห้อง : 5/10
ชื่อชุมนุม : นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC) (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูดำรงค์ จอมศรีกระยอม
17 รหัสนักเรียน : 31482
ชื่อ-สกุล : นางสาวพัชรนันท์ ประดิษฐ์
ชั้น/ห้อง : 5/10
ชื่อชุมนุม : นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC) (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูดำรงค์ จอมศรีกระยอม
18 รหัสนักเรียน : 34278
ชื่อ-สกุล : เด็กชายปฏิภาณ ทิมทอง
ชั้น/ห้อง : 1/5
ชื่อชุมนุม : Crossword (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูกุสุมา โรจนกร,ครูอรัญ มูลบุญ
19 รหัสนักเรียน : 30995
ชื่อ-สกุล : นางสาวอินทร์ทิรา จันทวะฤทธิ์
ชั้น/ห้อง : 6/4
ชื่อชุมนุม : นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสมจิตร สุทธินันท์
20 รหัสนักเรียน : 33349
ชื่อ-สกุล : นางสาวพรไพลิน พรหล่อ
ชั้น/ห้อง : 6/9
ชื่อชุมนุม : นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสมจิตร สุทธินันท์
21 รหัสนักเรียน : 30890
ชื่อ-สกุล : นางสาววราภรณ์ ตีเงิน
ชั้น/ห้อง : 6/9
ชื่อชุมนุม : นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสมจิตร สุทธินันท์
22 รหัสนักเรียน : 30783
ชื่อ-สกุล : นางสาวน้ำทิพย์ เปตานัง
ชั้น/ห้อง : 6/9
ชื่อชุมนุม : นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสมจิตร สุทธินันท์
23 รหัสนักเรียน : 30739
ชื่อ-สกุล : นางสาวศรุตา วงสีเขา
ชั้น/ห้อง : 6/9
ชื่อชุมนุม : นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสมจิตร สุทธินันท์
24 รหัสนักเรียน : 30727
ชื่อ-สกุล : นางสาวธนัยพร หาชื่น
ชั้น/ห้อง : 6/9
ชื่อชุมนุม : นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสมจิตร สุทธินันท์
25 รหัสนักเรียน : 30661
ชื่อ-สกุล : นายชนาเมธ บุตรวิชา
ชั้น/ห้อง : 6/10
ชื่อชุมนุม : นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสมจิตร สุทธินันท์
26 รหัสนักเรียน : 30715
ชื่อ-สกุล : นายภีรดล มุริจันทร์
ชั้น/ห้อง : 6/10
ชื่อชุมนุม : นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสมจิตร สุทธินันท์
27 รหัสนักเรียน : 30620
ชื่อ-สกุล : นายอภิสิทธิ์ พูนล้น
ชั้น/ห้อง : 6/10
ชื่อชุมนุม : นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสมจิตร สุทธินันท์
28 รหัสนักเรียน : 34358
ชื่อ-สกุล : เด็กชายณัฐภัทร พิจารณ์
ชั้น/ห้อง : 1/7
ชื่อชุมนุม : Robot วิทยาศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูขนิษฐา เตชะนอก ครูไพโรจน์ สุวรรณศรี
29 รหัสนักเรียน : 30652
ชื่อ-สกุล : นายจิตรกร เพียพยัคฆ์
ชั้น/ห้อง : 6/10
ชื่อชุมนุม : นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสมจิตร สุทธินันท์
30 รหัสนักเรียน : 31573
ชื่อ-สกุล : นางสาวจันทร์นิภา พิมูลมี
ชั้น/ห้อง : 5/8
ชื่อชุมนุม : นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสมจิตร สุทธินันท์
31 รหัสนักเรียน : 31630
ชื่อ-สกุล : นางสาวปภาดา กมลเลิศ
ชั้น/ห้อง : 5/6
ชื่อชุมนุม : นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสมจิตร สุทธินันท์
32 รหัสนักเรียน : 34354
ชื่อ-สกุล : เด็กชายกฤษณ์ คำผา
ชั้น/ห้อง : 1/7
ชื่อชุมนุม : Robot วิทยาศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูขนิษฐา เตชะนอก ครูไพโรจน์ สุวรรณศรี
33 รหัสนักเรียน : 31587
ชื่อ-สกุล : นางสาววันทนีย์ ยะชมภู
ชั้น/ห้อง : 5/8
ชื่อชุมนุม : นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสมจิตร สุทธินันท์
34 รหัสนักเรียน : 34409
ชื่อ-สกุล : เด็กชายเอกมงคล โยมรัมย์
ชั้น/ห้อง : 1/8
ชื่อชุมนุม : วรรณศิลป์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูกาญจนา สวนประดิษฐ์
35 รหัสนักเรียน : 31415
ชื่อ-สกุล : นางสาวกุสุมาลย์ สืบสุนทร
ชั้น/ห้อง : 5/10
ชื่อชุมนุม : นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสมจิตร สุทธินันท์
36 รหัสนักเรียน : 31471
ชื่อ-สกุล : นางสาวกาญจนา ดวงแก้ว
ชั้น/ห้อง : 5/8
ชื่อชุมนุม : นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสมจิตร สุทธินันท์
37 รหัสนักเรียน : 31488
ชื่อ-สกุล : นางสาววาสนา สมอบ้าน
ชั้น/ห้อง : 5/9
ชื่อชุมนุม : นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสมจิตร สุทธินันท์
38 รหัสนักเรียน : 31480
ชื่อ-สกุล : นางสาวปรินดา กัณหา
ชั้น/ห้อง : 5/6
ชื่อชุมนุม : นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสมจิตร สุทธินันท์
39 รหัสนักเรียน : 30796
ชื่อ-สกุล : นางสาวอทิตยา บุญเฮ่า
ชั้น/ห้อง : 6/8
ชื่อชุมนุม : นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสมจิตร สุทธินันท์
40 รหัสนักเรียน : 31435
ชื่อ-สกุล : นางสาววิลาวรรณ ประทุมวัง
ชั้น/ห้อง : 5/10
ชื่อชุมนุม : นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสมจิตร สุทธินันท์
41 รหัสนักเรียน : 30767
ชื่อ-สกุล : นายเศรษฐโชค มะกา
ชั้น/ห้อง : 6/8
ชื่อชุมนุม : นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสมจิตร สุทธินันท์
42 รหัสนักเรียน : 30556
ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฏฐธิดา ปะนัดตะนัง
ชั้น/ห้อง : 6/8
ชื่อชุมนุม : นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสมจิตร สุทธินันท์
43 รหัสนักเรียน : 30940
ชื่อ-สกุล : นางสาวรินรดา เหลา
ชั้น/ห้อง : 6/8
ชื่อชุมนุม : นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสมจิตร สุทธินันท์
44 รหัสนักเรียน : 30778
ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฐธิดา ดาวุธ
ชั้น/ห้อง : 6/8
ชื่อชุมนุม : นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสมจิตร สุทธินันท์
45 รหัสนักเรียน : 34247
ชื่อ-สกุล : เด็กชายอัจฉริยะ มุสิกา
ชั้น/ห้อง : 1/4
ชื่อชุมนุม : เครื่องบินพลังยาง (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูอรุณรัศมี จันทรพรม
46 รหัสนักเรียน : 34487
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงจิตรดา บาคาล
ชั้น/ห้อง : 1/10
ชื่อชุมนุม : นักวิทย์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเสาวภาคย์ สีหาบุญทอง
47 รหัสนักเรียน : 34666
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงนารีรัตน์ พิมพ์บาล
ชั้น/ห้อง : 1/14
ชื่อชุมนุม : วิทยาศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสิทธิชัย วาลมูลตรี
48 รหัสนักเรียน : 34581
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงทาริกา ศิริภักดิ์
ชั้น/ห้อง : 1/12
ชื่อชุมนุม : วิทยาศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสิทธิชัย วาลมูลตรี
49 รหัสนักเรียน : 33137
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงปนัดดา อันสุวรรณ
ชั้น/ห้อง : 3/8
ชื่อชุมนุม : สังคมศึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวาสนา เอ้ตุโพธิ์
50 รหัสนักเรียน : 33132
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงธวัลรัตน์ ฤทธิ์จันดี
ชั้น/ห้อง : 3/8
ชื่อชุมนุม : สังคมศึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวาสนา เอ้ตุโพธิ์
51 รหัสนักเรียน : 33746
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงสุดารัตน์ รมเพ็ง
ชั้น/ห้อง : 2/7
ชื่อชุมนุม : เลี้ยงปลาสวยงาม (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพงศธร สมภักดี
52 รหัสนักเรียน : 33732
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงนริศรา ชินเพ็ง
ชั้น/ห้อง : 2/7
ชื่อชุมนุม : เลี้ยงปลาสวยงาม (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพงศธร สมภักดี
53 รหัสนักเรียน : 34498
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงปิยาภรณ์ โภคาแสง
ชั้น/ห้อง : 1/10
ชื่อชุมนุม : คณิตศาสตร์กับชีวิต (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนวลใจ พันธุวาสิฎฐ์
54 รหัสนักเรียน : 34416
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงณัฐญาดา ชาอินทร์
ชั้น/ห้อง : 1/8
ชื่อชุมนุม : สังคมศึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวาสนา เอ้ตุโพธิ์
55 รหัสนักเรียน : 34315
ชื่อ-สกุล : เด็กชายเก้าธันวา จ้อยนุแสง
ชั้น/ห้อง : 1/6
ชื่อชุมนุม : เครื่องบินพลังยาง (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิชชานันท์ จันทพรม
56 รหัสนักเรียน : 34381
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงทักษอร ผากาเกตุ
ชั้น/ห้อง : 1/7
ชื่อชุมนุม : คณิตศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูลำดวน ดงอุทิศ
57 รหัสนักเรียน : 34390
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงภัทรธิดา สิงห์วิสุทธิ์
ชั้น/ห้อง : 1/7
ชื่อชุมนุม : คณิตศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูลำดวน ดงอุทิศ
58 รหัสนักเรียน : 34431
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงอมรเนตร ชัยอินทร์
ชั้น/ห้อง : 1/8
ชื่อชุมนุม : สังคมศึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุมาลา สุวรรณพันธุ์
59 รหัสนักเรียน : 34508
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงสุกัญญา ปฏิโยเก
ชั้น/ห้อง : 1/10
ชื่อชุมนุม : สังคมศึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุมาลา สุวรรณพันธุ์
60 รหัสนักเรียน : 33562
ชื่อ-สกุล : เด็กชายมัชพล ชะชำ
ชั้น/ห้อง : 2/4
ชื่อชุมนุม : นักวิทย์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเสาวภาคย์ สีหาบุญทอง
61 รหัสนักเรียน : 33564
ชื่อ-สกุล : เด็กชายศิวัช ดงอุทิศ
ชั้น/ห้อง : 2/4
ชื่อชุมนุม : นักวิทย์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเสาวภาคย์ สีหาบุญทอง
62 รหัสนักเรียน : 30874
ชื่อ-สกุล : นายสิทธิชัย โพธิจักร
ชั้น/ห้อง : 6/10
ชื่อชุมนุม : TO BE NUMBER ONE (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวราภรณ์ จันทสมบัติ
63 รหัสนักเรียน : 34461
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงพิชญาภา ปะวะเข
ชั้น/ห้อง : 1/9
ชื่อชุมนุม : Crossword (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูกุสุมา โรจนกร,ครูอรัญ มูลบุญ
64 รหัสนักเรียน : 33927
ชื่อ-สกุล : เด็กชายวันชัย อินสุวรรณ์
ชั้น/ห้อง : 2/11
ชื่อชุมนุม : นักวิทย์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเสาวภาคย์ สีหาบุญทอง
65 รหัสนักเรียน : 33891
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงพิมพ์มาดา แก้วสิงห์
ชั้น/ห้อง : 2/10
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุมามาลย์ โสดา
66 รหัสนักเรียน : 33723
ชื่อ-สกุล : เด็กชายภูตะวัน ประวันเณย์
ชั้น/ห้อง : 2/7
ชื่อชุมนุม : สร้างชิ้นงานด้วยคอมพิวเตอร์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู โอบบุญ โสรัจจ์
67 รหัสนักเรียน : 33560
ชื่อ-สกุล : เด็กชายพรชัย ไมตรีจิตเกื้อกูล
ชั้น/ห้อง : 2/4
ชื่อชุมนุม : นักวิทย์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเสาวภาคย์ สีหาบุญทอง
68 รหัสนักเรียน : 33556
ชื่อ-สกุล : เด็กชายนรบดี โคตธา
ชั้น/ห้อง : 2/4
ชื่อชุมนุม : นักวิทย์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเสาวภาคย์ สีหาบุญทอง
69 รหัสนักเรียน : 34243
ชื่อ-สกุล : เด็กชายวัชรพล ปธิรูปัง
ชั้น/ห้อง : 1/4
ชื่อชุมนุม : เครื่องบินพลังยาง (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิชชานันท์ จันทพรม
70 รหัสนักเรียน : 33086
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงพรพิมล เราป้อมวาปี
ชั้น/ห้อง : 3/7
ชื่อชุมนุม : แอโรบิคเพื่อสุขภาพ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจิตราภรณ์ จำนงพิศ
71 รหัสนักเรียน : 33100
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงอริศา จตุพงศา
ชั้น/ห้อง : 3/7
ชื่อชุมนุม : แอโรบิคเพื่อสุขภาพ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจิตราภรณ์ จำนงพิศ
72 รหัสนักเรียน : 31479
ชื่อ-สกุล : นางสาวประภัสสร ฉิมสีดา
ชั้น/ห้อง : 5/9
ชื่อชุมนุม : ปั้นภาพการ์ตูน (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูทวีศักดิ์ สืบเมืองซ้าย
73 รหัสนักเรียน : 31589
ชื่อ-สกุล : นางสาวศิริมา ทาพิลา
ชั้น/ห้อง : 5/6
ชื่อชุมนุม : ปั้นภาพการ์ตูน (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูทวีศักดิ์ สืบเมืองซ้าย
74 รหัสนักเรียน : 32913
ชื่อ-สกุล : เด็กชายพุฒิพงศ์ มั่งคั่ง
ชั้น/ห้อง : 3/4
ชื่อชุมนุม : ดนตรีสากล (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิษณุย์ ดาทอง
75 รหัสนักเรียน : 30704
ชื่อ-สกุล : นายชลทิตย์ หนูแก้ว
ชั้น/ห้อง : 6/9
ชื่อชุมนุม : ภาพยนตร์สั้น (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูปัทมา ปินะทาใน
76 รหัสนักเรียน : 31720
ชื่อ-สกุล : นายพีรพัฒน์ วัฒนบุตร
ชั้น/ห้อง : 5/4
ชื่อชุมนุม : แอโรบิคเพื่อสุขภาพ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจิตติพร จันทมาศ
77 รหัสนักเรียน : 33888
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงพรธิชา โยธมาตร
ชั้น/ห้อง : 2/10
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุมามาลย์ โสดา
78 รหัสนักเรียน : 33088
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงพิมศิริ บุญเลี้ยง
ชั้น/ห้อง : 3/7
ชื่อชุมนุม : คณิตศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูลำดวน ดงอุทิศ
79 รหัสนักเรียน : 30550
ชื่อ-สกุล : นายเสฏฐศักดิ์ ธรรมโส
ชั้น/ห้อง : 6/8
ชื่อชุมนุม : โครงงานประดิษฐ์ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวันทนีย์ ดาสม
80 รหัสนักเรียน : 33944
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงภาวิตา ปักกะมานัง
ชั้น/ห้อง : 2/11
ชื่อชุมนุม : เลี้ยงปลาสวยงาม (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพงศธร สมภักดี
81 รหัสนักเรียน : 33742
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงมนัสชนก แสงเนตร
ชั้น/ห้อง : 2/7
ชื่อชุมนุม : เลี้ยงปลาสวยงาม (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพงศธร สมภักดี
82 รหัสนักเรียน : 33946
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงวราภรณ์ อินธิพัน
ชั้น/ห้อง : 2/11
ชื่อชุมนุม : เลี้ยงปลาสวยงาม (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพงศธร สมภักดี
83 รหัสนักเรียน : 34417
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงทิฆัมพร รักษาพล
ชั้น/ห้อง : 1/8
ชื่อชุมนุม : สาระวิทย์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนิโลบล พูนศิริ
84 รหัสนักเรียน : 34201
ชื่อ-สกุล : เด็กชายรัฐภูมิ สังฆบุรินทร์
ชั้น/ห้อง : 1/3
ชื่อชุมนุม : Robot วิทยาศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูขนิษฐา เตชะนอก ครูไพโรจน์ สุวรรณศรี
85 รหัสนักเรียน : 34529
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงกรนันท์ ทบแก้ว
ชั้น/ห้อง : 1/11
ชื่อชุมนุม : สาระวิทย์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนิโลบล พูนศิริ
86 รหัสนักเรียน : 33099
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงสุภาวณี มาลาศรี
ชั้น/ห้อง : 3/7
ชื่อชุมนุม : คณิตศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูลำดวน ดงอุทิศ
87 รหัสนักเรียน : 34518
ชื่อ-สกุล : เด็กชายธนพล จันทคาม
ชั้น/ห้อง : 1/11
ชื่อชุมนุม : สังคมศึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุมาลา สุวรรณพันธุ์
88 รหัสนักเรียน : 33767
ชื่อ-สกุล : เด็กชายวัชรินทร์ สืบสำราญ
ชั้น/ห้อง : 2/8
ชื่อชุมนุม : ช่างเสริมสวย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู พูนศักดิ์ อารพล
89 รหัสนักเรียน : 33769
ชื่อ-สกุล : เด็กชายสหชาติ บุญรักษ์
ชั้น/ห้อง : 2/8
ชื่อชุมนุม : ช่างเสริมสวย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู พูนศักดิ์ อารพล
90 รหัสนักเรียน : 33703
ชื่อ-สกุล : เด็กชายกฤษณะ บุตรกาศ
ชั้น/ห้อง : 2/7
ชื่อชุมนุม : วิทย์น่ารู้ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูชูเกียรติ คุ้มเนตร
91 รหัสนักเรียน : 33781
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงชาลิสา คำจันดี
ชั้น/ห้อง : 2/8
ชื่อชุมนุม : ช่างเสริมสวย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู พูนศักดิ์ อารพล
92 รหัสนักเรียน : 32917
ชื่อ-สกุล : เด็กชายวีรภัทร จอมศรีกระยอม
ชั้น/ห้อง : 3/4
ชื่อชุมนุม : ดนตรีสากล (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิษณุย์ ดาทอง
93 รหัสนักเรียน : 33994
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงรัศมี สีชะนะ
ชั้น/ห้อง : 2/12
ชื่อชุมนุม : ช่างเขียนแบบ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู วสันต์ อันทะไชย
94 รหัสนักเรียน : 32910
ชื่อ-สกุล : เด็กชายนพกฤต ทอนเสาร์
ชั้น/ห้อง : 3/4
ชื่อชุมนุม : ดนตรีสากล (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิษณุย์ ดาทอง
95 รหัสนักเรียน : 32907
ชื่อ-สกุล : เด็กชายธนวิชญ์ จันทร์จ่าย
ชั้น/ห้อง : 3/4
ชื่อชุมนุม : ดนตรีสากล (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิษณุย์ ดาทอง
96 รหัสนักเรียน : 32086
ชื่อ-สกุล : นายอภิสิทธิ์ มิมาชา
ชั้น/ห้อง : 4/12
ชื่อชุมนุม : ซูโดกุ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจารีย์ภัค เรืองสมบัติ
97 รหัสนักเรียน : 33738
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงพชรพร กองเพ็ง
ชั้น/ห้อง : 2/7
ชื่อชุมนุม : เลี้ยงปลาสวยงาม (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพงศธร สมภักดี
98 รหัสนักเรียน : 34399
ชื่อ-สกุล : เด็กชายธีรภัทร คำพาพันธ์
ชั้น/ห้อง : 1/8
ชื่อชุมนุม : วรรณศิลป์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูกาญจนา สวนประดิษฐ์
99 รหัสนักเรียน : 33949
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงสุปริญญา จุลศรี
ชั้น/ห้อง : 2/11
ชื่อชุมนุม : เลี้ยงปลาสวยงาม (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพงศธร สมภักดี
100 รหัสนักเรียน : 34309
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงอาทิตยา ไชยธานี
ชั้น/ห้อง : 1/5
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูรจนา พรมโกน
101 รหัสนักเรียน : 34500
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงพิกุล ชัยปะปา
ชั้น/ห้อง : 1/10
ชื่อชุมนุม : สังคมศึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุมาลา สุวรรณพันธุ์
102 รหัสนักเรียน : 33799
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงสุชาดา จันทะรักษ์
ชั้น/ห้อง : 2/8
ชื่อชุมนุม : ช่างเสริมสวย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู พูนศักดิ์ อารพล
103 รหัสนักเรียน : 33757
ชื่อ-สกุล : เด็กชายธนเดช วาตรีบุญเรือง
ชั้น/ห้อง : 2/8
ชื่อชุมนุม : คณิตศิลป์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวิไลวรรณ ลุนละวงษ์
104 รหัสนักเรียน : 33798
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงศิรินพร สิงธิมาตย์
ชั้น/ห้อง : 2/8
ชื่อชุมนุม : ช่างเสริมสวย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู พูนศักดิ์ อารพล
105 รหัสนักเรียน : 34360
ชื่อ-สกุล : เด็กชายทยาวัต โกสีย์
ชั้น/ห้อง : 1/7
ชื่อชุมนุม : เครื่องบินพลังยาง (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิชชานันท์ จันทพรม
106 รหัสนักเรียน : 33248
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงสุพัตรา ปะริเตสัง
ชั้น/ห้อง : 3/10
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุกัลยา จุฬุวรรณ
107 รหัสนักเรียน : 34660
ชื่อ-สกุล : เด็กชายสุรเกียรติ คำสมัย
ชั้น/ห้อง : 1/14
ชื่อชุมนุม : สังคมศึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุมาลา สุวรรณพันธุ์
108 รหัสนักเรียน : 33951
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงอินทิรา เทพวงค์
ชั้น/ห้อง : 2/11
ชื่อชุมนุม : เลี้ยงปลาสวยงาม (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพงศธร สมภักดี
109 รหัสนักเรียน : 33945
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงภูษิตา สีหาบุดโต
ชั้น/ห้อง : 2/11
ชื่อชุมนุม : เลี้ยงปลาสวยงาม (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพงศธร สมภักดี
110 รหัสนักเรียน : 34225
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงปัณฑิตา ตะนัยศรี
ชั้น/ห้อง : 1/3
ชื่อชุมนุม : นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเสมอแข จันทะชัย
111 รหัสนักเรียน : 34349
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงเสาวณี ประสีระวิเส
ชั้น/ห้อง : 1/6
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุมามาลย์ โสดา
112 รหัสนักเรียน : 34514
ชื่อ-สกุล : เด็กชายชานนท์ จันทวะฤทธิ์
ชั้น/ห้อง : 1/11
ชื่อชุมนุม : Robot (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูไอลัดดา ปามุทา
113 รหัสนักเรียน : 34484
ชื่อ-สกุล : เด็กชายสิทธิชัย ศรีกลม
ชั้น/ห้อง : 1/10
ชื่อชุมนุม : เครื่องบินพลังยาง (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูอรุณรัศมี จันทรพรม
114 รหัสนักเรียน : 34507
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงศิริประพา เทพศักดิ์
ชั้น/ห้อง : 1/10
ชื่อชุมนุม : นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเสมอแข จันทะชัย
115 รหัสนักเรียน : 34535
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงนิภาภรณ์ สุคุณา
ชั้น/ห้อง : 1/11
ชื่อชุมนุม : วิทยาศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสมศักดิ์ โกการัตน์
116 รหัสนักเรียน : 34488
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงจิรัฐติกาล ปาปะกะ
ชั้น/ห้อง : 1/10
ชื่อชุมนุม : นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเสมอแข จันทะชัย
117 รหัสนักเรียน : 33772
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงกฤติญา วัลภา
ชั้น/ห้อง : 2/8
ชื่อชุมนุม : ช่างเสริมสวย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู พูนศักดิ์ อารพล
118 รหัสนักเรียน : 34466
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงวรนงค์ ปัตโต
ชั้น/ห้อง : 1/9
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุมามาลย์ โสดา
119 รหัสนักเรียน : 34557
ชื่อ-สกุล : เด็กชายจิรทีปต์ ค้าสุกร
ชั้น/ห้อง : 1/12
ชื่อชุมนุม : คณิตศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูลำดวน ดงอุทิศ
120 รหัสนักเรียน : 34638
ชื่อ-สกุล : เด็กชายจิระศักดิ์ ดงพระเจ้า
ชั้น/ห้อง : 1/14
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย(อ่านอออกเขียนได้) (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูมณีรัตน์ บุบผารัตน์
121 รหัสนักเรียน : 34587
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงวัชราภรณ์ ปักกะเต
ชั้น/ห้อง : 1/12
ชื่อชุมนุม : พยาบาลเบื้องต้น (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจารุภา มะธุเสน
122 รหัสนักเรียน : 34428
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงสุชัญญา อุลัยพงษ์
ชั้น/ห้อง : 1/8
ชื่อชุมนุม : มวย (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเลิศพิภพ แสนวัง
123 รหัสนักเรียน : 34599
ชื่อ-สกุล : เด็กชายธนวรรธ ลินทอง
ชั้น/ห้อง : 1/13
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุมามาลย์ โสดา
124 รหัสนักเรียน : 34558
ชื่อ-สกุล : เด็กชายชณวิช คำภาบุตร
ชั้น/ห้อง : 1/12
ชื่อชุมนุม : มวย (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเลิศพิภพ แสนวัง
125 รหัสนักเรียน : 34310
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงอารยา ชาวพงษ์
ชั้น/ห้อง : 1/5
ชื่อชุมนุม : นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเสมอแข จันทะชัย
126 รหัสนักเรียน : 34328
ชื่อ-สกุล : เด็กชายพงศภัค นามสมบูรณ์
ชั้น/ห้อง : 1/6
ชื่อชุมนุม : ปั้นภาพการ์ตูน (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูทวีศักดิ์ สืบเมืองซ้าย
127 รหัสนักเรียน : 34380
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงณัฎฐณิชา อักษรพิมพ์
ชั้น/ห้อง : 1/7
ชื่อชุมนุม : คณิตศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูลำดวน ดงอุทิศ
128 รหัสนักเรียน : 34359
ชื่อ-สกุล : เด็กชายณัฐวุฒิ อารมณ์สวะ
ชั้น/ห้อง : 1/7
ชื่อชุมนุม : ดนตรีสากล (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิษณุย์ ดาทอง
129 รหัสนักเรียน : 32538
ชื่อ-สกุล : นางสาวอาภัสรา เบ้าสิงห์
ชั้น/ห้อง : 4/4
ชื่อชุมนุม : มวย (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเลิศพิภพ แสนวัง
130 รหัสนักเรียน : 34620
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงปรณัฐ คงสัตย์
ชั้น/ห้อง : 1/13
ชื่อชุมนุม : นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเสมอแข จันทะชัย
131 รหัสนักเรียน : 34442
ชื่อ-สกุล : เด็กชายวิกรม สมัคร
ชั้น/ห้อง : 1/9
ชื่อชุมนุม : เลี้ยงปลาสวยงาม (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพงศธร สมภักดี
132 รหัสนักเรียน : 34444
ชื่อ-สกุล : เด็กชายศักดิ์กรินทร์ พลรักษา
ชั้น/ห้อง : 1/9
ชื่อชุมนุม : เลี้ยงปลาสวยงาม (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพงศธร สมภักดี
133 รหัสนักเรียน : 34439
ชื่อ-สกุล : เด็กชายปรเมศร์ บุญเกิด
ชั้น/ห้อง : 1/9
ชื่อชุมนุม : เลี้ยงปลาสวยงาม (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพงศธร สมภักดี
134 รหัสนักเรียน : 34361
ชื่อ-สกุล : เด็กชายธนายศ บุญล้ำ
ชั้น/ห้อง : 1/7
ชื่อชุมนุม : ดนตรีสากล (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิษณุย์ ดาทอง
135 รหัสนักเรียน : 34270
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงสุกัญญา แสนบุดดา
ชั้น/ห้อง : 1/4
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุมามาลย์ โสดา
136 รหัสนักเรียน : 34282
ชื่อ-สกุล : เด็กชายศุภกิจ พิชิตชัยณรงค์
ชั้น/ห้อง : 1/5
ชื่อชุมนุม : Robot (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูไอลัดดา ปามุทา
137 รหัสนักเรียน : 34605
ชื่อ-สกุล : เด็กชายพงศพัศ ลาดนอก
ชั้น/ห้อง : 1/13
ชื่อชุมนุม : ปั้นภาพการ์ตูน (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูทวีศักดิ์ สืบเมืองซ้าย
138 รหัสนักเรียน : 30849
ชื่อ-สกุล : นางสาวเอกปวีย์ แก้วมาศ
ชั้น/ห้อง : 6/6
ชื่อชุมนุม : TO BE NUMBER ONE (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวราภรณ์ จันทสมบัติ
139 รหัสนักเรียน : 34304
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงหทัยชนก ปะวะภูตะกัง
ชั้น/ห้อง : 1/5
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพรสวรรค์ ทับสุขวิวัฒนกุล
140 รหัสนักเรียน : 30643
ชื่อ-สกุล : นางสาวศรชนก สง่าศรี
ชั้น/ห้อง : 6/6
ชื่อชุมนุม : E-Puzzle (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจารุวัฒน์ ปัตตานัง
141 รหัสนักเรียน : 30807
ชื่อ-สกุล : นายภควัต นาเจิมพลอย
ชั้น/ห้อง : 6/6
ชื่อชุมนุม : E-Puzzle (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจารุวัฒน์ ปัตตานัง
142 รหัสนักเรียน : 30793
ชื่อ-สกุล : นางสาวสรณ์สิริ อนุพันธ์
ชั้น/ห้อง : 6/6
ชื่อชุมนุม : E-Puzzle (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจารุวัฒน์ ปัตตานัง
143 รหัสนักเรียน : 30981
ชื่อ-สกุล : นางสาวปภาวรินท์ สินตรา
ชั้น/ห้อง : 6/6
ชื่อชุมนุม : TO BE NUMBER ONE (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวราภรณ์ จันทสมบัติ
144 รหัสนักเรียน : 30841
ชื่อ-สกุล : นางสาววิภาวดี ปัตตายะโส
ชั้น/ห้อง : 6/6
ชื่อชุมนุม : TO BE NUMBER ONE (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวราภรณ์ จันทสมบัติ
145 รหัสนักเรียน : 30790
ชื่อ-สกุล : นางสาววราภรณ์ กัตโร
ชั้น/ห้อง : 6/6
ชื่อชุมนุม : TO BE NUMBER ONE (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวราภรณ์ จันทสมบัติ
146 รหัสนักเรียน : 30681
ชื่อ-สกุล : นางสาวพิมพ์กมล มงคล
ชั้น/ห้อง : 6/6
ชื่อชุมนุม : TO BE NUMBER ONE (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวราภรณ์ จันทสมบัติ
147 รหัสนักเรียน : 30847
ชื่อ-สกุล : นางสาวอธิติยา ปัจจังคะถานัง
ชั้น/ห้อง : 6/6
ชื่อชุมนุม : TO BE NUMBER ONE (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวราภรณ์ จันทสมบัติ
148 รหัสนักเรียน : 30830
ชื่อ-สกุล : นางสาวประไพรพักต์ สูหา
ชั้น/ห้อง : 6/6
ชื่อชุมนุม : TO BE NUMBER ONE (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวราภรณ์ จันทสมบัติ
149 รหัสนักเรียน : 34679
ชื่อ-สกุล : นางสาวฐิติพร ไชยรถ
ชั้น/ห้อง : 4/12
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูลัดดาวัลย์ แพนลิ้นฟ้า
150 รหัสนักเรียน : 30828
ชื่อ-สกุล : นางสาวนิภาวรรณ ชาวบ้านใน
ชั้น/ห้อง : 6/6
ชื่อชุมนุม : TO BE NUMBER ONE (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวราภรณ์ จันทสมบัติ
151 รหัสนักเรียน : 34569
ชื่อ-สกุล : เด็กชายสุทธิรักษ์ ปักเขตานัง
ชั้น/ห้อง : 1/12
ชื่อชุมนุม : Robot วิทยาศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูขนิษฐา เตชะนอก ครูไพโรจน์ สุวรรณศรี
152 รหัสนักเรียน : 34414
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงชุรีวัลย์ ยืนยาว
ชั้น/ห้อง : 1/8
ชื่อชุมนุม : มวย (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเลิศพิภพ แสนวัง
153 รหัสนักเรียน : 34220
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงธัญรดา พันธ์จันทร์
ชั้น/ห้อง : 1/3
ชื่อชุมนุม : สังคมศึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวาสนา เอ้ตุโพธิ์
154 รหัสนักเรียน : 34681
ชื่อ-สกุล : นางสาวพิชญาดา ศรมณี
ชั้น/ห้อง : 4/12
ชื่อชุมนุม : คิดเลขเร็ว (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพลับพลึง ยอดมีสี
155 รหัสนักเรียน : 34682
ชื่อ-สกุล : นางสาวเพ็ญนภา โพธิ์พยัคฆ์
ชั้น/ห้อง : 4/12
ชื่อชุมนุม : คิดเลขเร็ว (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพลับพลึง ยอดมีสี
156 รหัสนักเรียน : 34644
ชื่อ-สกุล : เด็กชายธนสิทธิ์ ปะมาคะมา
ชั้น/ห้อง : 1/14
ชื่อชุมนุม : นักวิทย์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเสาวภาคย์ สีหาบุญทอง
157 รหัสนักเรียน : 30751
ชื่อ-สกุล : นายชลทิศ ป้องขวาเลา
ชั้น/ห้อง : 6/6
ชื่อชุมนุม : TO BE NUMBER ONE (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวราภรณ์ จันทสมบัติ
158 รหัสนักเรียน : 34613
ชื่อ-สกุล : เด็กชายสพล สุดนางาม
ชั้น/ห้อง : 1/13
ชื่อชุมนุม : มวย (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเลิศพิภพ แสนวัง
159 รหัสนักเรียน : 34240
ชื่อ-สกุล : เด็กชายประกาศิต ธนาเดชาวัฒนกุล
ชั้น/ห้อง : 1/4
ชื่อชุมนุม : Spelling Bee (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูลัดดาวัลย์ ขันขวา
160 รหัสนักเรียน : 34636
ชื่อ-สกุล : เด็กชายจักรพันธ์ แสงวาโท
ชั้น/ห้อง : 1/14
ชื่อชุมนุม : ดนตรีสากล (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิษณุย์ ดาทอง
161 รหัสนักเรียน : 34648
ชื่อ-สกุล : เด็กชายนพรัตน์ ประกอบกุล
ชั้น/ห้อง : 1/14
ชื่อชุมนุม : ดนตรีสากล (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิษณุย์ ดาทอง
162 รหัสนักเรียน : 34419
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงธีราพร ยานู
ชั้น/ห้อง : 1/8
ชื่อชุมนุม : สังคมศึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวาสนา เอ้ตุโพธิ์
163 รหัสนักเรียน : 34411
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงจุรัญรัตน์ โพธิ์ดี
ชั้น/ห้อง : 1/8
ชื่อชุมนุม : มวย (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเลิศพิภพ แสนวัง
164 รหัสนักเรียน : 34573
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงกนิตฐา ทองภูธรณ์
ชั้น/ห้อง : 1/12
ชื่อชุมนุม : มวย (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเลิศพิภพ แสนวัง
165 รหัสนักเรียน : 34228
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงสรินยา บาริศรี
ชั้น/ห้อง : 1/3
ชื่อชุมนุม : วรรณศิลป์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูกาญจนา สวนประดิษฐ์
166 รหัสนักเรียน : 34347
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงสุพิชญา อินทลี
ชั้น/ห้อง : 1/6
ชื่อชุมนุม : สาระวิทย์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเอมมิกา วัดพล
167 รหัสนักเรียน : 34512
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงอัมพร พลตรี
ชั้น/ห้อง : 1/10
ชื่อชุมนุม : นักวิทย์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเสาวภาคย์ สีหาบุญทอง
168 รหัสนักเรียน : 34497
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงนิศาชล คงสุริโย
ชั้น/ห้อง : 1/10
ชื่อชุมนุม : สังคมศึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวาสนา เอ้ตุโพธิ์
169 รหัสนักเรียน : 34064
ชื่อ-สกุล : นางสาวจิราภรณ์ แสงโทโพ
ชั้น/ห้อง : 5/4
ชื่อชุมนุม : ปั้นภาพการ์ตูน (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูทวีศักดิ์ สืบเมืองซ้าย
170 รหัสนักเรียน : 31756
ชื่อ-สกุล : นายณัฐวุฒิ ชาวสวน
ชั้น/ห้อง : 5/1
ชื่อชุมนุม : คณิตศาสตร์(o-net) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูว่าที่ร้อยเอกประวัติ หัตถสินธุ์
171 รหัสนักเรียน : 34513
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงอารียา พะนะลาภ
ชั้น/ห้อง : 1/10
ชื่อชุมนุม : สังคมศึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวาสนา เอ้ตุโพธิ์
172 รหัสนักเรียน : 31752
ชื่อ-สกุล : นายฉัตรพล ประสานตรี
ชั้น/ห้อง : 5/1
ชื่อชุมนุม : คณิตศาสตร์(o-net) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูว่าที่ร้อยเอกประวัติ หัตถสินธุ์
173 รหัสนักเรียน : 34517
ชื่อ-สกุล : เด็กชายณัฐวุฒิ มัชปะโม
ชั้น/ห้อง : 1/11
ชื่อชุมนุม : วิทยาศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูศุภกฤต เรืองสมบัติ
174 รหัสนักเรียน : 34578
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงชาลิสา นะตะสัตย์
ชั้น/ห้อง : 1/12
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูบัวภา มะกา
175 รหัสนักเรียน : 34610
ชื่อ-สกุล : เด็กชายรัฐกรเกียรติ วิชาชัย
ชั้น/ห้อง : 1/13
ชื่อชุมนุม : สร้างชิ้นงานด้วยคอมพิวเตอร์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู โอบบุญ โสรัจจ์
176 รหัสนักเรียน : 34403
ชื่อ-สกุล : เด็กชายภูรินินทร์ อันแสน
ชั้น/ห้อง : 1/8
ชื่อชุมนุม : วิทยาศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูศุภกฤต เรืองสมบัติ
177 รหัสนักเรียน : 34474
ชื่อ-สกุล : เด็กชายจักรี สีแวงเขตร์
ชั้น/ห้อง : 1/10
ชื่อชุมนุม : ซูโดกุ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนิภาพร อาจอารี
178 รหัสนักเรียน : 34629
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงสุวนันท์ มูลศรี
ชั้น/ห้อง : 1/13
ชื่อชุมนุม : สาระวิทย์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเอมมิกา วัดพล
179 รหัสนักเรียน : 34626
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงวรัชยา พ่วงปิ่น
ชั้น/ห้อง : 1/13
ชื่อชุมนุม : สวนถาด/สวนแก้ว (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูปิยนุช พิกุลสวัสดิ์
180 รหัสนักเรียน : 34480
ชื่อ-สกุล : เด็กชายภัทรพล สัตะโส
ชั้น/ห้อง : 1/10
ชื่อชุมนุม : Spelling Bee (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิสมัย สุวรรณะ
181 รหัสนักเรียน : 34588
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงวิลาสิณี เรียกกลาง
ชั้น/ห้อง : 1/12
ชื่อชุมนุม : ภาษาจีน (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูกรรณิกา คงทอง
182 รหัสนักเรียน : 34236
ชื่อ-สกุล : เด็กชายทีปกร โนดไธสง
ชั้น/ห้อง : 1/4
ชื่อชุมนุม : เซปักตะกร้อ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสง่า ศรีโยวงศ์
183 รหัสนักเรียน : 34572
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงกชพร สุปะเม
ชั้น/ห้อง : 1/12
ชื่อชุมนุม : สังคมศึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล
184 รหัสนักเรียน : 33654
ชื่อ-สกุล : เด็กชายจิรวัฒน์ ประมูลจะนัง
ชั้น/ห้อง : 2/6
ชื่อชุมนุม : เลี้ยงปลาสวยงาม (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพงศธร สมภักดี
185 รหัสนักเรียน : 34222
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงธีราภรณ์ ลิโป้
ชั้น/ห้อง : 1/3
ชื่อชุมนุม : English (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูรัชนีวัลย์ วรรณศรี
186 รหัสนักเรียน : 34585
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงปิยฉัตร ปาปะไพร
ชั้น/ห้อง : 1/12
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูรจนา พรมโกน
187 รหัสนักเรียน : 33917
ชื่อ-สกุล : เด็กชายปพนธนัย ศรีบุรินทร์
ชั้น/ห้อง : 2/11
ชื่อชุมนุม : ดนตรีสากล (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิษณุย์ ดาทอง
188 รหัสนักเรียน : 34539
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงแพรวประกาย ปักโกทะสัง
ชั้น/ห้อง : 1/11
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูบัวภา มะกา
189 รหัสนักเรียน : 34671
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงศศิธร รสหอม
ชั้น/ห้อง : 1/14
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูรจนา พรมโกน
190 รหัสนักเรียน : 34639
ชื่อ-สกุล : เด็กชายณัฐพงศ์ ก้อนคำ
ชั้น/ห้อง : 1/14
ชื่อชุมนุม : ดนตรีสากล (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิษณุย์ ดาทอง
191 รหัสนักเรียน : 34542
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงมณีรัตน์ ศรีนามบุรี
ชั้น/ห้อง : 1/11
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูบัวภา มะกา
192 รหัสนักเรียน : 34289
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงญดาพร ชำนาญจันทร์
ชั้น/ห้อง : 1/5
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูบัวภา มะกา
193 รหัสนักเรียน : 34565
ชื่อ-สกุล : เด็กชายภาณุพงศ์ อันตระกูล
ชั้น/ห้อง : 1/12
ชื่อชุมนุม : Robot วิทยาศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูขนิษฐา เตชะนอก ครูไพโรจน์ สุวรรณศรี
194 รหัสนักเรียน : 34600
ชื่อ-สกุล : เด็กชายธนากร แก้วภา
ชั้น/ห้อง : 1/13
ชื่อชุมนุม : ดนตรีสากล (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิษณุย์ ดาทอง
195 รหัสนักเรียน : 33653
ชื่อ-สกุล : เด็กชายจาตุรพงศ์ อันทะวงษ์
ชั้น/ห้อง : 2/6
ชื่อชุมนุม : เลี้ยงปลาสวยงาม (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพงศธร สมภักดี
196 รหัสนักเรียน : 33961
ชื่อ-สกุล : เด็กชายธเนศ ทองจุลละ
ชั้น/ห้อง : 2/12
ชื่อชุมนุม : เซปักตะกร้อ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสง่า ศรีโยวงศ์
197 รหัสนักเรียน : 34271
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงสุจินดา คำสมัย
ชั้น/ห้อง : 1/4
ชื่อชุมนุม : ภาษาจีน (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูกรรณิกา คงทอง
198 รหัสนักเรียน : 34673
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงสุภาพร สอึ้งทอง
ชั้น/ห้อง : 1/14
ชื่อชุมนุม : สาระวิทย์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเอมมิกา วัดพล
199 รหัสนักเรียน : 34534
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงนิภาพรรณ ช่อขุนทด
ชั้น/ห้อง : 1/11
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุมามาลย์ โสดา
200 รหัสนักเรียน : 34499
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงพรหมพิริยะ รสสุคนธ์
ชั้น/ห้อง : 1/10
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุมามาลย์ โสดา
201 รหัสนักเรียน : 30824
ชื่อ-สกุล : นางสาวชนาภา ปะกิระคะ
ชั้น/ห้อง : 6/6
ชื่อชุมนุม : E-Puzzle (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจารุวัฒน์ ปัตตานัง
202 รหัสนักเรียน : 34483
ชื่อ-สกุล : เด็กชายศิริชัย ตะภา
ชั้น/ห้อง : 1/10
ชื่อชุมนุม : เซปักตะกร้อ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสง่า ศรีโยวงศ์
203 รหัสนักเรียน : 34571
ชื่อ-สกุล : เด็กชายอิศเรศ ปัตตานี
ชั้น/ห้อง : 1/12
ชื่อชุมนุม : คณิตศาสตร์กับชีวิต (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนวลใจ พันธุวาสิฎฐ์
204 รหัสนักเรียน : 34475
ชื่อ-สกุล : เด็กชายชนากร อรรคแก้ว
ชั้น/ห้อง : 1/10
ชื่อชุมนุม : ซูโดกุ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนิภาพร อาจอารี
205 รหัสนักเรียน : 34476
ชื่อ-สกุล : เด็กชายชัยยากูล เบ้าสิงห์
ชั้น/ห้อง : 1/10
ชื่อชุมนุม : ซูโดกุ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนิภาพร อาจอารี
206 รหัสนักเรียน : 34412
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงชลธิชา ดงตะวัน
ชั้น/ห้อง : 1/8
ชื่อชุมนุม : สวนถาด/สวนแก้ว (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูปิยนุช พิกุลสวัสดิ์
207 รหัสนักเรียน : 34544
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงวิไลวรรณ ชัยบุรี
ชั้น/ห้อง : 1/11
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูรจนา พรมโกน
208 รหัสนักเรียน : 32535
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงสิริวรรณ โพธิกะ
ชั้น/ห้อง : 4/1
ชื่อชุมนุม : วิทยาศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุคนธา โคตรโสภา
209 รหัสนักเรียน : 33730
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงชลลดา ประกิระสา
ชั้น/ห้อง : 2/7
ชื่อชุมนุม : ดนตรีสากล (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิษณุย์ ดาทอง
210 รหัสนักเรียน : 33607
ชื่อ-สกุล : เด็กชายธัชชัย ปัจจัยโคถา
ชั้น/ห้อง : 2/5
ชื่อชุมนุม : ดนตรีสากล (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิษณุย์ ดาทอง
211 รหัสนักเรียน : 34445
ชื่อ-สกุล : เด็กชายศุภกิตติ์ หงษาวงค์
ชั้น/ห้อง : 1/9
ชื่อชุมนุม : มวย (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเลิศพิภพ แสนวัง
212 รหัสนักเรียน : 33645
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงสุทราศิณี ม่วงทำ
ชั้น/ห้อง : 2/5
ชื่อชุมนุม : มรรยาทไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนงค์รัก พินทะปะกัง
213 รหัสนักเรียน : 34536
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงปริญาภรณ์ พิลาเท่า
ชั้น/ห้อง : 1/11
ชื่อชุมนุม : ธนาคารโรงเรียน (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูอรุณี ปะนัดถา
214 รหัสนักเรียน : 34662
ชื่อ-สกุล : เด็กชายสุวิจักษณ์ รัตนไพ
ชั้น/ห้อง : 1/14
ชื่อชุมนุม : เซปักตะกร้อ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสง่า ศรีโยวงศ์
215 รหัสนักเรียน : 31409
ชื่อ-สกุล : นายศิวกร อำพินธ์
ชั้น/ห้อง : 5/9
ชื่อชุมนุม : ฝึกร้องเพลงลูกทุ่งและหมอลำ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูโกมล คุณพระเนตร
216 รหัสนักเรียน : 34365
ชื่อ-สกุล : เด็กชายภานุวัฒน์ สีโท
ชั้น/ห้อง : 1/7
ชื่อชุมนุม : Robot วิทยาศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูขนิษฐา เตชะนอก ครูไพโรจน์ สุวรรณศรี
217 รหัสนักเรียน : 33861
ชื่อ-สกุล : เด็กชายทิวากร อุทัยแพน
ชั้น/ห้อง : 2/10
ชื่อชุมนุม : เซปักตะกร้อ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสง่า ศรีโยวงศ์
218 รหัสนักเรียน : 34333
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงนิธินาถ นามสิน
ชั้น/ห้อง : 1/6
ชื่อชุมนุม : ภาษาจีน (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูกรรณิกา คงทอง
219 รหัสนักเรียน : 34376
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงจิรนันท์ จารุวงศ์
ชั้น/ห้อง : 1/7
ชื่อชุมนุม : เลี้ยงปลาสวยงาม (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพงศธร สมภักดี
220 รหัสนักเรียน : 34504
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงวาทินี สุวรรณภิญญา
ชั้น/ห้อง : 1/10
ชื่อชุมนุม : พยาบาลเบื้องต้น (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจารุภา มะธุเสน
221 รหัสนักเรียน : 34608
ชื่อ-สกุล : เด็กชายพิพัฒน์ ปะติตังโข
ชั้น/ห้อง : 1/13
ชื่อชุมนุม : สร้างชิ้นงานด้วยคอมพิวเตอร์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู โอบบุญ โสรัจจ์
222 รหัสนักเรียน : 34697
ชื่อ-สกุล : นางสาวพรไพริน พิชหอม
ชั้น/ห้อง : 4/9
ชื่อชุมนุม : ภาพยนตร์สั้น (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูปัทมา ปินะทาใน
223 รหัสนักเรียน : 34604
ชื่อ-สกุล : เด็กชายปัฐยาวัฒน์ สิทธิสาร
ชั้น/ห้อง : 1/13
ชื่อชุมนุม : ปั้นภาพการ์ตูน (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูทวีศักดิ์ สืบเมืองซ้าย
224 รหัสนักเรียน : 34656
ชื่อ-สกุล : เด็กชายวิวัฒน์ชัย มะลาศรี
ชั้น/ห้อง : 1/14
ชื่อชุมนุม : เซปักตะกร้อ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสง่า ศรีโยวงศ์
225 รหัสนักเรียน : 33092
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงวิภาวดี มหาวงค์
ชั้น/ห้อง : 3/7
ชื่อชุมนุม : พยาบาลเบื้องต้น (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจารุภา มะธุเสน
226 รหัสนักเรียน : 33709
ชื่อ-สกุล : เด็กชายณัฐวุฒิ ปัญจะภักดี
ชั้น/ห้อง : 2/7
ชื่อชุมนุม : สร้างชิ้นงานด้วยคอมพิวเตอร์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู โอบบุญ โสรัจจ์
227 รหัสนักเรียน : 34427
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงวัชราภรณ์ บัวรัตน์
ชั้น/ห้อง : 1/8
ชื่อชุมนุม : เซปักตะกร้อ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสง่า ศรีโยวงศ์
228 รหัสนักเรียน : 33936
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงกัณทิมา สารจิต
ชั้น/ห้อง : 2/11
ชื่อชุมนุม : นักวิทย์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเสาวภาคย์ สีหาบุญทอง
229 รหัสนักเรียน : 33913
ชื่อ-สกุล : เด็กชายธีรพัทร ปะวันเตา
ชั้น/ห้อง : 2/11
ชื่อชุมนุม : นักวิทย์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเสาวภาคย์ สีหาบุญทอง
230 รหัสนักเรียน : 34406
ชื่อ-สกุล : เด็กชายวชิรวิทย์ ไปเจอะ
ชั้น/ห้อง : 1/8
ชื่อชุมนุม : เซปักตะกร้อ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสง่า ศรีโยวงศ์
231 รหัสนักเรียน : 34668
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงมณีรัตน์ ธรรมมา
ชั้น/ห้อง : 1/14
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย(อ่านอออกเขียนได้) (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูมณีรัตน์ บุบผารัตน์
232 รหัสนักเรียน : 34366
ชื่อ-สกุล : เด็กชายภูมิพัฒน์ ภูวงษ์
ชั้น/ห้อง : 1/7
ชื่อชุมนุม : ดนตรีสากล (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิษณุย์ ดาทอง
233 รหัสนักเรียน : 34413
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงชลธิชา ติดใจดี
ชั้น/ห้อง : 1/8
ชื่อชุมนุม : วรรณศิลป์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูกาญจนา สวนประดิษฐ์
234 รหัสนักเรียน : 34398
ชื่อ-สกุล : เด็กชายธวัชชัย ลาวัลย์
ชั้น/ห้อง : 1/8
ชื่อชุมนุม : มวย (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเลิศพิภพ แสนวัง
235 รหัสนักเรียน : 34630
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงอรนลิน บัวบาน
ชั้น/ห้อง : 1/13
ชื่อชุมนุม : สังคมศึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวาสนา เอ้ตุโพธิ์
236 รหัสนักเรียน : 34503
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงวราพร ปะติตังโข
ชั้น/ห้อง : 1/10
ชื่อชุมนุม : สวนถาด/สวนแก้ว (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูปิยนุช พิกุลสวัสดิ์
237 รหัสนักเรียน : 34564
ชื่อ-สกุล : เด็กชายพีรภัทร ปาปะเพ
ชั้น/ห้อง : 1/12
ชื่อชุมนุม : คณิตฯห้องเรียนพิเศษ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูทรัทย์ศิริ สิงห์สุพรรณ
238 รหัสนักเรียน : 32247
ชื่อ-สกุล : เด็กชายธนบดี มีชัย
ชั้น/ห้อง : 4/8
ชื่อชุมนุม : สภานักเรียน (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประเพียร ลดาวัลย์
239 รหัสนักเรียน : 34464
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงเมธาวี ผุยเตชะ
ชั้น/ห้อง : 1/9
ชื่อชุมนุม : สังคมศึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุมาลา สุวรรณพันธุ์
240 รหัสนักเรียน : 34290
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงณัฐณิชา ทุมะลา
ชั้น/ห้อง : 1/5
ชื่อชุมนุม : ภาษาจีน (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูกรรณิกา คงทอง
241 รหัสนักเรียน : 34435
ชื่อ-สกุล : เด็กชายจิรโชติ ดวงชะรา
ชั้น/ห้อง : 1/9
ชื่อชุมนุม : วิทยาศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูศุภกฤต เรืองสมบัติ
242 รหัสนักเรียน : 32237
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงสุชาวดี นนตะสี
ชั้น/ห้อง : 4/12
ชื่อชุมนุม : คิดเลขเร็ว (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพลับพลึง ยอดมีสี
243 รหัสนักเรียน : 34598
ชื่อ-สกุล : เด็กชายชิษณุชา ชัยจันดา
ชั้น/ห้อง : 1/13
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุมามาลย์ โสดา
244 รหัสนักเรียน : 34490
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงชนม์ชนก มงคล
ชั้น/ห้อง : 1/10
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุมามาลย์ โสดา
245 รหัสนักเรียน : 30888
ชื่อ-สกุล : นางสาวพุธิตา บัวรัตน์
ชั้น/ห้อง : 6/6
ชื่อชุมนุม : E-Puzzle (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจารุวัฒน์ ปัตตานัง
246 รหัสนักเรียน : 33379
ชื่อ-สกุล : นางสาวผกามาศ หงษ์หา
ชั้น/ห้อง : 6/6
ชื่อชุมนุม : E-Puzzle (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจารุวัฒน์ ปัตตานัง
247 รหัสนักเรียน : 34440
ชื่อ-สกุล : เด็กชายพลกร ประธรรมสาร
ชั้น/ห้อง : 1/9
ชื่อชุมนุม : เซปักตะกร้อ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสง่า ศรีโยวงศ์
248 รหัสนักเรียน : 34621
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงพรรณพิชฌา จูมแพงจารุพงศ์
ชั้น/ห้อง : 1/13
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุมามาลย์ โสดา
249 รหัสนักเรียน : 34617
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงณัฏฐณิชา เศษรินทร์
ชั้น/ห้อง : 1/13
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุมามาลย์ โสดา
250 รหัสนักเรียน : 34377
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงจีราพัชร ร่มจันทร์
ชั้น/ห้อง : 1/7
ชื่อชุมนุม : Robot วิทยาศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูขนิษฐา เตชะนอก ครูไพโรจน์ สุวรรณศรี
251 รหัสนักเรียน : 34196
ชื่อ-สกุล : เด็กชายธนวิชญ์ นามสนิท
ชั้น/ห้อง : 1/3
ชื่อชุมนุม : สวนถาด/สวนแก้ว (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูปิยนุช พิกุลสวัสดิ์
252 รหัสนักเรียน : 34195
ชื่อ-สกุล : เด็กชายธนกร จันหนองหว้า
ชั้น/ห้อง : 1/3
ชื่อชุมนุม : สวนถาด/สวนแก้ว (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูปิยนุช พิกุลสวัสดิ์
253 รหัสนักเรียน : 34554
ชื่อ-สกุล : เด็กชายกฤษฎา จันทร์ภักดิ์
ชั้น/ห้อง : 1/12
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูรจนา พรมโกน
254 รหัสนักเรียน : 34582
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงทิพามณี ปราณีตพลกรัง
ชั้น/ห้อง : 1/12
ชื่อชุมนุม : มวย (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเลิศพิภพ แสนวัง
255 รหัสนักเรียน : 30799
ชื่อ-สกุล : นางสาวอุษณา บัวใหญ่รักษา
ชั้น/ห้อง : 6/6
ชื่อชุมนุม : E-Puzzle (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจารุวัฒน์ ปัตตานัง
256 รหัสนักเรียน : 34215
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงณัฏฐวรรณ วรรณะบุตร
ชั้น/ห้อง : 1/3
ชื่อชุมนุม : สังคมศึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวาสนา เอ้ตุโพธิ์
257 รหัสนักเรียน : 34218
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงดากานดา ศุภการนิมิต
ชั้น/ห้อง : 1/3
ชื่อชุมนุม : สังคมศึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวาสนา เอ้ตุโพธิ์
258 รหัสนักเรียน : 33378
ชื่อ-สกุล : นางสาวเอมภิกา นามภักดี
ชั้น/ห้อง : 6/6
ชื่อชุมนุม : E-Puzzle (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจารุวัฒน์ ปัตตานัง
259 รหัสนักเรียน : 34355
ชื่อ-สกุล : เด็กชายชัชวาล ปะนันโต
ชั้น/ห้อง : 1/7
ชื่อชุมนุม : เซปักตะกร้อ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสง่า ศรีโยวงศ์
260 รหัสนักเรียน : 34646
ชื่อ-สกุล : เด็กชายธันวา แก้วธานี
ชั้น/ห้อง : 1/14
ชื่อชุมนุม : เซปักตะกร้อ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสง่า ศรีโยวงศ์
261 รหัสนักเรียน : 34625
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงรติรัตน์ ประกอบนันท์
ชั้น/ห้อง : 1/13
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูบัวภา มะกา
262 รหัสนักเรียน : 34575
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงชญานิศ ประจุดทะเก
ชั้น/ห้อง : 1/12
ชื่อชุมนุม : มวย (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเลิศพิภพ แสนวัง
263 รหัสนักเรียน : 34586
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงยศสิณี ค้าเจริญ
ชั้น/ห้อง : 1/12
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูรจนา พรมโกน
264 รหัสนักเรียน : 30932
ชื่อ-สกุล : นางสาวนิภาวัลย์ คองสี
ชั้น/ห้อง : 6/6
ชื่อชุมนุม : E-Puzzle (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจารุวัฒน์ ปัตตานัง
265 รหัสนักเรียน : 33377
ชื่อ-สกุล : นางสาวเอื้อการต์ มาลา
ชั้น/ห้อง : 6/6
ชื่อชุมนุม : E-Puzzle (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจารุวัฒน์ ปัตตานัง
266 รหัสนักเรียน : 34207
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญประกอบ
ชั้น/ห้อง : 1/3
ชื่อชุมนุม : ชุมนุมภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูอรุณี ใหม่คามิ
267 รหัสนักเรียน : 33591
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงพัชราภรณ์ สระตังหมอง
ชั้น/ห้อง : 2/4
ชื่อชุมนุม : เล่านิทานคุณธรรม (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเบญญาภา ไชยเกตุ
268 รหัสนักเรียน : 34632
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงอันยมณี ค้าเจริญ
ชั้น/ห้อง : 1/13
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุมามาลย์ โสดา
269 รหัสนักเรียน : 34226
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงพรรณกาญจณ์ จันทร์สมร
ชั้น/ห้อง : 1/3
ชื่อชุมนุม : นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเสมอแข จันทะชัย
270 รหัสนักเรียน : 34649
ชื่อ-สกุล : เด็กชายนันทพงศ์ สีหาบุญจันทร์
ชั้น/ห้อง : 1/14
ชื่อชุมนุม : เซปักตะกร้อ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสง่า ศรีโยวงศ์
271 รหัสนักเรียน : 34211
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงจิดาภา ปะโยธิน
ชั้น/ห้อง : 1/3
ชื่อชุมนุม : นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเสมอแข จันทะชัย
272 รหัสนักเรียน : 34619
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงธิติพร ศรีหาอินทร์
ชั้น/ห้อง : 1/13
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุมามาลย์ โสดา
273 รหัสนักเรียน : 34616
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงฐิติญาภรณ์ ประกอบกุล
ชั้น/ห้อง : 1/13
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูบัวภา มะกา
274 รหัสนักเรียน : 34583
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ปะติสา
ชั้น/ห้อง : 1/12
ชื่อชุมนุม : มวย (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเลิศพิภพ แสนวัง
275 รหัสนักเรียน : 34479
ชื่อ-สกุล : เด็กชายพีรภัทร ไปวันเสาร์
ชั้น/ห้อง : 1/10
ชื่อชุมนุม : วิทยาศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูขวัญใจ เปลวเฟื่อง
276 รหัสนักเรียน : 34501
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงมลชนก ไชยอินทร์
ชั้น/ห้อง : 1/10
ชื่อชุมนุม : ภาพยนตร์สั้น (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูปรียานุช จำละคร
277 รหัสนักเรียน : 34494
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงธัญญารัตน์ เศษรินทร์
ชั้น/ห้อง : 1/10
ชื่อชุมนุม : วรรณศิลป์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูกาญจนา สวนประดิษฐ์
278 รหัสนักเรียน : 34509
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงสุทธิดา ทัพวงค์
ชั้น/ห้อง : 1/10
ชื่อชุมนุม : วิทยาศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูขวัญใจ เปลวเฟื่อง
279 รหัสนักเรียน : 34606
ชื่อ-สกุล : เด็กชายพาทิศ โพนนอก
ชั้น/ห้อง : 1/13
ชื่อชุมนุม : วิทยาศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสิทธิชัย วาลมูลตรี
280 รหัสนักเรียน : 34401
ชื่อ-สกุล : เด็กชายพงษ์ธกรก์ วรรณศิลป์
ชั้น/ห้อง : 1/8
ชื่อชุมนุม : วิทยาศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูศุภกฤต เรืองสมบัติ
281 รหัสนักเรียน : 34395
ชื่อ-สกุล : เด็กชายกิตติภูมิ ลีหล้าน้อย
ชั้น/ห้อง : 1/8
ชื่อชุมนุม : วิทยาศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสิทธิชัย วาลมูลตรี
282 รหัสนักเรียน : 34589
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงเวรุมาศ อุปมัย
ชั้น/ห้อง : 1/12
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูรจนา พรมโกน
283 รหัสนักเรียน : 34394
ชื่อ-สกุล : เด็กชายกลการ สีหาพล
ชั้น/ห้อง : 1/8
ชื่อชุมนุม : วิทยาศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูศุภกฤต เรืองสมบัติ
284 รหัสนักเรียน : 34407
ชื่อ-สกุล : เด็กชายศุภกร ช่างปัน
ชั้น/ห้อง : 1/8
ชื่อชุมนุม : วิทยาศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูศุภกฤต เรืองสมบัติ
285 รหัสนักเรียน : 34502
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงมลฤดี จันทิชัย
ชั้น/ห้อง : 1/10
ชื่อชุมนุม : สังคมศึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุมาลา สุวรรณพันธุ์
286 รหัสนักเรียน : 34491
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงชนันภรณ์ สังฆมณี
ชั้น/ห้อง : 1/10
ชื่อชุมนุม : สังคมศึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุมาลา สุวรรณพันธุ์
287 รหัสนักเรียน : 34251
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงฑิตยา มาตรา
ชั้น/ห้อง : 1/4
ชื่อชุมนุม : เลี้ยงปลาสวยงาม (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพงศธร สมภักดี
288 รหัสนักเรียน : 34495
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงนัทธมน ปองไป
ชั้น/ห้อง : 1/10
ชื่อชุมนุม : ภาพยนตร์สั้น (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูปรียานุช จำละคร
289 รหัสนักเรียน : 34505
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงวิริวัลย์ เปสุยะ
ชั้น/ห้อง : 1/10
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูบัวภา มะกา
290 รหัสนักเรียน : 34510
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงอรปรียา จันทะปะทัง
ชั้น/ห้อง : 1/10
ชื่อชุมนุม : ภาพยนตร์สั้น (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูปรียานุช จำละคร
291 รหัสนักเรียน : 34511
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงอริศรา เวชกามา
ชั้น/ห้อง : 1/10
ชื่อชุมนุม : วรรณศิลป์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูกาญจนา สวนประดิษฐ์
292 รหัสนักเรียน : 34481
ชื่อ-สกุล : เด็กชายยศพนธ์ แกมจินดา
ชั้น/ห้อง : 1/10
ชื่อชุมนุม : ดนตรีสากล (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิษณุย์ ดาทอง
293 รหัสนักเรียน : 34485
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงเขมินทรา ตะโพธิ์
ชั้น/ห้อง : 1/10
ชื่อชุมนุม : วรรณศิลป์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูกาญจนา สวนประดิษฐ์
294 รหัสนักเรียน : 34346
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงสุนันทา สิงสี
ชั้น/ห้อง : 1/6
ชื่อชุมนุม : วิทยาศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูขวัญใจ เปลวเฟื่อง
295 รหัสนักเรียน : 34441
ชื่อ-สกุล : เด็กชายวรยุทธ เปขานัง
ชั้น/ห้อง : 1/9
ชื่อชุมนุม : เซปักตะกร้อ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสง่า ศรีโยวงศ์
296 รหัสนักเรียน : 34486
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงจณิสตา บุตรกาศ
ชั้น/ห้อง : 1/10
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูบัวภา มะกา
297 รหัสนักเรียน : 34456
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงบัณฑิตา เทียงธรรม
ชั้น/ห้อง : 1/9
ชื่อชุมนุม : ภาพยนตร์สั้น (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูปรียานุช จำละคร
298 รหัสนักเรียน : 34563
ชื่อ-สกุล : เด็กชายนพรัตน์ หนูแก้ว
ชั้น/ห้อง : 1/12
ชื่อชุมนุม : มวย (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเลิศพิภพ แสนวัง
299 รหัสนักเรียน : 34314
ชื่อ-สกุล : เด็กชายก้องกิดากร พุทธรรม
ชั้น/ห้อง : 1/6
ชื่อชุมนุม : สวนถาด/สวนแก้ว (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูปิยนุช พิกุลสวัสดิ์
300 รหัสนักเรียน : 34330
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงณัฐกฤตตา เซ่งลอยเลื่อน
ชั้น/ห้อง : 1/6
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูรจนา พรมโกน
301 รหัสนักเรียน : 34344
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงวสุนี นามบุรี
ชั้น/ห้อง : 1/6
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูรจนา พรมโกน
302 รหัสนักเรียน : 34319
ชื่อ-สกุล : เด็กชายณรงค์ชัย ปาปะสา
ชั้น/ห้อง : 1/6
ชื่อชุมนุม : English Songs (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพรพิศ คุตไชยกุล
303 รหัสนักเรียน : 34206
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงกวินธิดา จันดี
ชั้น/ห้อง : 1/3
ชื่อชุมนุม : สวนถาด/สวนแก้ว (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูปิยนุช พิกุลสวัสดิ์
304 รหัสนักเรียน : 34332
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงณัฐริกา ประธรรมสาร
ชั้น/ห้อง : 1/6
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูรจนา พรมโกน
305 รหัสนักเรียน : 34618
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงธาริณีย์ มีสูนย์
ชั้น/ห้อง : 1/13
ชื่อชุมนุม : TO BE NUMBER ONE (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวราภรณ์ จันทสมบัติ
306 รหัสนักเรียน : 34623
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงพัชรีย์ อาระหัง
ชั้น/ห้อง : 1/13
ชื่อชุมนุม : TO BE NUMBER ONE (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวราภรณ์ จันทสมบัติ
307 รหัสนักเรียน : 34324
ชื่อ-สกุล : เด็กชายปรัชญา โยธะราช
ชั้น/ห้อง : 1/6
ชื่อชุมนุม : English Songs (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพรพิศ คุตไชยกุล
308 รหัสนักเรียน : 34482
ชื่อ-สกุล : เด็กชายรุ่งรวิน ประนิล
ชั้น/ห้อง : 1/10
ชื่อชุมนุม : เซปักตะกร้อ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสง่า ศรีโยวงศ์
309 รหัสนักเรียน : 34614
ชื่อ-สกุล : เด็กชายสุรินทร์ กิลี
ชั้น/ห้อง : 1/13
ชื่อชุมนุม : เซปักตะกร้อ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสง่า ศรีโยวงศ์
310 รหัสนักเรียน : 34410
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงจิราทิพย์ โปสันเทียะ
ชั้น/ห้อง : 1/8
ชื่อชุมนุม : ปั้นภาพการ์ตูน (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูทวีศักดิ์ สืบเมืองซ้าย
311 รหัสนักเรียน : 34422
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงพันวสา เสนามาตร
ชั้น/ห้อง : 1/8
ชื่อชุมนุม : ปั้นภาพการ์ตูน (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูทวีศักดิ์ สืบเมืองซ้าย
312 รหัสนักเรียน : 34473
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงอรอุมา ไร่สงวน
ชั้น/ห้อง : 1/9
ชื่อชุมนุม : พยาบาลเบื้องต้น (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจารุภา มะธุเสน
313 รหัสนักเรียน : 34337
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงพรชิตา บาลโส
ชั้น/ห้อง : 1/6
ชื่อชุมนุม : Spelling Bee (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูลัดดาวัลย์ ขันขวา
314 รหัสนักเรียน : 34437
ชื่อ-สกุล : เด็กชายธนกฤต ชินชาด
ชั้น/ห้อง : 1/9
ชื่อชุมนุม : เซปักตะกร้อ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสง่า ศรีโยวงศ์
315 รหัสนักเรียน : 34438
ชื่อ-สกุล : เด็กชายธาราดล โยธะมาตย์
ชั้น/ห้อง : 1/9
ชื่อชุมนุม : เซปักตะกร้อ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสง่า ศรีโยวงศ์
316 รหัสนักเรียน : 34357
ชื่อ-สกุล : เด็กชายณัฐพล โคตรชาลี
ชั้น/ห้อง : 1/7
ชื่อชุมนุม : ดนตรีสากล (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิษณุย์ ดาทอง
317 รหัสนักเรียน : 34533
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงทิพย์อัปสร บุญด้วง
ชั้น/ห้อง : 1/11
ชื่อชุมนุม : สาระวิทย์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนิโลบล พูนศิริ
318 รหัสนักเรียน : 34651
ชื่อ-สกุล : เด็กชายบวรพจน์ ยาหลง
ชั้น/ห้อง : 1/14
ชื่อชุมนุม : มวย (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเลิศพิภพ แสนวัง
319 รหัสนักเรียน : 34429
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงสุดารัตน์ โทนหงษา
ชั้น/ห้อง : 1/8
ชื่อชุมนุม : เทเบิลเทนนิส (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูหงษ์ทอง ประนัดศรี
320 รหัสนักเรียน : 34657
ชื่อ-สกุล : เด็กชายสิทธิกร บุญศรี
ชั้น/ห้อง : 1/14
ชื่อชุมนุม : พยาบาลเบื้องต้น (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจารุภา มะธุเสน
321 รหัสนักเรียน : 34350
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงอรปรียา คัดทะจันทร์
ชั้น/ห้อง : 1/6
ชื่อชุมนุม : ภาษาจีน (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูกรรณิกา คงทอง
322 รหัสนักเรียน : 34369
ชื่อ-สกุล : เด็กชายวิษณุ ปาปะโข
ชั้น/ห้อง : 1/7
ชื่อชุมนุม : มวย (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเลิศพิภพ แสนวัง
323 รหัสนักเรียน : 34634
ชื่อ-สกุล : เด็กชายกฤษฎา ชาวไพร
ชั้น/ห้อง : 1/14
ชื่อชุมนุม : มวย (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเลิศพิภพ แสนวัง
324 รหัสนักเรียน : 32510
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงเกศสิรีย์ ยอดจันทร์
ชั้น/ห้อง : 4/4
ชื่อชุมนุม : วิทยาศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุคนธา โคตรโสภา
325 รหัสนักเรียน : 34577
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงชนิสา นาหนองตู
ชั้น/ห้อง : 1/12
ชื่อชุมนุม : สังคมศึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวาสนา เอ้ตุโพธิ์
326 รหัสนักเรียน : 32536
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงสุธิดา ประภาษา
ชั้น/ห้อง : 4/4
ชื่อชุมนุม : มวย (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเลิศพิภพ แสนวัง
327 รหัสนักเรียน : 34327
ชื่อ-สกุล : เด็กชายพงศธร เราป้อมวาปี
ชั้น/ห้อง : 1/6
ชื่อชุมนุม : ธนาคารโรงเรียน (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูอรุณี ปะนัดถา
328 รหัสนักเรียน : 32533
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงวิยดา เทพคำภา
ชั้น/ห้อง : 4/4
ชื่อชุมนุม : มวย (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเลิศพิภพ แสนวัง
329 รหัสนักเรียน : 34579
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงณราวดี ชุมดี
ชั้น/ห้อง : 1/12
ชื่อชุมนุม : สังคมศึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล
330 รหัสนักเรียน : 34323
ชื่อ-สกุล : เด็กชายนชวนนท์ กองบุตร
ชั้น/ห้อง : 1/6
ชื่อชุมนุม : สังคมศึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล
331 รหัสนักเรียน : 34541
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงภาสินี รินทอง
ชั้น/ห้อง : 1/11
ชื่อชุมนุม : สังคมศึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล
332 รหัสนักเรียน : 34238
ชื่อ-สกุล : เด็กชายธนวัฒน์ ศรีหามาร
ชั้น/ห้อง : 1/4
ชื่อชุมนุม : สังคมศึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล
333 รหัสนักเรียน : 32522
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงพรไพลิน พลเสนา
ชั้น/ห้อง : 4/6
ชื่อชุมนุม : มวย (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเลิศพิภพ แสนวัง
334 รหัสนักเรียน : 34326
ชื่อ-สกุล : เด็กชายพงศกร ปะรินทร
ชั้น/ห้อง : 1/6
ชื่อชุมนุม : สวนถาด/สวนแก้ว (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูปิยนุช พิกุลสวัสดิ์
335 รหัสนักเรียน : 34591
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงศุมินตา ปิยะชาด
ชั้น/ห้อง : 1/12
ชื่อชุมนุม : สังคมศึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล
336 รหัสนักเรียน : 34584
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงนภามาศ พันพานิชย์
ชั้น/ห้อง : 1/12
ชื่อชุมนุม : สังคมศึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล
337 รหัสนักเรียน : 34266
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงศศิวรรณ วุฒิสารคุณ
ชั้น/ห้อง : 1/4
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูรจนา พรมโกน
338 รหัสนักเรียน : 33722
ชื่อ-สกุล : เด็กชายอัครชัย แคนราษฎร
ชั้น/ห้อง : 2/7
ชื่อชุมนุม : สร้างชิ้นงานด้วยคอมพิวเตอร์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู โอบบุญ โสรัจจ์
339 รหัสนักเรียน : 34375
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงจินดามณี เอกรักษา
ชั้น/ห้อง : 1/7
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุมามาลย์ โสดา
340 รหัสนักเรียน : 34420
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงบัณฑิตา สีอัคฮาต
ชั้น/ห้อง : 1/8
ชื่อชุมนุม : นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเสมอแข จันทะชัย
341 รหัสนักเรียน : 31724
ชื่อ-สกุล : นายวุฒิพงค์ ปะมาถา
ชั้น/ห้อง : 5/4
ชื่อชุมนุม : มรรยาทไทย (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูลัดดา แสงโทโพ
342 รหัสนักเรียน : 31777
ชื่อ-สกุล : นางสาวจิดาภา ภูคะฮาด
ชั้น/ห้อง : 5/3
ชื่อชุมนุม : ตะลุยสังคม (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูศุภษร บุดดา
343 รหัสนักเรียน : 31730
ชื่อ-สกุล : นางสาวฐิติพร อุปโก
ชั้น/ห้อง : 5/3
ชื่อชุมนุม : ตะลุยสังคม (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูศุภษร บุดดา
344 รหัสนักเรียน : 33819
ชื่อ-สกุล : เด็กชายวิชญะ ปะกิสังข์
ชั้น/ห้อง : 2/9
ชื่อชุมนุม : สังคมศึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล
345 รหัสนักเรียน : 33778
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงจุฑารัตน์ พึ่งศรี
ชั้น/ห้อง : 2/8
ชื่อชุมนุม : คณิตศิลป์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวิไลวรรณ ลุนละวงษ์
346 รหัสนักเรียน : 33796
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงศศิกานต์ สุคันธาพฤกษ์
ชั้น/ห้อง : 2/8
ชื่อชุมนุม : คณิตศิลป์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวิไลวรรณ ลุนละวงษ์
347 รหัสนักเรียน : 33836
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงประภาพรรณ ชัยบุรี
ชั้น/ห้อง : 2/9
ชื่อชุมนุม : สังคมศึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล
348 รหัสนักเรียน : 34423
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงพิยดา ไชยปัญหา
ชั้น/ห้อง : 1/8
ชื่อชุมนุม : เซปักตะกร้อ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสง่า ศรีโยวงศ์
349 รหัสนักเรียน : 34425
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงมานิตา สุวรรณ
ชั้น/ห้อง : 1/8
ชื่อชุมนุม : เซปักตะกร้อ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสง่า ศรีโยวงศ์
350 รหัสนักเรียน : 34521
ชื่อ-สกุล : เด็กชายปิติพงษ์ เปียทอง
ชั้น/ห้อง : 1/11
ชื่อชุมนุม : มวย (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเลิศพิภพ แสนวัง
351 รหัสนักเรียน : 34194
ชื่อ-สกุล : เด็กชายต้นตระกูล กุลสวัสดิ์
ชั้น/ห้อง : 1/3
ชื่อชุมนุม : ฟุตซอล (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิชัย สำราญสุข
352 รหัสนักเรียน : 34198
ชื่อ-สกุล : เด็กชายธรรมรัฐ อรุณโน
ชั้น/ห้อง : 1/3
ชื่อชุมนุม : ฟุตซอล (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิชัย สำราญสุข
353 รหัสนักเรียน : 33702
ชื่อ-สกุล : เด็กชายกชกิจจพัฒน์ พัตภักดิ์
ชั้น/ห้อง : 2/7
ชื่อชุมนุม : สร้างชิ้นงานด้วยคอมพิวเตอร์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู โอบบุญ โสรัจจ์
354 รหัสนักเรียน : 34200
ชื่อ-สกุล : เด็กชายเมธิชัย ลามะให
ชั้น/ห้อง : 1/3
ชื่อชุมนุม : ฟุตซอล (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิชัย สำราญสุข
355 รหัสนักเรียน : 33704
ชื่อ-สกุล : เด็กชายจักรพงษ์ โยวะ
ชั้น/ห้อง : 2/7
ชื่อชุมนุม : สร้างชิ้นงานด้วยคอมพิวเตอร์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู โอบบุญ โสรัจจ์
356 รหัสนักเรียน : 33710
ชื่อ-สกุล : เด็กชายธนดล สืบศรี
ชั้น/ห้อง : 2/7
ชื่อชุมนุม : สร้างชิ้นงานด้วยคอมพิวเตอร์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู โอบบุญ โสรัจจ์
357 รหัสนักเรียน : 33707
ชื่อ-สกุล : เด็กชายชัยสิทธิ์ ฤทธิ์ไธสง
ชั้น/ห้อง : 2/7
ชื่อชุมนุม : สร้างชิ้นงานด้วยคอมพิวเตอร์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู โอบบุญ โสรัจจ์
358 รหัสนักเรียน : 34363
ชื่อ-สกุล : เด็กชายปุญญพัฒน์ กองปัดชา
ชั้น/ห้อง : 1/7
ชื่อชุมนุม : ฟุตซอล (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิชัย สำราญสุข
359 รหัสนักเรียน : 30774
ชื่อ-สกุล : นางสาวเจษฎาภรณ์ เจริญสุข
ชั้น/ห้อง : 6/6
ชื่อชุมนุม : E-Puzzle (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจารุวัฒน์ ปัตตานัง
360 รหัสนักเรียน : 30823
ชื่อ-สกุล : นางสาวจิตราภรณ์ เสือกลิ่น
ชั้น/ห้อง : 6/6
ชื่อชุมนุม : E-Puzzle (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจารุวัฒน์ ปัตตานัง
361 รหัสนักเรียน : 30686
ชื่อ-สกุล : นางสาววราภรณ์ เพ็ชร์เทา
ชั้น/ห้อง : 6/6
ชื่อชุมนุม : E-Puzzle (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจารุวัฒน์ ปัตตานัง
362 รหัสนักเรียน : 34281
ชื่อ-สกุล : เด็กชายวสุพล สระแก้ว
ชั้น/ห้อง : 1/5
ชื่อชุมนุม : วิทยาศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูขวัญใจ เปลวเฟื่อง
363 รหัสนักเรียน : 34405
ชื่อ-สกุล : เด็กชายยศวัจน์ เกตุเสนา
ชั้น/ห้อง : 1/8
ชื่อชุมนุม : สาระวิทย์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเอมมิกา วัดพล
364 รหัสนักเรียน : 33655
ชื่อ-สกุล : เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์ แก้วแผ่ว
ชั้น/ห้อง : 2/6
ชื่อชุมนุม : เลี้ยงปลาสวยงาม (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพงศธร สมภักดี
365 รหัสนักเรียน : 32964
ชื่อ-สกุล : เด็กชายมนตรี กระทุ่มขันธ์
ชั้น/ห้อง : 3/5
ชื่อชุมนุม : ฟุตซอล (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิชัย สำราญสุข
366 รหัสนักเรียน : 33152
ชื่อ-สกุล : เด็กชายกฤษฎา นินทะราช
ชั้น/ห้อง : 3/9
ชื่อชุมนุม : เซปักตะกร้อ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสง่า ศรีโยวงศ์
367 รหัสนักเรียน : 30729
ชื่อ-สกุล : นางสาวพรประสพ ไชยกิจ
ชั้น/ห้อง : 6/10
ชื่อชุมนุม : Spelling Bee (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิสมัย สุวรรณะ
368 รหัสนักเรียน : 30674
ชื่อ-สกุล : นางสาวธิดารัตน์ สิทธิสำราญ
ชั้น/ห้อง : 6/10
ชื่อชุมนุม : Spelling Bee (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิสมัย สุวรรณะ
369 รหัสนักเรียน : 33083
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงปฐมพร พรมจักร์
ชั้น/ห้อง : 3/7
ชื่อชุมนุม : พยาบาลเบื้องต้น (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจารุภา มะธุเสน
370 รหัสนักเรียน : 34526
ชื่อ-สกุล : เด็กชายอดิเทพ โคตรแก้ว
ชั้น/ห้อง : 1/11
ชื่อชุมนุม : ฟุตซอล (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิชัย สำราญสุข
371 รหัสนักเรียน : 34470
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงสุพิชชา ศิริสำราญ
ชั้น/ห้อง : 1/9
ชื่อชุมนุม : เลี้ยงปลาสวยงาม (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพงศธร สมภักดี
372 รหัสนักเรียน : 33301
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงอิศราภรณ์ สุวรรณสนธิ์
ชั้น/ห้อง : 3/11
ชื่อชุมนุม : สังคมศึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล
373 รหัสนักเรียน : 33713
ชื่อ-สกุล : เด็กชายเธียรภัต เวโสวา
ชั้น/ห้อง : 2/7
ชื่อชุมนุม : สร้างชิ้นงานด้วยคอมพิวเตอร์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู โอบบุญ โสรัจจ์
374 รหัสนักเรียน : 33040
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงวณิชฌา ทรงมั่นศีล
ชั้น/ห้อง : 3/6
ชื่อชุมนุม : ดนตรีสากล (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิษณุย์ ดาทอง
375 รหัสนักเรียน : 33543
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงเภตรา โบรด
ชั้น/ห้อง : 2/3
ชื่อชุมนุม : Story Telling (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูมยุรี ลาดนาเลา
376 รหัสนักเรียน : 33027
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงณัฐกาญจน์ หาญแรง
ชั้น/ห้อง : 3/6
ชื่อชุมนุม : ดนตรีสากล (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิษณุย์ ดาทอง
377 รหัสนักเรียน : 34550
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงสุภาวดี น้อยตาแสง
ชั้น/ห้อง : 1/11
ชื่อชุมนุม : คณิตศาสตร์กับชีวิต (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนวลใจ พันธุวาสิฎฐ์
378 รหัสนักเรียน : 34457
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงปฏิมาพร ไวจันทร์
ชั้น/ห้อง : 1/9
ชื่อชุมนุม : คณิตศาสตร์กับชีวิต (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนวลใจ พันธุวาสิฎฐ์
379 รหัสนักเรียน : 33295
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงลดาวัลย์ นนลือชา
ชั้น/ห้อง : 3/11
ชื่อชุมนุม : สังคมศึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล
380 รหัสนักเรียน : 34367
ชื่อ-สกุล : เด็กชายวัชรพงษ์ ปาสาวัน
ชั้น/ห้อง : 1/7
ชื่อชุมนุม : เทเบิลเทนนิส (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูหงษ์ทอง ประนัดศรี
381 รหัสนักเรียน : 32524
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงพิยดา ปะกิสังข์
ชั้น/ห้อง : 4/5
ชื่อชุมนุม : วิทยาศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุคนธา โคตรโสภา
382 รหัสนักเรียน : 34061
ชื่อ-สกุล : นายธีรนัย แน่นชารี
ชั้น/ห้อง : 5/4
ชื่อชุมนุม : TO BE NUMBER ONE (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวราภรณ์ จันทสมบัติ
383 รหัสนักเรียน : 34255
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงนิราตรี มะโนราช
ชั้น/ห้อง : 1/4
ชื่อชุมนุม : งานประดิษฐ์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูอภิรดา ภูมาศ
384 รหัสนักเรียน : 31464
ชื่อ-สกุล : นายอนันทวัฒน์ ยางนอก
ชั้น/ห้อง : 5/10
ชื่อชุมนุม : ดนตรีสากล (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิษณุย์ ดาทอง
385 รหัสนักเรียน : 34259
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงพิมพ์ภิชา แก้วอนันต์
ชั้น/ห้อง : 1/4
ชื่อชุมนุม : สังคมศึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล
386 รหัสนักเรียน : 34254
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงนิทรากร กองแก้ว
ชั้น/ห้อง : 1/4
ชื่อชุมนุม : สร้างชิ้นงานด้วยคอมพิวเตอร์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู โอบบุญ โสรัจจ์
387 รหัสนักเรียน : 34265
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงวรัญญา ครองสิงห์
ชั้น/ห้อง : 1/4
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูบัวภา มะกา
388 รหัสนักเรียน : 33385
ชื่อ-สกุล : นายอัษฎาวุธ ชื่นสมบัติ
ชั้น/ห้อง : 6/5
ชื่อชุมนุม : เคมี (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจุรีรัตน์ เทียงคำ
389 รหัสนักเรียน : 34465
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงลักษิกา หัตถกิจธาตรี
ชั้น/ห้อง : 1/9
ชื่อชุมนุม : ฟุตซอล (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิชัย สำราญสุข
390 รหัสนักเรียน : 31786
ชื่อ-สกุล : นางสาวภัทราภรณ์ มะลาศรี
ชั้น/ห้อง : 5/2
ชื่อชุมนุม : มวย (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเลิศพิภพ แสนวัง
391 รหัสนักเรียน : 31785
ชื่อ-สกุล : นางสาวภัทรวรินทร์ อูปแก้ว
ชั้น/ห้อง : 5/2
ชื่อชุมนุม : มวย (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเลิศพิภพ แสนวัง
392 รหัสนักเรียน : 31781
ชื่อ-สกุล : นางสาวพรทิพย์ แก้วเกิด
ชั้น/ห้อง : 5/2
ชื่อชุมนุม : มวย (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเลิศพิภพ แสนวัง
393 รหัสนักเรียน : 31728
ชื่อ-สกุล : นางสาวกุลธิดา นันชาดี
ชั้น/ห้อง : 5/2
ชื่อชุมนุม : มวย (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเลิศพิภพ แสนวัง
394 รหัสนักเรียน : 31745
ชื่อ-สกุล : นางสาวศิริเขต มะปะเม
ชั้น/ห้อง : 5/2
ชื่อชุมนุม : มวย (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเลิศพิภพ แสนวัง
395 รหัสนักเรียน : 31748
ชื่อ-สกุล : นางสาวอารียา ดงตะวัน
ชั้น/ห้อง : 5/2
ชื่อชุมนุม : มวย (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเลิศพิภพ แสนวัง
396 รหัสนักเรียน : 31736
ชื่อ-สกุล : นางสาวนฤมล นามบุรี
ชั้น/ห้อง : 5/3
ชื่อชุมนุม : มวย (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเลิศพิภพ แสนวัง
397 รหัสนักเรียน : 34103
ชื่อ-สกุล : นางสาวอรปรียา โทอุดทา
ชั้น/ห้อง : 5/2
ชื่อชุมนุม : มวย (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเลิศพิภพ แสนวัง
398 รหัสนักเรียน : 33633
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงปฏิญญา คณะศรี
ชั้น/ห้อง : 2/5
ชื่อชุมนุม : เทเบิลเทนนิส (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูหงษ์ทอง ประนัดศรี
399 รหัสนักเรียน : 31666
ชื่อ-สกุล : นายรัฐเขตธรณ์ ศัพท์พันธุ์
ชั้น/ห้อง : 5/9
ชื่อชุมนุม : คณิตศาสตร์(o-net) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูว่าที่ร้อยเอกประวัติ หัตถสินธุ์
400 รหัสนักเรียน : 31650
ชื่อ-สกุล : นายกฤษณะ ปะกิสังข์
ชั้น/ห้อง : 5/1
ชื่อชุมนุม : คณิตศาสตร์(o-net) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูว่าที่ร้อยเอกประวัติ หัตถสินธุ์
401 รหัสนักเรียน : 31757
ชื่อ-สกุล : นายณัฐวุฒิ โลหา
ชั้น/ห้อง : 5/1
ชื่อชุมนุม : คณิตศาสตร์(o-net) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูว่าที่ร้อยเอกประวัติ หัตถสินธุ์
402 รหัสนักเรียน : 32400
ชื่อ-สกุล : นายนิติพงษ์ สุ่มมาตย์
ชั้น/ห้อง : 4/4
ชื่อชุมนุม : ดนตรีสากล (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิษณุย์ ดาทอง
403 รหัสนักเรียน : 33298
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงวิยะดา เขียวชอ้อน
ชั้น/ห้อง : 3/11
ชื่อชุมนุม : สังคมศึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล
404 รหัสนักเรียน : 30722
ชื่อ-สกุล : นางสาวจุฑารัตน์ ปะระทัง
ชั้น/ห้อง : 6/10
ชื่อชุมนุม : Spelling Bee (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิสมัย สุวรรณะ
405 รหัสนักเรียน : 33344
ชื่อ-สกุล : นางสาวอินทิราลักษณ์ อังคะคำมูล
ชั้น/ห้อง : 6/10
ชื่อชุมนุม : ช่างถ่ายภาพ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู สมคิด โพคันโย
406 รหัสนักเรียน : 30733
ชื่อ-สกุล : นางสาวภัทราภรณ์ หลักคำพันธ์
ชั้น/ห้อง : 6/10
ชื่อชุมนุม : Spelling Bee (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิสมัย สุวรรณะ
407 รหัสนักเรียน : 33598
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงอภิวรรณ โยอาศรี
ชั้น/ห้อง : 2/4
ชื่อชุมนุม : เล่านิทานคุณธรรม (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเบญญาภา ไชยเกตุ
408 รหัสนักเรียน : 33853
ชื่อ-สกุล : เด็กชายกิตติพงษ์ โยวะ
ชั้น/ห้อง : 2/10
ชื่อชุมนุม : ฟุตบอล (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประดิษฐ์ สังขเภท
409 รหัสนักเรียน : 33859
ชื่อ-สกุล : เด็กชายตระกูลไชย ไชยรักษ์
ชั้น/ห้อง : 2/10
ชื่อชุมนุม : ฟุตบอล (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประดิษฐ์ สังขเภท
410 รหัสนักเรียน : 33166
ชื่อ-สกุล : เด็กชายพงศ์เทพ จันทจิตร
ชั้น/ห้อง : 3/9
ชื่อชุมนุม : เซปักตะกร้อ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสง่า ศรีโยวงศ์
411 รหัสนักเรียน : 31605
ชื่อ-สกุล : นายทัตพงศ์ วรรณศรี
ชั้น/ห้อง : 5/2
ชื่อชุมนุม : มวย (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเลิศพิภพ แสนวัง
412 รหัสนักเรียน : 32512
ชื่อ-สกุล : นางสาวจันทิกา ไวมาตร
ชั้น/ห้อง : 4/5
ชื่อชุมนุม : มวย (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเลิศพิภพ แสนวัง
413 รหัสนักเรียน : 34455
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงฐิดาพร ประกอบเสริม
ชั้น/ห้อง : 1/9
ชื่อชุมนุม : เทเบิลเทนนิส (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูหงษ์ทอง ประนัดศรี
414 รหัสนักเรียน : 33170
ชื่อ-สกุล : เด็กชายภูวดล ปะมาคะเต
ชั้น/ห้อง : 3/9
ชื่อชุมนุม : เซปักตะกร้อ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสง่า ศรีโยวงศ์
415 รหัสนักเรียน : 33554
ชื่อ-สกุล : เด็กชายชนิตนันทน์ บุตคาม
ชั้น/ห้อง : 2/4
ชื่อชุมนุม : นักวิทย์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเสาวภาคย์ สีหาบุญทอง
416 รหัสนักเรียน : 34415
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงณัฐกานต์ อินทรศิลา
ชั้น/ห้อง : 1/8
ชื่อชุมนุม : เทเบิลเทนนิส (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูหงษ์ทอง ประนัดศรี
417 รหัสนักเรียน : 33563
ชื่อ-สกุล : เด็กชายวงศกร หิตายะโส
ชั้น/ห้อง : 2/4
ชื่อชุมนุม : นักวิทย์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเสาวภาคย์ สีหาบุญทอง
418 รหัสนักเรียน : 34463
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงพิริยากร ปุยกวาง
ชั้น/ห้อง : 1/9
ชื่อชุมนุม : เทเบิลเทนนิส (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูหงษ์ทอง ประนัดศรี
419 รหัสนักเรียน : 34338
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงพรชิตา ประกอบสิม
ชั้น/ห้อง : 1/6
ชื่อชุมนุม : เทเบิลเทนนิส (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูหงษ์ทอง ประนัดศรี
420 รหัสนักเรียน : 34382
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงทิพย์ฤทัย พรหล่อ
ชั้น/ห้อง : 1/7
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพรสวรรค์ ทับสุขวิวัฒนกุล
421 รหัสนักเรียน : 34421
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงปิยะฉัตร กองฮามสี
ชั้น/ห้อง : 1/8
ชื่อชุมนุม : ดนตรีสากล (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิษณุย์ ดาทอง
422 รหัสนักเรียน : 32413
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงชลธิชา เพชรสุกใส
ชั้น/ห้อง : 4/5
ชื่อชุมนุม : Spelling Bee (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนัฐชนาพร ฤทธิ์มนตรี
423 รหัสนักเรียน : 34343
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงวรรณวิษา ศิริสำราญ
ชั้น/ห้อง : 1/6
ชื่อชุมนุม : ดนตรีสากล (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิษณุย์ ดาทอง
424 รหัสนักเรียน : 34353
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงอิสราภรณ์ ลามี
ชั้น/ห้อง : 1/6
ชื่อชุมนุม : ดนตรีสากล (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิษณุย์ ดาทอง
425 รหัสนักเรียน : 33886
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงประภัสสร ลาดมี
ชั้น/ห้อง : 2/10
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุมามาลย์ โสดา
426 รหัสนักเรียน : 33159
ชื่อ-สกุล : เด็กชายธนพัฒน์ เรืองชัง
ชั้น/ห้อง : 3/9
ชื่อชุมนุม : เซปักตะกร้อ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสง่า ศรีโยวงศ์
427 รหัสนักเรียน : 34446
ชื่อ-สกุล : เด็กชายสุทธิภัทร วันจันทร์
ชั้น/ห้อง : 1/9
ชื่อชุมนุม : ภาษาจีน (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูกรรณิกา คงทอง
428 รหัสนักเรียน : 34318
ชื่อ-สกุล : เด็กชายจีรภัทร ธุระสิทธิ์
ชั้น/ห้อง : 1/6
ชื่อชุมนุม : ฟุตซอล (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิชัย สำราญสุข
429 รหัสนักเรียน : 34257
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงปนัสยา ราชชมภู
ชั้น/ห้อง : 1/4
ชื่อชุมนุม : นักวิทย์รุ่นเยาว์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูชมพู สัจจวาณิชย์
430 รหัสนักเรียน : 34264
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงวรรนิษา ประพาน
ชั้น/ห้อง : 1/4
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูรจนา พรมโกน
431 รหัสนักเรียน : 34335
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงปวีณา บุตรมาตร
ชั้น/ห้อง : 1/6
ชื่อชุมนุม : ช่างเสริมสวย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู พูนศักดิ์ อารพล
432 รหัสนักเรียน : 33154
ชื่อ-สกุล : เด็กชายจิรวัฒน์ ละทัยนิล
ชั้น/ห้อง : 3/9
ชื่อชุมนุม : เซปักตะกร้อ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสง่า ศรีโยวงศ์
433 รหัสนักเรียน : 34340
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงภควดี บุตตะกะ
ชั้น/ห้อง : 1/6
ชื่อชุมนุม : ธนาคารโรงเรียน (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูอรุณี ปะนัดถา
434 รหัสนักเรียน : 34522
ชื่อ-สกุล : เด็กชายเมธี ภูมาศ
ชั้น/ห้อง : 1/11
ชื่อชุมนุม : ฟุตบอล (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประดิษฐ์ สังขเภท
435 รหัสนักเรียน : 34449
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงกันยรัตน์ จันทะรัง
ชั้น/ห้อง : 1/9
ชื่อชุมนุม : เลี้ยงปลาสวยงาม (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพงศธร สมภักดี
436 รหัสนักเรียน : 33156
ชื่อ-สกุล : เด็กชายชิตดนัย โนราช
ชั้น/ห้อง : 3/9
ชื่อชุมนุม : เซปักตะกร้อ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสง่า ศรีโยวงศ์
437 รหัสนักเรียน : 33155
ชื่อ-สกุล : เด็กชายเฉลิมศักดิ์ สีเทา
ชั้น/ห้อง : 3/9
ชื่อชุมนุม : เซปักตะกร้อ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสง่า ศรีโยวงศ์
438 รหัสนักเรียน : 33332
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงสุชาดา สุขปะโค
ชั้น/ห้อง : 3/12
ชื่อชุมนุม : แนะแนว (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูละอองดาว แพงคำแสน
439 รหัสนักเรียน : 31091
ชื่อ-สกุล : นางสาวอรณี สีชะนะ
ชั้น/ห้อง : 6/4
ชื่อชุมนุม : ช่างถ่ายภาพ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู สมคิด โพคันโย
440 รหัสนักเรียน : 33664
ชื่อ-สกุล : เด็กชายสิรวิชญ์ โยธามาตย์
ชั้น/ห้อง : 2/6
ชื่อชุมนุม : ฟุตซอล (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิชัย สำราญสุข
441 รหัสนักเรียน : 33777
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงขวัญฤดี จันทับ
ชั้น/ห้อง : 2/8
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุมามาลย์ โสดา
442 รหัสนักเรียน : 32409
ชื่อ-สกุล : เด็กชายอติชาต ปิดสาโย
ชั้น/ห้อง : 4/9
ชื่อชุมนุม : โครงงานตะกร้า/กระเป๋า(ภาษาอังกฤษ) (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูศกุลนิชญ์ ตรีประทุม
443 รหัสนักเรียน : 33331
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงศิรัญญา จันนา
ชั้น/ห้อง : 3/12
ชื่อชุมนุม : แนะแนว (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูละอองดาว แพงคำแสน
444 รหัสนักเรียน : 33890
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงพัชราภา ปัญญา
ชั้น/ห้อง : 2/10
ชื่อชุมนุม : English Songs (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพรพิศ คุตไชยกุล
445 รหัสนักเรียน : 34532
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงณัฐภรณ์ ประกอบผล
ชั้น/ห้อง : 1/11
ชื่อชุมนุม : English Songs (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพรพิศ คุตไชยกุล
446 รหัสนักเรียน : 34329
ชื่อ-สกุล : เด็กชายไพโรจน์ บุญโรจน์
ชั้น/ห้อง : 1/6
ชื่อชุมนุม : แนะแนว (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูละอองดาว แพงคำแสน
447 รหัสนักเรียน : 34241
ชื่อ-สกุล : เด็กชายปัณณทัต ชัยธานี
ชั้น/ห้อง : 1/4
ชื่อชุมนุม : Robot วิทยาศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูขนิษฐา เตชะนอก ครูไพโรจน์ สุวรรณศรี
448 รหัสนักเรียน : 34245
ชื่อ-สกุล : เด็กชายสุปวีร์ มะธุเสธ
ชั้น/ห้อง : 1/4
ชื่อชุมนุม : Robot วิทยาศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูขนิษฐา เตชะนอก ครูไพโรจน์ สุวรรณศรี
449 รหัสนักเรียน : 34450
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงจิฑาภรณ์ เสนจันตะ
ชั้น/ห้อง : 1/9
ชื่อชุมนุม : ดนตรีไทย (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวิชรัตน์ ยะสานติทิพย์
450 รหัสนักเรียน : 33759
ชื่อ-สกุล : เด็กชายนิติกร ซอนดอก
ชั้น/ห้อง : 2/8
ชื่อชุมนุม : สังคมศึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล
451 รหัสนักเรียน : 34274
ชื่อ-สกุล : เด็กชายคณิศร ศรีวรรณะ
ชั้น/ห้อง : 1/5
ชื่อชุมนุม : สาระวิทย์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเอมมิกา วัดพล
452 รหัสนักเรียน : 33291
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงปิญาภรณ์ ไสสอน
ชั้น/ห้อง : 3/11
ชื่อชุมนุม : สังคมศึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล
453 รหัสนักเรียน : 34528
ชื่อ-สกุล : เด็กชายอรรคเดช ปุริตัง
ชั้น/ห้อง : 1/11
ชื่อชุมนุม : สังคมศึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุมาลา สุวรรณพันธุ์
454 รหัสนักเรียน : 34548
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงสุธิดา มีหา
ชั้น/ห้อง : 1/11
ชื่อชุมนุม : สวนถาด/สวนแก้ว (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูปิยนุช พิกุลสวัสดิ์
455 รหัสนักเรียน : 34283
ชื่อ-สกุล : เด็กชายอภิวัฒน์ ชาวประสา
ชั้น/ห้อง : 1/5
ชื่อชุมนุม : ฟุตซอล (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิชัย สำราญสุข
456 รหัสนักเรียน : 33096
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงสุพรรษา สุวะมาตย์
ชั้น/ห้อง : 3/7
ชื่อชุมนุม : สาระวิทย์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนิโลบล พูนศิริ
457 รหัสนักเรียน : 33323
ชื่อ-สกุล : เด็กชายสมหวัง สังขทิพย์
ชั้น/ห้อง : 3/12
ชื่อชุมนุม : คณิตศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูลำดวน ดงอุทิศ
458 รหัสนักเรียน : 33294
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงรังรอง ทองจุลละ
ชั้น/ห้อง : 3/11
ชื่อชุมนุม : สังคมศึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล
459 รหัสนักเรียน : 33286
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงณชา มะลาศรี
ชั้น/ห้อง : 3/11
ชื่อชุมนุม : สังคมศึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล
460 รหัสนักเรียน : 34307
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงอัจริยา พิณทอง
ชั้น/ห้อง : 1/5
ชื่อชุมนุม : ดนตรีไทย (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวิชรัตน์ ยะสานติทิพย์
461 รหัสนักเรียน : 34239
ชื่อ-สกุล : เด็กชายธนสิทธิ์ ภูมิสถาน
ชั้น/ห้อง : 1/4
ชื่อชุมนุม : เทเบิลเทนนิส (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูหงษ์ทอง ประนัดศรี
462 รหัสนักเรียน : 32919
ชื่อ-สกุล : เด็กชายอัครพล ปลื้มใจ
ชั้น/ห้อง : 3/4
ชื่อชุมนุม : ฟุตบอล (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประดิษฐ์ สังขเภท
463 รหัสนักเรียน : 34453
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงชลธิชา โคตรธาดา
ชั้น/ห้อง : 1/9
ชื่อชุมนุม : เลี้ยงปลาสวยงาม (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพงศธร สมภักดี
464 รหัสนักเรียน : 33329
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงพัชรวรรณ ไปบน
ชั้น/ห้อง : 3/12
ชื่อชุมนุม : แนะแนว (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูละอองดาว แพงคำแสน
465 รหัสนักเรียน : 33279
ชื่อ-สกุล : เด็กชายอนุวัฒน์ ปาปะเพ
ชั้น/ห้อง : 3/11
ชื่อชุมนุม : สังคมศึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล
466 รหัสนักเรียน : 34527
ชื่อ-สกุล : เด็กชายอภิรักษ์ ฉัตรศรี
ชั้น/ห้อง : 1/11
ชื่อชุมนุม : ฟุตซอล (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิชัย สำราญสุข
467 รหัสนักเรียน : 33296
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงวรางคณา เอกรักษา
ชั้น/ห้อง : 3/11
ชื่อชุมนุม : ฟุตซอล (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิชัย สำราญสุข
468 รหัสนักเรียน : 34519
ชื่อ-สกุล : เด็กชายปวีณ อุปมัย
ชั้น/ห้อง : 1/11
ชื่อชุมนุม : ฟุตซอล (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิชัย สำราญสุข
469 รหัสนักเรียน : 33555
ชื่อ-สกุล : เด็กชายชัยมงคล วังสาร
ชั้น/ห้อง : 2/4
ชื่อชุมนุม : English (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูรัชนีวัลย์ วรรณศรี
470 รหัสนักเรียน : 33596
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงสุชานันท์ สุวรรณพันธ์
ชั้น/ห้อง : 2/4
ชื่อชุมนุม : Spelling Bee (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิสมัย สุวรรณะ
471 รหัสนักเรียน : 33600
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงอาทิติยา สุปะโค
ชั้น/ห้อง : 2/4
ชื่อชุมนุม : Spelling Bee (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิสมัย สุวรรณะ
472 รหัสนักเรียน : 33299
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงวิลาสินี โสดาปัดชา
ชั้น/ห้อง : 3/11
ชื่อชุมนุม : สังคมศึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล
473 รหัสนักเรียน : 33287
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงทิพาวตรี ปาติสัตย์
ชั้น/ห้อง : 3/11
ชื่อชุมนุม : สังคมศึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล
474 รหัสนักเรียน : 34280
ชื่อ-สกุล : เด็กชายพีรวิชญ์ ปรีฉันท์
ชั้น/ห้อง : 1/5
ชื่อชุมนุม : ภาพยนตร์สั้น (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูปรียานุช จำละคร
475 รหัสนักเรียน : 33016
ชื่อ-สกุล : เด็กชายอนพัทย์ มาแก้ว
ชั้น/ห้อง : 3/6
ชื่อชุมนุม : Robot (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูไอลัดดา ปามุทา
476 รหัสนักเรียน : 33297
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงวศินี ประวรรณถา
ชั้น/ห้อง : 3/11
ชื่อชุมนุม : สังคมศึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล
477 รหัสนักเรียน : 34305
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงอรภิญญา พิจุลย์
ชั้น/ห้อง : 1/5
ชื่อชุมนุม : ดนตรีไทย (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวิชรัตน์ ยะสานติทิพย์
478 รหัสนักเรียน : 34385
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงบุณยาพร กว้างสนิท
ชั้น/ห้อง : 1/7
ชื่อชุมนุม : นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเสมอแข จันทะชัย
479 รหัสนักเรียน : 32908
ชื่อ-สกุล : เด็กชายธนินท์ แสนเสนา
ชั้น/ห้อง : 3/4
ชื่อชุมนุม : อุตสาหกรรม (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู ชัยยศ ทองสมบูรณ์
480 รหัสนักเรียน : 33303
ชื่อ-สกุล : เด็กชายคณาธิป กันยาสนธิ์
ชั้น/ห้อง : 3/12
ชื่อชุมนุม : คณิตศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูลำดวน ดงอุทิศ
481 รหัสนักเรียน : 34299
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงไพลิน จตุฤทธิรณ
ชั้น/ห้อง : 1/5
ชื่อชุมนุม : ดนตรีไทย (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวิชรัตน์ ยะสานติทิพย์
482 รหัสนักเรียน : 30835
ชื่อ-สกุล : นางสาวภคนันท์ สีสงนาง
ชั้น/ห้อง : 6/4
ชื่อชุมนุม : ช่างถ่ายภาพ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู สมคิด โพคันโย
483 รหัสนักเรียน : 34468
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงสุดารัตน์ สายจันดี
ชั้น/ห้อง : 1/9
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูบัวภา มะกา
484 รหัสนักเรียน : 32916
ชื่อ-สกุล : เด็กชายรุจิกร นาวาอนุรักษ์
ชั้น/ห้อง : 3/4
ชื่อชุมนุม : อุตสาหกรรม (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู ชัยยศ ทองสมบูรณ์
485 รหัสนักเรียน : 34607
ชื่อ-สกุล : เด็กชายพิเชษฐ์ ขามแสนเทียะ
ชั้น/ห้อง : 1/13
ชื่อชุมนุม : เทเบิลเทนนิส (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูหงษ์ทอง ประนัดศรี
486 รหัสนักเรียน : 33881
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงธิดารัตน์ ลีนาค
ชั้น/ห้อง : 2/10
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุมามาลย์ โสดา
487 รหัสนักเรียน : 34669
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ฟอกกลาง
ชั้น/ห้อง : 1/14
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูรจนา พรมโกน
488 รหัสนักเรียน : 34471
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงอนันดา หมัดนะฮู
ชั้น/ห้อง : 1/9
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูบัวภา มะกา
489 รหัสนักเรียน : 34665
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงกรนันท์ ฟอกกลาง
ชั้น/ห้อง : 1/14
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูรจนา พรมโกน
490 รหัสนักเรียน : 34672
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงศุภลักษณ์ มูลณี
ชั้น/ห้อง : 1/14
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูรจนา พรมโกน
491 รหัสนักเรียน : 34540
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงภัทราภรณ์ พันธ์ชา
ชั้น/ห้อง : 1/11
ชื่อชุมนุม : สังคมศึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุมาลา สุวรรณพันธุ์
492 รหัสนักเรียน : 34452
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ปองไป
ชั้น/ห้อง : 1/9
ชื่อชุมนุม : สังคมศึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุมาลา สุวรรณพันธุ์
493 รหัสนักเรียน : 32353
ชื่อ-สกุล : เด็กชายสันติ ปาปะสา
ชั้น/ห้อง : 4/7
ชื่อชุมนุม : วาดภาพ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจีรภรณ์ ศรีมุงคุณ
494 รหัสนักเรียน : 34443
ชื่อ-สกุล : เด็กชายวุฒิกร สุภะกำ
ชั้น/ห้อง : 1/9
ชื่อชุมนุม : แนะแนว (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูละอองดาว แพงคำแสน
495 รหัสนักเรียน : 34099
ชื่อ-สกุล : นายอภิเดช สุขากาศ
ชั้น/ห้อง : 5/2
ชื่อชุมนุม : หมากรุก (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุนทร แต้มจันทร์
496 รหัสนักเรียน : 34372
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงกรกนก ประธิปอาราม
ชั้น/ห้อง : 1/7
ชื่อชุมนุม : นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเสมอแข จันทะชัย
497 รหัสนักเรียน : 34525
ชื่อ-สกุล : เด็กชายสุริยะ เณรสุวรรณ
ชั้น/ห้อง : 1/11
ชื่อชุมนุม : ฟุตซอล (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิชัย สำราญสุข
498 รหัสนักเรียน : 34379
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงชุติกาญจน์ สุภาพันธ์
ชั้น/ห้อง : 1/7
ชื่อชุมนุม : วิทยาศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสิทธิชัย วาลมูลตรี
499 รหัสนักเรียน : 34472
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงอรทัย บุญยะรัตน์
ชั้น/ห้อง : 1/9
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูบัวภา มะกา
500 รหัสนักเรียน : 34524
ชื่อ-สกุล : เด็กชายวีรภัทร จีวรรณ
ชั้น/ห้อง : 1/11
ชื่อชุมนุม : ฟุตบอล (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประดิษฐ์ สังขเภท
501 รหัสนักเรียน : 34459
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงปาลิตา ประนิล
ชั้น/ห้อง : 1/9
ชื่อชุมนุม : สังคมศึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุมาลา สุวรรณพันธุ์
502 รหัสนักเรียน : 34389
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงภัทรกัปป์ สวาศรี
ชั้น/ห้อง : 1/7
ชื่อชุมนุม : นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเสมอแข จันทะชัย
503 รหัสนักเรียน : 34467
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงวราภรณ์ เสนามาตย์
ชั้น/ห้อง : 1/9
ชื่อชุมนุม : สังคมศึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวาสนา เอ้ตุโพธิ์
504 รหัสนักเรียน : 33879
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงณัฐชา ปะบัวบาน
ชั้น/ห้อง : 2/10
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุมามาลย์ โสดา
505 รหัสนักเรียน : 33828
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงณัฐธญา ปะบัวบาน
ชั้น/ห้อง : 2/9
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุมามาลย์ โสดา
506 รหัสนักเรียน : 33427
ชื่อ-สกุล : นายนนทวัฒน์ อันตระกูล
ชั้น/ห้อง : 6/1
ชื่อชุมนุม : ดนตรีสากล (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิษณุย์ ดาทอง
507 รหัสนักเรียน : 34202
ชื่อ-สกุล : เด็กชายสิริภูมิ สุพะกำ
ชั้น/ห้อง : 1/3
ชื่อชุมนุม : วิทยาศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสิทธิชัย วาลมูลตรี
508 รหัสนักเรียน : 34308
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงอัญรัตน์ ชัยลิ้นฟ้า
ชั้น/ห้อง : 1/5
ชื่อชุมนุม : นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเสมอแข จันทะชัย
509 รหัสนักเรียน : 34551
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงสุภาวดี อุทัยบาล
ชั้น/ห้อง : 1/11
ชื่อชุมนุม : สังคมศึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุมาลา สุวรรณพันธุ์
510 รหัสนักเรียน : 34434
ชื่อ-สกุล : เด็กชายคณาธิป ออกแม้น
ชั้น/ห้อง : 1/9
ชื่อชุมนุม : สังคมศึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวาสนา เอ้ตุโพธิ์
511 รหัสนักเรียน : 32911
ชื่อ-สกุล : เด็กชายปรเมษฐ์ ปะระทัง
ชั้น/ห้อง : 3/4
ชื่อชุมนุม : อุตสาหกรรม (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู ชัยยศ ทองสมบูรณ์
512 รหัสนักเรียน : 34447
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงกฤติกา ฤทธิ์วิชัย
ชั้น/ห้อง : 1/9
ชื่อชุมนุม : ภาษาจีน (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูกรรณิกา คงทอง
513 รหัสนักเรียน : 34451
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงจิราภา ใสงาม
ชั้น/ห้อง : 1/9
ชื่อชุมนุม : ฟุตซอล (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิชัย สำราญสุข
514 รหัสนักเรียน : 34655
ชื่อ-สกุล : เด็กชายวัชร ปาปะโพธิ์
ชั้น/ห้อง : 1/14
ชื่อชุมนุม : เซปักตะกร้อ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสง่า ศรีโยวงศ์
515 รหัสนักเรียน : 34095
ชื่อ-สกุล : นายณัฎฐพัชร ชนาวุฒิยิ่งรวี
ชั้น/ห้อง : 5/2
ชื่อชุมนุม : หมากรุก (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุนทร แต้มจันทร์
516 รหัสนักเรียน : 34641
ชื่อ-สกุล : เด็กชายแทนกาย กุยวาปี
ชั้น/ห้อง : 1/14
ชื่อชุมนุม : เซปักตะกร้อ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสง่า ศรีโยวงศ์
517 รหัสนักเรียน : 34576
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงชนกนันท์ แปลงมาลย์
ชั้น/ห้อง : 1/12
ชื่อชุมนุม : นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเสมอแข จันทะชัย
518 รหัสนักเรียน : 33618
ชื่อ-สกุล : เด็กชายอลงกรณ์ นะคะจัด
ชั้น/ห้อง : 2/5
ชื่อชุมนุม : Crossword (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูกุสุมา โรจนกร,ครูอรัญ มูลบุญ
519 รหัสนักเรียน : 33860
ชื่อ-สกุล : เด็กชายต่อตระกูล ชินชาด
ชั้น/ห้อง : 2/10
ชื่อชุมนุม : ฟุตบอล (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประดิษฐ์ สังขเภท
520 รหัสนักเรียน : 33288
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงธนาภรณ์ แสงแก้ว
ชั้น/ห้อง : 3/11
ชื่อชุมนุม : ฟุตซอล (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิชัย สำราญสุข
521 รหัสนักเรียน : 33965
ชื่อ-สกุล : เด็กชายปรเมศร์ ป้อมปาปัง
ชั้น/ห้อง : 2/12
ชื่อชุมนุม : ฟุตบอล (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประดิษฐ์ สังขเภท
522 รหัสนักเรียน : 34295
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงปวิตา ภักดีทา
ชั้น/ห้อง : 1/5
ชื่อชุมนุม : วิทยาศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสมศักดิ์ โกการัตน์
523 รหัสนักเรียน : 34331
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงณัฐณิชา วิถาทานัง
ชั้น/ห้อง : 1/6
ชื่อชุมนุม : สร้างชิ้นงานด้วยคอมพิวเตอร์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู โอบบุญ โสรัจจ์
524 รหัสนักเรียน : 34279
ชื่อ-สกุล : เด็กชายพชร โนศรี
ชั้น/ห้อง : 1/5
ชื่อชุมนุม : ฟุตซอล (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิชัย สำราญสุข
525 รหัสนักเรียน : 34291
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงณัฐสุดา ปะภาวะเต
ชั้น/ห้อง : 1/5
ชื่อชุมนุม : แอโรบิคเพื่อสุขภาพ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจิตราภรณ์ จำนงพิศ
526 รหัสนักเรียน : 34277
ชื่อ-สกุล : เด็กชายณัฐพล กุลไธสง
ชั้น/ห้อง : 1/5
ชื่อชุมนุม : ฟุตซอล (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิชัย สำราญสุข
527 รหัสนักเรียน : 34458
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงปาณิฉัตร ประสารีบุตร
ชั้น/ห้อง : 1/9
ชื่อชุมนุม : A-math (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเกษร เทวาพิทักษ์กุล
528 รหัสนักเรียน : 33200
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงสุภาวิณี สิทธิสาร
ชั้น/ห้อง : 3/9
ชื่อชุมนุม : Story Telling (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูมยุรี ลาดนาเลา
529 รหัสนักเรียน : 30982
ชื่อ-สกุล : นางสาวปิยะธิดา ดงจารย์
ชั้น/ห้อง : 6/6
ชื่อชุมนุม : E-Puzzle (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจารุวัฒน์ ปัตตานัง
530 รหัสนักเรียน : 34325
ชื่อ-สกุล : เด็กชายปิยวัฒน์ รักชาติ
ชั้น/ห้อง : 1/6
ชื่อชุมนุม : สวนถาด/สวนแก้ว (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูปิยนุช พิกุลสวัสดิ์
531 รหัสนักเรียน : 30749
ชื่อ-สกุล : นางสาวอรอนงค์ โทอะรัญ
ชั้น/ห้อง : 6/6
ชื่อชุมนุม : E-Puzzle (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจารุวัฒน์ ปัตตานัง
532 รหัสนักเรียน : 34341
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงรัชนีกร บัวสนิท
ชั้น/ห้อง : 1/6
ชื่อชุมนุม : ช่างเสริมสวย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู พูนศักดิ์ อารพล
533 รหัสนักเรียน : 30743
ชื่อ-สกุล : นางสาวศิรดา ประทุมแสง
ชั้น/ห้อง : 6/6
ชื่อชุมนุม : E-Puzzle (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจารุวัฒน์ ปัตตานัง
534 รหัสนักเรียน : 32823
ชื่อ-สกุล : เด็กชายนิติพัฒน์ ฆารสว่าง
ชั้น/ห้อง : 3/2
ชื่อชุมนุม : ฟุตซอล (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิชัย สำราญสุข
535 รหัสนักเรียน : 34448
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงกันทิมา มณีจันทร์
ชั้น/ห้อง : 1/9
ชื่อชุมนุม : สร้างชิ้นงานด้วยคอมพิวเตอร์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู โอบบุญ โสรัจจ์
536 รหัสนักเรียน : 30672
ชื่อ-สกุล : นางสาวชลิตา มนตรี
ชั้น/ห้อง : 6/6
ชื่อชุมนุม : E-Puzzle (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจารุวัฒน์ ปัตตานัง
537 รหัสนักเรียน : 30735
ชื่อ-สกุล : นางสาวรามาวดี ม่วงพาที
ชั้น/ห้อง : 6/6
ชื่อชุมนุม : E-Puzzle (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจารุวัฒน์ ปัตตานัง
538 รหัสนักเรียน : 33552
ชื่อ-สกุล : เด็กชายจิรวัตน์ ปะนะสุจะ
ชั้น/ห้อง : 2/4
ชื่อชุมนุม : เทเบิลเทนนิส (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูหงษ์ทอง ประนัดศรี
539 รหัสนักเรียน : 34287
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงชลธิชา สาหลาด
ชั้น/ห้อง : 1/5
ชื่อชุมนุม : แอโรบิคเพื่อสุขภาพ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจิตราภรณ์ จำนงพิศ
540 รหัสนักเรียน : 34293
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงนภัสสร คำกองแก้ว
ชั้น/ห้อง : 1/5
ชื่อชุมนุม : สังคมศึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวาสนา เอ้ตุโพธิ์
541 รหัสนักเรียน : 33081
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงธรีรัตน์ นามสมบูรณ์
ชั้น/ห้อง : 3/7
ชื่อชุมนุม : ซูโดกุ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนิภาพร อาจอารี
542 รหัสนักเรียน : 34384
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงนิราวัลย์ โทอะรัญ
ชั้น/ห้อง : 1/7
ชื่อชุมนุม : วาดภาพ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจีรภรณ์ ศรีมุงคุณ
543 รหัสนักเรียน : 33074
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงจุฑามาศ ประกอบใน
ชั้น/ห้อง : 3/7
ชื่อชุมนุม : ซูโดกุ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนิภาพร อาจอารี
544 รหัสนักเรียน : 34596
ชื่อ-สกุล : เด็กชายโกสิทธิ์ อุปโก
ชั้น/ห้อง : 1/13
ชื่อชุมนุม : คณิตฯห้องเรียนพิเศษ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวรศิลป์ อักะมานัง
545 รหัสนักเรียน : 34322
ชื่อ-สกุล : เด็กชายธีรภัทร ใจซื่อ
ชั้น/ห้อง : 1/6
ชื่อชุมนุม : สวนถาด/สวนแก้ว (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูปิยนุช พิกุลสวัสดิ์
546 รหัสนักเรียน : 34531
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงคัคณางค์ จันอุดทา
ชั้น/ห้อง : 1/11
ชื่อชุมนุม : สังคมศึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวาสนา เอ้ตุโพธิ์
547 รหัสนักเรียน : 34612
ชื่อ-สกุล : เด็กชายวิรุณ กวดนอก
ชั้น/ห้อง : 1/13
ชื่อชุมนุม : คณิตฯห้องเรียนพิเศษ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวรศิลป์ อักะมานัง
548 รหัสนักเรียน : 34284
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงกมลพร สืบสุนทร
ชั้น/ห้อง : 1/5
ชื่อชุมนุม : ฟุตซอล (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิชัย สำราญสุข
549 รหัสนักเรียน : 32132
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงศิวพร ครองสาดี
ชั้น/ห้อง : 4/12
ชื่อชุมนุม : คิดเลขเร็ว (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพลับพลึง ยอดมีสี
550 รหัสนักเรียน : 32770
ชื่อ-สกุล : นายวชิรวิทย์ ปักโคทะกัง
ชั้น/ห้อง : 6/3
ชื่อชุมนุม : A-math (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเมตตา ติดวงษา
551 รหัสนักเรียน : 32126
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงเบญจมาศ นวลไธสง
ชั้น/ห้อง : 4/12
ชื่อชุมนุม : คิดเลขเร็ว (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพลับพลึง ยอดมีสี
552 รหัสนักเรียน : 34231
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงอนัญญา มะธิปิไข
ชั้น/ห้อง : 1/3
ชื่อชุมนุม : สวนถาด/สวนแก้ว (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูปิยนุช พิกุลสวัสดิ์
553 รหัสนักเรียน : 33173
ชื่อ-สกุล : เด็กชายวีรภัทร ศรีเสนา
ชั้น/ห้อง : 3/9
ชื่อชุมนุม : ดนตรีสากล (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิษณุย์ ดาทอง
554 รหัสนักเรียน : 34530
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงกิ่งเพชร อินทร์เพ็ชร์
ชั้น/ห้อง : 1/11
ชื่อชุมนุม : ดนตรีสากล (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิษณุย์ ดาทอง
555 รหัสนักเรียน : 34424
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงมาติกา สุขรี
ชั้น/ห้อง : 1/8
ชื่อชุมนุม : ดนตรีสากล (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิษณุย์ ดาทอง
556 รหัสนักเรียน : 34256
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงเบญญทิพย์ จูมเกตุ
ชั้น/ห้อง : 1/4
ชื่อชุมนุม : นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเสมอแข จันทะชัย
557 รหัสนักเรียน : 34208
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงกัลยกร ทอนมาตย์
ชั้น/ห้อง : 1/3
ชื่อชุมนุม : English (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูรัชนีวัลย์ วรรณศรี
558 รหัสนักเรียน : 34313
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงไอรินทร์ ชะชิกุล
ชั้น/ห้อง : 1/5
ชื่อชุมนุม : นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเสมอแข จันทะชัย
559 รหัสนักเรียน : 33882
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงนันทการณ์ มุ่งแฝงกลาง
ชั้น/ห้อง : 2/10
ชื่อชุมนุม : Spelling Bee (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิสมัย สุวรรณะ
560 รหัสนักเรียน : 34210
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงเกศกนก คำสะไมล์
ชั้น/ห้อง : 1/3
ชื่อชุมนุม : English (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูรัชนีวัลย์ วรรณศรี
561 รหัสนักเรียน : 33721
ชื่อ-สกุล : เด็กชายอนุมัติ มูลตะกร
ชั้น/ห้อง : 2/7
ชื่อชุมนุม : ฟุตบอล (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประดิษฐ์ สังขเภท
562 รหัสนักเรียน : 34272
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงสุดารัตน์ เหลาพล
ชั้น/ห้อง : 1/4
ชื่อชุมนุม : แอโรบิคเพื่อสุขภาพ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจิตราภรณ์ จำนงพิศ
563 รหัสนักเรียน : 34250
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงชนิสรา หิตายะโส
ชั้น/ห้อง : 1/4
ชื่อชุมนุม : มรรยาทไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนงค์รัก พินทะปะกัง
564 รหัสนักเรียน : 34267
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงศิริอัมพร ปัญญะพิมพ์
ชั้น/ห้อง : 1/4
ชื่อชุมนุม : แอโรบิคเพื่อสุขภาพ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจิตราภรณ์ จำนงพิศ
565 รหัสนักเรียน : 34393
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงอทิตยา ศรีกุลวงษ์
ชั้น/ห้อง : 1/7
ชื่อชุมนุม : ฟุตซอล (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิชัย สำราญสุข
566 รหัสนักเรียน : 34580
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงณัฐนิชา ไชโยลา
ชั้น/ห้อง : 1/12
ชื่อชุมนุม : สังคมศึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวาสนา เอ้ตุโพธิ์
567 รหัสนักเรียน : 34547
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงสุทธิดา ชินะรา
ชั้น/ห้อง : 1/11
ชื่อชุมนุม : สังคมศึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวาสนา เอ้ตุโพธิ์
568 รหัสนักเรียน : 32398
ชื่อ-สกุล : เด็กชายธราดล สุทุม
ชั้น/ห้อง : 4/1
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูลัดดาวัลย์ แพนลิ้นฟ้า
569 รหัสนักเรียน : 33708
ชื่อ-สกุล : เด็กชายณัฐกร บุญสิทธิ์
ชั้น/ห้อง : 2/7
ชื่อชุมนุม : เทเบิลเทนนิส (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูหงษ์ทอง ประนัดศรี
570 รหัสนักเรียน : 32948
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงสุวดี สว่างภพ
ชั้น/ห้อง : 3/4
ชื่อชุมนุม : คิดเลขเร็ว (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูภคมน ภูมิชูชิต
571 รหัสนักเรียน : 33717
ชื่อ-สกุล : เด็กชายมามูน ราห์มัน
ชั้น/ห้อง : 2/7
ชื่อชุมนุม : ฟุตบอล (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประดิษฐ์ สังขเภท
572 รหัสนักเรียน : 34374
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงจริตจตา อนุสา
ชั้น/ห้อง : 1/7
ชื่อชุมนุม : นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเสมอแข จันทะชัย
573 รหัสนักเรียน : 30659
ชื่อ-สกุล : นายปิยะ โนราช
ชั้น/ห้อง : 6/1
ชื่อชุมนุม : ฝึกร้องเพลงลูกทุ่งและหมอลำ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูโกมล คุณพระเนตร
574 รหัสนักเรียน : 34263
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงรุ่งอรุณ ปัดตาปัดโต
ชั้น/ห้อง : 1/4
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุมามาลย์ โสดา
575 รหัสนักเรียน : 34110
ชื่อ-สกุล : เด็กชายพีระศักดิ์ แก่นโน
ชั้น/ห้อง : 3/8
ชื่อชุมนุม : ช่างเสริมสวย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู พูนศักดิ์ อารพล
576 รหัสนักเรียน : 31474
ชื่อ-สกุล : นางสาวชลธิชา วานิช
ชั้น/ห้อง : 5/6
ชื่อชุมนุม : มรรยาทไทย (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูลัดดา แสงโทโพ
577 รหัสนักเรียน : 34386
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงปานตะวัน คำอาจ
ชั้น/ห้อง : 1/7
ชื่อชุมนุม : วาดภาพ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจีรภรณ์ ศรีมุงคุณ
578 รหัสนักเรียน : 34523
ชื่อ-สกุล : เด็กชายยศพัทธ์ พรหมบังเกิด
ชั้น/ห้อง : 1/11
ชื่อชุมนุม : ดนตรีสากล (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิษณุย์ ดาทอง
579 รหัสนักเรียน : 34294
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงนันทอร มุมทอง
ชั้น/ห้อง : 1/5
ชื่อชุมนุม : ฟุตซอล (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิชัย สำราญสุข
580 รหัสนักเรียน : 34276
ชื่อ-สกุล : เด็กชายฐิติศักดิ์ โพธิ์หล้า
ชั้น/ห้อง : 1/5
ชื่อชุมนุม : วิทยาศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูขวัญใจ เปลวเฟื่อง
581 รหัสนักเรียน : 34275
ชื่อ-สกุล : เด็กชายจิรภัทร ธีรภักดิ์สวัสดิ์
ชั้น/ห้อง : 1/5
ชื่อชุมนุม : วิทยาศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูขวัญใจ เปลวเฟื่อง
582 รหัสนักเรียน : 32299
ชื่อ-สกุล : นายภูวดล สาสีดา
ชั้น/ห้อง : 4/5
ชื่อชุมนุม : หมากรุก (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสมศักดิ์ เรืองบุญ
583 รหัสนักเรียน : 33567
ชื่อ-สกุล : เด็กชายอภิสิทธิ์ อัปมะโต
ชั้น/ห้อง : 2/4
ชื่อชุมนุม : สร้างชิ้นงานด้วยคอมพิวเตอร์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู โอบบุญ โสรัจจ์
584 รหัสนักเรียน : 31603
ชื่อ-สกุล : นายชุติชัย ปะกิระคะ
ชั้น/ห้อง : 5/4
ชื่อชุมนุม : มรรยาทไทย (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูลัดดา แสงโทโพ
585 รหัสนักเรียน : 34229
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงสุดารัตน์ ปักกะทานัง
ชั้น/ห้อง : 1/3
ชื่อชุมนุม : สวนถาด/สวนแก้ว (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูปิยนุช พิกุลสวัสดิ์
586 รหัสนักเรียน : 34311
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงอารยา เอกศิริ
ชั้น/ห้อง : 1/5
ชื่อชุมนุม : ฟุตซอล (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิชัย สำราญสุข
587 รหัสนักเรียน : 34246
ชื่อ-สกุล : เด็กชายอนุชา ปุเรโต
ชั้น/ห้อง : 1/4
ชื่อชุมนุม : สวนถาด/สวนแก้ว (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูปิยนุช พิกุลสวัสดิ์
588 รหัสนักเรียน : 34303
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงสุวิมล สิงห์คะนอง
ชั้น/ห้อง : 1/5
ชื่อชุมนุม : วิทยาศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสมศักดิ์ โกการัตน์
589 รหัสนักเรียน : 31006
ชื่อ-สกุล : นายธิติวุฒิ ทนษา
ชั้น/ห้อง : 6/1
ชื่อชุมนุม : ฝึกร้องเพลงลูกทุ่งและหมอลำ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูโกมล คุณพระเนตร
590 รหัสนักเรียน : 31053
ชื่อ-สกุล : นายเทพสถิตย์ ทับสีรักษ์
ชั้น/ห้อง : 6/1
ชื่อชุมนุม : ฝึกร้องเพลงลูกทุ่งและหมอลำ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูโกมล คุณพระเนตร
591 รหัสนักเรียน : 33191
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงพัณณิตา พิลาโท
ชั้น/ห้อง : 3/9
ชื่อชุมนุม : Story Telling (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูมยุรี ลาดนาเลา
592 รหัสนักเรียน : 34388
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงพีรสา คัดทะจันทร์
ชั้น/ห้อง : 1/7
ชื่อชุมนุม : นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเสมอแข จันทะชัย
593 รหัสนักเรียน : 33102
ชื่อ-สกุล : เด็กชายกฤตณัฐ ลามะให
ชั้น/ห้อง : 3/8
ชื่อชุมนุม : สังคมศึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวาสนา เอ้ตุโพธิ์
594 รหัสนักเรียน : 34387
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงพิมลพรรณ บุตตะกะ
ชั้น/ห้อง : 1/7
ชื่อชุมนุม : นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเสมอแข จันทะชัย
595 รหัสนักเรียน : 34273
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงอัจฉรา บุญละคร
ชั้น/ห้อง : 1/4
ชื่อชุมนุม : สาระวิทย์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนิโลบล พูนศิริ
596 รหัสนักเรียน : 33760
ชื่อ-สกุล : เด็กชายปิติภูมินทร์ วงษา
ชั้น/ห้อง : 2/8
ชื่อชุมนุม : ฟุตบอล (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประดิษฐ์ สังขเภท
597 รหัสนักเรียน : 34383
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงนริศรา โสภาพ
ชั้น/ห้อง : 1/7
ชื่อชุมนุม : วาดภาพ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจีรภรณ์ ศรีมุงคุณ
598 รหัสนักเรียน : 34214
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงณัชชา แตงอ่อน
ชั้น/ห้อง : 1/3
ชื่อชุมนุม : ขับร้องประสานเสียง (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสราวุธ สระมูล
599 รหัสนักเรียน : 34301
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เกษรชื่น
ชั้น/ห้อง : 1/5
ชื่อชุมนุม : วิทยาศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสมศักดิ์ โกการัตน์
600 รหัสนักเรียน : 34391
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงภัทราพร ศรีภูวงษ์
ชั้น/ห้อง : 1/7
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุมามาลย์ โสดา
601 รหัสนักเรียน : 34285
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงกุลธิดา ประนันโต
ชั้น/ห้อง : 1/5
ชื่อชุมนุม : Drama (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูอฤชร ปทุมพร
602 รหัสนักเรียน : 34370
ชื่อ-สกุล : เด็กชายสุรสิทธิ์ การวิชัย
ชั้น/ห้อง : 1/7
ชื่อชุมนุม : งานประดิษฐ์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูอภิรดา ภูมาศ
603 รหัสนักเรียน : 33716
ชื่อ-สกุล : เด็กชายไพทรูย์ ทิศมนตรี
ชั้น/ห้อง : 2/7
ชื่อชุมนุม : วิทย์น่ารู้ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูชูเกียรติ คุ้มเนตร
604 รหัสนักเรียน : 34537
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงพิมวรรณ สืบสำราญ
ชั้น/ห้อง : 1/11
ชื่อชุมนุม : วิทยาศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูขวัญใจ เปลวเฟื่อง
605 รหัสนักเรียน : 33059
ชื่อ-สกุล : เด็กชายธีรพงษ์ ชัยบุรี
ชั้น/ห้อง : 3/7
ชื่อชุมนุม : Robot (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูไอลัดดา ปามุทา
606 รหัสนักเรียน : 33620
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงกชพรรณ ชมสันเทียะ
ชั้น/ห้อง : 2/5
ชื่อชุมนุม : เทเบิลเทนนิส (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูหงษ์ทอง ประนัดศรี
607 รหัสนักเรียน : 33768
ชื่อ-สกุล : เด็กชายศตวรรษ พลพิทักษ์
ชั้น/ห้อง : 2/8
ชื่อชุมนุม : ฟุตบอล (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประดิษฐ์ สังขเภท
608 รหัสนักเรียน : 33731
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงธารารัตน์ หิตายะโส
ชั้น/ห้อง : 2/7
ชื่อชุมนุม : วิทย์น่ารู้ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูชูเกียรติ คุ้มเนตร
609 รหัสนักเรียน : 33856
ชื่อ-สกุล : เด็กชายเจษฏ์บดินทร์ จันทวิมล
ชั้น/ห้อง : 2/10
ชื่อชุมนุม : Spelling Bee (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพรทิพย์ ศรีโยไว
610 รหัสนักเรียน : 33160
ชื่อ-สกุล : เด็กชายธนวิน ปักกะทานัง
ชั้น/ห้อง : 3/9
ชื่อชุมนุม : นักวิทย์รุ่นเยาว์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูชมพู สัจจวาณิชย์
611 รหัสนักเรียน : 33417
ชื่อ-สกุล : นางสาวธนพร อะมะมูล
ชั้น/ห้อง : 5/2
ชื่อชุมนุม : คอมพิวเตอร์ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู ณัฐพัชร์ ปทุมพร
612 รหัสนักเรียน : 33508
ชื่อ-สกุล : เด็กชายตะวันฉาย จันบัวลา
ชั้น/ห้อง : 2/3
ชื่อชุมนุม : Robot วิทยาศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูขนิษฐา เตชะนอก ครูไพโรจน์ สุวรรณศรี
613 รหัสนักเรียน : 30964
ชื่อ-สกุล : นายรัฐนาท ปะติเพนัง
ชั้น/ห้อง : 6/1
ชื่อชุมนุม : ฝึกร้องเพลงลูกทุ่งและหมอลำ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูโกมล คุณพระเนตร
614 รหัสนักเรียน : 33206
ชื่อ-สกุล : เด็กชายขจรศักดิ์ ปัตถานัง
ชั้น/ห้อง : 3/10
ชื่อชุมนุม : ฟุตบอล (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประดิษฐ์ สังขเภท
615 รหัสนักเรียน : 34392
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงวนุติยา อาจแก้ว
ชั้น/ห้อง : 1/7
ชื่อชุมนุม : คณิตศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูลำดวน ดงอุทิศ
616 รหัสนักเรียน : 33509
ชื่อ-สกุล : เด็กชายธนพัฒน์ สีบุญ
ชั้น/ห้อง : 2/3
ชื่อชุมนุม : Robot วิทยาศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูขนิษฐา เตชะนอก ครูไพโรจน์ สุวรรณศรี
617 รหัสนักเรียน : 34260
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงพิริสา บุตรวิชา
ชั้น/ห้อง : 1/4
ชื่อชุมนุม : สวนถาด/สวนแก้ว (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูปิยนุช พิกุลสวัสดิ์
618 รหัสนักเรียน : 33625
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงเจนจิรา จันโทสุทธิ์
ชั้น/ห้อง : 2/5
ชื่อชุมนุม : เทเบิลเทนนิส (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูหงษ์ทอง ประนัดศรี
619 รหัสนักเรียน : 33642
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงวริศรา รินกระโทก
ชั้น/ห้อง : 2/5
ชื่อชุมนุม : เทเบิลเทนนิส (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูหงษ์ทอง ประนัดศรี
620 รหัสนักเรียน : 30765
ชื่อ-สกุล : นายศุภรัตน์ น้อยใย
ชั้น/ห้อง : 6/6
ชื่อชุมนุม : ชีววิทยา (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุวรรณี ผาผง
621 รหัสนักเรียน : 31490
ชื่อ-สกุล : นางสาวศจี เชิดสันเทียะ
ชั้น/ห้อง : 5/9
ชื่อชุมนุม : เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูอัมวิกา ทวยจันทร์
622 รหัสนักเรียน : 33079
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงณัฐภรณ์ อินทไชย์
ชั้น/ห้อง : 3/7
ชื่อชุมนุม : ช่างเสริมสวย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู พูนศักดิ์ อารพล
623 รหัสนักเรียน : 34543
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงวริศรา บุตะกะ
ชั้น/ห้อง : 1/11
ชื่อชุมนุม : Spelling Bee (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิสมัย สุวรรณะ
624 รหัสนักเรียน : 33789
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงมณฑาทิพย์ มาฤทธิ์
ชั้น/ห้อง : 2/8
ชื่อชุมนุม : คณิตศิลป์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวิไลวรรณ ลุนละวงษ์
625 รหัสนักเรียน : 33098
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงสุภาพร แสงอรุณ
ชั้น/ห้อง : 3/7
ชื่อชุมนุม : ช่างเสริมสวย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู พูนศักดิ์ อารพล
626 รหัสนักเรียน : 32073
ชื่อ-สกุล : เด็กชายจักรพันธ์ อินธิแสง
ชั้น/ห้อง : 4/12
ชื่อชุมนุม : ชีววิทยา (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจำปา สืบสุนทร
627 รหัสนักเรียน : 32379
ชื่อ-สกุล : นางสาววิภาดา สุวรรณวงศ์
ชั้น/ห้อง : 4/6
ชื่อชุมนุม : ขับร้องประสานเสียง (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสราวุธ สระมูล
628 รหัสนักเรียน : 32955
ชื่อ-สกุล : เด็กชายณัฏฐ์กฤต พรหมบังเกิด
ชั้น/ห้อง : 3/5
ชื่อชุมนุม : ดนตรีสากล (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิษณุย์ ดาทอง
629 รหัสนักเรียน : 34234
ชื่อ-สกุล : เด็กชายชัยวัฒน์ สุจจชารี
ชั้น/ห้อง : 1/4
ชื่อชุมนุม : ขับร้องประสานเสียง (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสราวุธ สระมูล
630 รหัสนักเรียน : 34292
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงธิดารัตน์ ขันอุทธา
ชั้น/ห้อง : 1/5
ชื่อชุมนุม : ภาษาจีน (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูกรรณิกา คงทอง
631 รหัสนักเรียน : 30616
ชื่อ-สกุล : นายศิวกร ปะกิลาพัง
ชั้น/ห้อง : 6/10
ชื่อชุมนุม : คณิตหรรษา (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูมนัสวี โนนหนองคู
632 รหัสนักเรียน : 34549
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงสุปรียา แสงกล้า
ชั้น/ห้อง : 1/11
ชื่อชุมนุม : วาดภาพ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจีรภรณ์ ศรีมุงคุณ
633 รหัสนักเรียน : 34552
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงสุรีวัลย์ ปาธิสัตย์
ชั้น/ห้อง : 1/11
ชื่อชุมนุม : โครงงานตะกร้า/กระเป๋า(ภาษาอังกฤษ) (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูศกุลนิชญ์ ตรีประทุม
634 รหัสนักเรียน : 34230
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงหทัยชนก ภูวงค์
ชั้น/ห้อง : 1/3
ชื่อชุมนุม : โครงงานตะกร้า/กระเป๋า(ภาษาอังกฤษ) (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูศกุลนิชญ์ ตรีประทุม
635 รหัสนักเรียน : 34433
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงอรวรรณ วิสูงเร
ชั้น/ห้อง : 1/8
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูรจนา พรมโกน
636 รหัสนักเรียน : 33404
ชื่อ-สกุล : นางสาวอรนุช ปักสังขาเนย์
ชั้น/ห้อง : 6/3
ชื่อชุมนุม : อาเซียนทัศนศึกษา (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูคมสัน สัตตรัตนำพร
637 รหัสนักเรียน : 33058
ชื่อ-สกุล : เด็กชายธีรภัทร โพไพ
ชั้น/ห้อง : 3/7
ชื่อชุมนุม : แนะแนว (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูละอองดาว แพงคำแสน
638 รหัสนักเรียน : 30997
ชื่อ-สกุล : นายกิตติศักดิ์ ไวยมงคุณ
ชั้น/ห้อง : 6/1
ชื่อชุมนุม : ชีววิทยา (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุวรรณี ผาผง
639 รหัสนักเรียน : 34356
ชื่อ-สกุล : เด็กชายณภัทร ศิริโสม
ชั้น/ห้อง : 1/7
ชื่อชุมนุม : ดนตรีไทย (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวิชรัตน์ ยะสานติทิพย์
640 รหัสนักเรียน : 33065
ชื่อ-สกุล : เด็กชายมงคล ปองไป
ชั้น/ห้อง : 3/7
ชื่อชุมนุม : แนะแนว (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูละอองดาว แพงคำแสน
641 รหัสนักเรียน : 33056
ชื่อ-สกุล : เด็กชายธนาธิป ปัจจัยคา
ชั้น/ห้อง : 3/7
ชื่อชุมนุม : แนะแนว (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูละอองดาว แพงคำแสน
642 รหัสนักเรียน : 33374
ชื่อ-สกุล : นายธีรพงษ์ พิลาโท
ชั้น/ห้อง : 6/6
ชื่อชุมนุม : ภาษาและวัฒนธรรมจีน (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูทัศนีย์ ลามี
643 รหัสนักเรียน : 33383
ชื่อ-สกุล : นายอดิศร พลศรีขาว
ชั้น/ห้อง : 6/5
ชื่อชุมนุม : เคมี (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจุรีรัตน์ เทียงคำ
644 รหัสนักเรียน : 34244
ชื่อ-สกุล : เด็กชายศุภจิตร บุญโรจน์
ชั้น/ห้อง : 1/4
ชื่อชุมนุม : แนะแนว (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูละอองดาว แพงคำแสน
645 รหัสนักเรียน : 33792
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงรัตนภรณ์ มูลต้น
ชั้น/ห้อง : 2/8
ชื่อชุมนุม : คณิตศิลป์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวิไลวรรณ ลุนละวงษ์
646 รหัสนักเรียน : 33715
ชื่อ-สกุล : เด็กชายพงษกร วรรณะวาโค
ชั้น/ห้อง : 2/7
ชื่อชุมนุม : สร้างชิ้นงานด้วยคอมพิวเตอร์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู โอบบุญ โสรัจจ์
647 รหัสนักเรียน : 32537
ชื่อ-สกุล : นางสาวอาทิตยา ศรีโสภา
ชั้น/ห้อง : 4/4
ชื่อชุมนุม : วิทยาศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุคนธา โคตรโสภา
648 รหัสนักเรียน : 33751
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงอารีรัตน์ ศิริเลี้ยง
ชั้น/ห้อง : 2/7
ชื่อชุมนุม : คำคมประสมภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูศิรินทร์ภรณ์ พูนไธสง
649 รหัสนักเรียน : 33380
ชื่อ-สกุล : นางสาวนิศารัตน์ ลุนศรี
ชั้น/ห้อง : 6/6
ชื่อชุมนุม : ภาษาและวัฒนธรรมจีน (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูทัศนีย์ ลามี
650 รหัสนักเรียน : 34342
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงวชิราภรณ์ สระตังหมอง
ชั้น/ห้อง : 1/6
ชื่อชุมนุม : ธนาคารโรงเรียน (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูอรุณี ปะนัดถา
651 รหัสนักเรียน : 34232
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงอภิญญา สุจจชารี
ชั้น/ห้อง : 1/3
ชื่อชุมนุม : ขับร้องประสานเสียง (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสราวุธ สระมูล
652 รหัสนักเรียน : 33376
ชื่อ-สกุล : นางสาวจันทิมา รามศรีดา
ชั้น/ห้อง : 6/6
ชื่อชุมนุม : ภาษาและวัฒนธรรมจีน (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูทัศนีย์ ลามี
653 รหัสนักเรียน : 34538
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงพีรดา เทพเลียน
ชั้น/ห้อง : 1/11
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูรจนา พรมโกน
654 รหัสนักเรียน : 30553
ชื่อ-สกุล : นางสาวจิรกัญญา แก้ววรรณศิลป์
ชั้น/ห้อง : 6/6
ชื่อชุมนุม : ภาษาและวัฒนธรรมจีน (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูทัศนีย์ ลามี
655 รหัสนักเรียน : 33786
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงตะวันฉาย สกุลจร
ชั้น/ห้อง : 2/8
ชื่อชุมนุม : คณิตศิลป์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวิไลวรรณ ลุนละวงษ์
656 รหัสนักเรียน : 30798
ชื่อ-สกุล : นางสาวอริศรา ธุระทำ
ชั้น/ห้อง : 6/6
ชื่อชุมนุม : ภาษาและวัฒนธรรมจีน (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูทัศนีย์ ลามี
657 รหัสนักเรียน : 33863
ชื่อ-สกุล : เด็กชายนัฐวัฒน์ สมนัส
ชั้น/ห้อง : 2/10
ชื่อชุมนุม : เซปักตะกร้อ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสง่า ศรีโยวงศ์
658 รหัสนักเรียน : 34553
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงอมิตา ประธรรมสาร
ชั้น/ห้อง : 1/11
ชื่อชุมนุม : วาดภาพ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจีรภรณ์ ศรีมุงคุณ
659 รหัสนักเรียน : 34592
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงสวรรยา ดงเรืองศรี
ชั้น/ห้อง : 1/12
ชื่อชุมนุม : งานประดิษฐ์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูอภิรดา ภูมาศ
660 รหัสนักเรียน : 30915
ชื่อ-สกุล : นายภูบดินทร์ พวงศรี
ชั้น/ห้อง : 6/6
ชื่อชุมนุม : โครงงานคุณธรรม (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูกรทิพย์ ปัญโญ
661 รหัสนักเรียน : 32103
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุดารัตน์ กาฬเนตร์
ชั้น/ห้อง : 4/12
ชื่อชุมนุม : วาดภาพ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจีรภรณ์ ศรีมุงคุณ
662 รหัสนักเรียน : 32633
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงสุจิรา จันทศรี
ชั้น/ห้อง : 4/4
ชื่อชุมนุม : วิทยาศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุคนธา โคตรโสภา
663 รหัสนักเรียน : 33375
ชื่อ-สกุล : นายคฑาวุธ มูลเหล็ก
ชั้น/ห้อง : 6/6
ชื่อชุมนุม : โครงงานคุณธรรม (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูกรทิพย์ ปัญโญ
664 รหัสนักเรียน : 33852
ชื่อ-สกุล : เด็กชายกฤษณ์ พงษ์สวรรค์
ชั้น/ห้อง : 2/10
ชื่อชุมนุม : Spelling Bee (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพรทิพย์ ศรีโยไว
665 รหัสนักเรียน : 30758
ชื่อ-สกุล : นายพิพัฒน์ เตจา
ชั้น/ห้อง : 6/6
ชื่อชุมนุม : โครงงานคุณธรรม (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูกรทิพย์ ปัญโญ
666 รหัสนักเรียน : 34312
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงอุไรพร แสนวัง
ชั้น/ห้อง : 1/5
ชื่อชุมนุม : Crossword (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูกุสุมา โรจนกร,ครูอรัญ มูลบุญ
667 รหัสนักเรียน : 30905
ชื่อ-สกุล : นายณภัทร ภวภูตานนท์
ชั้น/ห้อง : 6/6
ชื่อชุมนุม : โครงงานคุณธรรม (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูกรทิพย์ ปัญโญ
668 รหัสนักเรียน : 34462
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงพิชาพัชร์ บางบำเนตร
ชั้น/ห้อง : 1/9
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูรจนา พรมโกน
669 รหัสนักเรียน : 33727
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงชลชนก ปุจฉาธรรม
ชั้น/ห้อง : 2/7
ชื่อชุมนุม : วาดภาพ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจีรภรณ์ ศรีมุงคุณ
670 รหัสนักเรียน : 33705
ชื่อ-สกุล : เด็กชายจักรินทร์ ประกิระโส
ชั้น/ห้อง : 2/7
ชื่อชุมนุม : วิทย์น่ารู้ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูชูเกียรติ คุ้มเนตร
671 รหัสนักเรียน : 33373
ชื่อ-สกุล : นายกรทอง ประพฤติดี
ชั้น/ห้อง : 6/6
ชื่อชุมนุม : โครงงานคุณธรรม (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูกรทิพย์ ปัญโญ
672 รหัสนักเรียน : 34212
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงญดา นนตะสี
ชั้น/ห้อง : 1/3
ชื่อชุมนุม : ชุมนุมภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูอรุณี ใหม่คามิ
673 รหัสนักเรียน : 34204
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงกนกากร แสนยากุล
ชั้น/ห้อง : 1/3
ชื่อชุมนุม : คณิตศาสตร์กับชีวิต (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนวลใจ พันธุวาสิฎฐ์
674 รหัสนักเรียน : 30667
ชื่อ-สกุล : นายอรรคเดช พรมขาน
ชั้น/ห้อง : 6/6
ชื่อชุมนุม : โครงงานคุณธรรม (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูกรทิพย์ ปัญโญ
675 รหัสนักเรียน : 32445
ชื่อ-สกุล : เด็กชายฉัตรเพชร ปฏินัดตัง
ชั้น/ห้อง : 4/8
ชื่อชุมนุม : สภานักเรียน (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประเพียร ลดาวัลย์
676 รหัสนักเรียน : 30910
ชื่อ-สกุล : นายธีรศักดิ์ กำมะหาวงษ์
ชั้น/ห้อง : 6/6
ชื่อชุมนุม : โครงงานคุณธรรม (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูกรทิพย์ ปัญโญ
677 รหัสนักเรียน : 32992
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงศิริพร ปะโสติยัง
ชั้น/ห้อง : 3/5
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุกัลยา จุฬุวรรณ
678 รหัสนักเรียน : 34545
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงศุภลักษณ์ จักรนารายณ์
ชั้น/ห้อง : 1/11
ชื่อชุมนุม : ฟุตซอล (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิชัย สำราญสุข
679 รหัสนักเรียน : 33817
ชื่อ-สกุล : เด็กชายวสุกฤต ประจุดทะศรี
ชั้น/ห้อง : 2/9
ชื่อชุมนุม : เล่านิทานคุณธรรม (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเบญญาภา ไชยเกตุ
680 รหัสนักเรียน : 34373
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงกวิสรา ไปแดน
ชั้น/ห้อง : 1/7
ชื่อชุมนุม : มรรยาทไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนงค์รัก พินทะปะกัง
681 รหัสนักเรียน : 34261
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงพุทธชาติ ปะเกาทัน
ชั้น/ห้อง : 1/4
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูรจนา พรมโกน
682 รหัสนักเรียน : 34378
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงชิดชญา ตรีประทุม
ชั้น/ห้อง : 1/7
ชื่อชุมนุม : มรรยาทไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนงค์รัก พินทะปะกัง
683 รหัสนักเรียน : 32252
ชื่อ-สกุล : เด็กชายปฏิภาณ คำสมบัติ
ชั้น/ห้อง : 4/7
ชื่อชุมนุม : คณิตศาสตร์(o-net) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูว่าที่ร้อยเอกประวัติ หัตถสินธุ์
684 รหัสนักเรียน : 33790
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงมาริษา มังคลัง
ชั้น/ห้อง : 2/8
ชื่อชุมนุม : วาดภาพ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจีรภรณ์ ศรีมุงคุณ
685 รหัสนักเรียน : 34262
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงภัทรธิดา พรมกันหาชัย
ชั้น/ห้อง : 1/4
ชื่อชุมนุม : นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเสมอแข จันทะชัย
686 รหัสนักเรียน : 34252
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงทิพย์ตะวัน ปะกิระคัง
ชั้น/ห้อง : 1/4
ชื่อชุมนุม : นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเสมอแข จันทะชัย
687 รหัสนักเรียน : 34253
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงธัญชนก พันธวงษ์
ชั้น/ห้อง : 1/4
ชื่อชุมนุม : นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเสมอแข จันทะชัย
688 รหัสนักเรียน : 33300
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงอัจฉรา ชาวแขก
ชั้น/ห้อง : 3/11
ชื่อชุมนุม : สังคมศึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล
689 รหัสนักเรียน : 32296
ชื่อ-สกุล : นายนาวี นนมุลตรี
ชั้น/ห้อง : 4/5
ชื่อชุมนุม : เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (รับเฉพาะสายวิทย์) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประภาศรี ทิพย์พิลา
690 รหัสนักเรียน : 34296
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงพรมงคล ภู่โสภา
ชั้น/ห้อง : 1/5
ชื่อชุมนุม : นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเสมอแข จันทะชัย
691 รหัสนักเรียน : 34624
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงฟ้าใส ชุบสุวรรณ
ชั้น/ห้อง : 1/13
ชื่อชุมนุม : เทเบิลเทนนิส (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูหงษ์ทอง ประนัดศรี
692 รหัสนักเรียน : 33513
ชื่อ-สกุล : เด็กชายศุภณัฐ โยวะ
ชั้น/ห้อง : 2/3
ชื่อชุมนุม : ภาพยนตร์สั้น (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูปรียานุช จำละคร
693 รหัสนักเรียน : 30908
ชื่อ-สกุล : นายรัฐธีร์ ศิรประจักษ์ชัย
ชั้น/ห้อง : 6/3
ชื่อชุมนุม : A-math (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเมตตา ติดวงษา
694 รหัสนักเรียน : 34223
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงนันท์นภัส ชินภักดี
ชั้น/ห้อง : 1/3
ชื่อชุมนุม : งานประดิษฐ์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูอภิรดา ภูมาศ
695 รหัสนักเรียน : 34469
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงสุนิษา ชารีวรรณ
ชั้น/ห้อง : 1/9
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูรจนา พรมโกน
696 รหัสนักเรียน : 34640
ชื่อ-สกุล : เด็กชายทักษ์ดนัย ปทุมพร
ชั้น/ห้อง : 1/14
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุกัลยา จุฬุวรรณ
697 รหัสนักเรียน : 32415
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงชลิดา คุรุทานัง
ชั้น/ห้อง : 4/5
ชื่อชุมนุม : Spelling Bee (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนัฐชนาพร ฤทธิ์มนตรี
698 รหัสนักเรียน : 32503
ชื่อ-สกุล : เด็กชายวุฒิสิทธิ์ แสนบุญศิริ
ชั้น/ห้อง : 4/8
ชื่อชุมนุม : มรรยาทไทย (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูลัดดา แสงโทโพ
699 รหัสนักเรียน : 34249
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงเขมิกา รัตนวงศ์สวัสดิ์
ชั้น/ห้อง : 1/4
ชื่อชุมนุม : งานประดิษฐ์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูอภิรดา ภูมาศ
700 รหัสนักเรียน : 33785
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงดาวฤทัย สุภาดี
ชั้น/ห้อง : 2/8
ชื่อชุมนุม : ขับร้องประสานเสียง (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสราวุธ สระมูล
701 รหัสนักเรียน : 32302
ชื่อ-สกุล : นายอดิศักดิ์ อาจเจริญ
ชั้น/ห้อง : 4/7
ชื่อชุมนุม : เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (รับเฉพาะสายวิทย์) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประภาศรี ทิพย์พิลา
702 รหัสนักเรียน : 33632
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงบุษมาศ วันบัวแดง
ชั้น/ห้อง : 2/5
ชื่อชุมนุม : ขับร้องประสานเสียง (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสราวุธ สระมูล
703 รหัสนักเรียน : 32300
ชื่อ-สกุล : เด็กชายวุฒิพงษ์ ดาวงษ์
ชั้น/ห้อง : 4/4
ชื่อชุมนุม : เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (รับเฉพาะสายวิทย์) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประภาศรี ทิพย์พิลา
704 รหัสนักเรียน : 32426
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงศรัญญา กะกุลนิตย์
ชั้น/ห้อง : 4/8
ชื่อชุมนุม : Spelling Bee (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนัฐชนาพร ฤทธิ์มนตรี
705 รหัสนักเรียน : 33339
ชื่อ-สกุล : นายธนาวิสุทธิ์ พลอาษา
ชั้น/ห้อง : 6/10
ชื่อชุมนุม : คณิตหรรษา (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูมนัสวี โนนหนองคู
706 รหัสนักเรียน : 32521
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงปิยมาลย์ ทะวะลัย
ชั้น/ห้อง : 4/6
ชื่อชุมนุม : มรรยาทไทย (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูลัดดา แสงโทโพ
707 รหัสนักเรียน : 32301
ชื่อ-สกุล : นายศักดิ์สิทธิ์ ไชยคุณ
ชั้น/ห้อง : 4/10
ชื่อชุมนุม : เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (รับเฉพาะสายวิทย์) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประภาศรี ทิพย์พิลา
708 รหัสนักเรียน : 33340
ชื่อ-สกุล : นายธนบดี พรมมาแข้
ชั้น/ห้อง : 6/10
ชื่อชุมนุม : คณิตหรรษา (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูมนัสวี โนนหนองคู
709 รหัสนักเรียน : 33639
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงพัสสรีพร ประกายสี
ชั้น/ห้อง : 2/5
ชื่อชุมนุม : ขับร้องประสานเสียง (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสราวุธ สระมูล
710 รหัสนักเรียน : 32429
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงศิริลักษณ์ มะลาศรี
ชั้น/ห้อง : 4/4
ชื่อชุมนุม : Spelling Bee (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนัฐชนาพร ฤทธิ์มนตรี
711 รหัสนักเรียน : 33660
ชื่อ-สกุล : เด็กชายปราโมทย์ มุ่งร่วมกลาง
ชั้น/ห้อง : 2/6
ชื่อชุมนุม : ขับร้องประสานเสียง (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสราวุธ สระมูล
712 รหัสนักเรียน : 30768
ชื่อ-สกุล : นายสุริยา พลพิทักษ์
ชั้น/ห้อง : 6/10
ชื่อชุมนุม : คณิตหรรษา (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูมนัสวี โนนหนองคู
713 รหัสนักเรียน : 33052
ชื่อ-สกุล : เด็กชายกิตติพงษ์ เถาลุน
ชั้น/ห้อง : 3/7
ชื่อชุมนุม : ขับร้องประสานเสียง (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสราวุธ สระมูล
714 รหัสนักเรียน : 30664
ชื่อ-สกุล : นายเศรษฐพงษ์ สุริยะ
ชั้น/ห้อง : 6/10
ชื่อชุมนุม : คณิตหรรษา (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูมนัสวี โนนหนองคู
715 รหัสนักเรียน : 34203
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงกชพรรณ บัณฑิตเสน
ชั้น/ห้อง : 1/3
ชื่อชุมนุม : คำคมประสมภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูศิรินทร์ภรณ์ พูนไธสง
716 รหัสนักเรียน : 34063
ชื่อ-สกุล : นายอภิสิทธิ์ ลาวงษา
ชั้น/ห้อง : 5/4
ชื่อชุมนุม : TO BE NUMBER ONE (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวราภรณ์ จันทสมบัติ
717 รหัสนักเรียน : 32330
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงศรุตา น้อยศรี
ชั้น/ห้อง : 4/4
ชื่อชุมนุม : วิทยาศาสตร์ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูธนัฐ จันทเขต
718 รหัสนักเรียน : 32162
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงวัชรมน ปัจจัยคา
ชั้น/ห้อง : 4/11
ชื่อชุมนุม : เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูอัมวิกา ทวยจันทร์
719 รหัสนักเรียน : 30607
ชื่อ-สกุล : นายธีรยุทธ ศัทธาคลัง
ชั้น/ห้อง : 6/10
ชื่อชุมนุม : คณิตหรรษา (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูมนัสวี โนนหนองคู
720 รหัสนักเรียน : 32440
ชื่อ-สกุล : เด็กชายเกษฎาพงษ์ ปาปะไมล์
ชั้น/ห้อง : 4/5
ชื่อชุมนุม : หมากรุก (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุนทร แต้มจันทร์
721 รหัสนักเรียน : 32418
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงนัยชนก เงินไธสง
ชั้น/ห้อง : 4/7
ชื่อชุมนุม : Spelling Bee (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนัฐชนาพร ฤทธิ์มนตรี
722 รหัสนักเรียน : 30545
ชื่อ-สกุล : นายรณภพ ชารีอัน
ชั้น/ห้อง : 6/10
ชื่อชุมนุม : คณิตหรรษา (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูมนัสวี โนนหนองคู
723 รหัสนักเรียน : 34248
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงกานต์พิชชา ไกรสี
ชั้น/ห้อง : 1/4
ชื่อชุมนุม : คำคมประสมภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูศิรินทร์ภรณ์ พูนไธสง
724 รหัสนักเรียน : 33544
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงรุจิรา คุณห์ คุณหงส์รุจิรา คุณห์ คุณหงส์ คุณห์ คุณหงส์
ชั้น/ห้อง : 2/3
ชื่อชุมนุม : English (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูรัชนีวัลย์ วรรณศรี
725 รหัสนักเรียน : 32106
ชื่อ-สกุล : เด็กชายธนพัทธ์ วันไชย
ชั้น/ห้อง : 4/11
ชื่อชุมนุม : นักฟิสิกส์ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนพอนันต์ สุนทรพสิษฐ์
726 รหัสนักเรียน : 30608
ชื่อ-สกุล : นายนนท์ธเนศ พีระ
ชั้น/ห้อง : 6/10
ชื่อชุมนุม : คณิตหรรษา (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูมนัสวี โนนหนองคู
727 รหัสนักเรียน : 34478
ชื่อ-สกุล : เด็กชายตะวัน พลคำมาก
ชั้น/ห้อง : 1/10
ชื่อชุมนุม : ดนตรีไทย (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวิชรัตน์ ยะสานติทิพย์
728 รหัสนักเรียน : 34286
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงเกวลิน อุปกัง
ชั้น/ห้อง : 1/5
ชื่อชุมนุม : ดนตรีสากล (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิษณุย์ ดาทอง
729 รหัสนักเรียน : 32116
ชื่อ-สกุล : นางสาวกัญญาณัฐ ปัตตานัง
ชั้น/ห้อง : 4/12
ชื่อชุมนุม : Crossword (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูกุสุมา โรจนกร,ครูอรัญ มูลบุญ
730 รหัสนักเรียน : 30614
ชื่อ-สกุล : นายวรพจน์ สีแวงเขตร์
ชั้น/ห้อง : 6/10
ชื่อชุมนุม : คณิตหรรษา (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูมนัสวี โนนหนองคู
731 รหัสนักเรียน : 30605
ชื่อ-สกุล : นายทศพล กางมาเทศ
ชั้น/ห้อง : 6/10
ชื่อชุมนุม : คณิตหรรษา (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูมนัสวี โนนหนองคู
732 รหัสนักเรียน : 32180
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงรชยา วาตรีบุญเรือง
ชั้น/ห้อง : 4/12
ชื่อชุมนุม : เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูอัมวิกา ทวยจันทร์
733 รหัสนักเรียน : 32082
ชื่อ-สกุล : เด็กชายรัฐนันท์ คำโคกกลาง
ชั้น/ห้อง : 4/11
ชื่อชุมนุม : นักฟิสิกส์ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนพอนันต์ สุนทรพสิษฐ์
734 รหัสนักเรียน : 34237
ชื่อ-สกุล : เด็กชายธนภัทร ไชยสุระ
ชั้น/ห้อง : 1/4
ชื่อชุมนุม : เครื่องบินพลังยาง (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิชชานันท์ จันทพรม
735 รหัสนักเรียน : 34345
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงสวรรยา ปักเขตานัง
ชั้น/ห้อง : 1/6
ชื่อชุมนุม : ขับร้องประสานเสียง (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสราวุธ สระมูล
736 รหัสนักเรียน : 34306
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงอรุณรัตน์ ตะโคตร
ชั้น/ห้อง : 1/5
ชื่อชุมนุม : นาฏศิลป์/ตลก/มายากล (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดิ์
737 รหัสนักเรียน : 33518
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงกัญญารัตน์ ยาย่อ
ชั้น/ห้อง : 2/3
ชื่อชุมนุม : English (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูรัชนีวัลย์ วรรณศรี
738 รหัสนักเรียน : 34258
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงปุณยาพร มูลบุญ
ชั้น/ห้อง : 1/4
ชื่อชุมนุม : Crossword (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูกุสุมา โรจนกร,ครูอรัญ มูลบุญ
739 รหัสนักเรียน : 34221
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงธีรพร ภูมาศ
ชั้น/ห้อง : 1/3
ชื่อชุมนุม : ฟุตซอล (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิชัย สำราญสุข
740 รหัสนักเรียน : 34297
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงพิพรรธน์ ปัตตายะโส
ชั้น/ห้อง : 1/5
ชื่อชุมนุม : นาฏศิลป์/ตลก/มายากล (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดิ์
741 รหัสนักเรียน : 33527
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงดาววิกา ศรีกระทุ่ม
ชั้น/ห้อง : 2/3
ชื่อชุมนุม : English (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูรัชนีวัลย์ วรรณศรี
742 รหัสนักเรียน : 32496
ชื่อ-สกุล : เด็กชายพัฒนศิริ น้อยวิมล
ชั้น/ห้อง : 4/3
ชื่อชุมนุม : ช่างปูน (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู สนิท พรรณศิลป์
743 รหัสนักเรียน : 32385
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงสิริยากร สังเจิด
ชั้น/ห้อง : 4/8
ชื่อชุมนุม : ขับร้องประสานเสียง (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสราวุธ สระมูล
744 รหัสนักเรียน : 32579
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงบุณฑริกา หนูวงษ์
ชั้น/ห้อง : 4/3
ชื่อชุมนุม : ช่างปูน (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู สนิท พรรณศิลป์
745 รหัสนักเรียน : 32573
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงจุฑามาศ สิงห์คะนอง
ชั้น/ห้อง : 4/3
ชื่อชุมนุม : ช่างปูน (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู สนิท พรรณศิลป์
746 รหัสนักเรียน : 31713
ชื่อ-สกุล : นายธราดล มะลาศรี
ชั้น/ห้อง : 5/8
ชื่อชุมนุม : ขับร้องประสานเสียง (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสราวุธ สระมูล
747 รหัสนักเรียน : 32248
ชื่อ-สกุล : นายธนพล นะทะศิริ
ชั้น/ห้อง : 4/12
ชื่อชุมนุม : คอมพิวเตอร์ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู ณัฐพัชร์ ปทุมพร
748 รหัสนักเรียน : 33525
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงณัฐธิดา สาระพิน
ชั้น/ห้อง : 2/3
ชื่อชุมนุม : สร้างชิ้นงานด้วยคอมพิวเตอร์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู โอบบุญ โสรัจจ์
749 รหัสนักเรียน : 32571
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงขวัญเนตร นนทสิงห์
ชั้น/ห้อง : 4/3
ชื่อชุมนุม : ช่างปูน (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู สนิท พรรณศิลป์
750 รหัสนักเรียน : 31695
ชื่อ-สกุล : นางสาวอนันท์ญา อุดร
ชั้น/ห้อง : 5/5
ชื่อชุมนุม : โครงงานคุณธรรม (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูกรทิพย์ ปัญโญ
751 รหัสนักเรียน : 32265
ชื่อ-สกุล : นางสาวฐิติพร โพธิ์จักร์
ชั้น/ห้อง : 4/10
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประภาพร แก้วจันดา
752 รหัสนักเรียน : 33682
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงธนิดา ประจิมทิศ
ชั้น/ห้อง : 2/6
ชื่อชุมนุม : ขับร้องประสานเสียง (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสราวุธ สระมูล
753 รหัสนักเรียน : 32585
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงสิริรัฐ จันทร์ภักดิ์
ชั้น/ห้อง : 4/3
ชื่อชุมนุม : ช่างปูน (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู สนิท พรรณศิลป์
754 รหัสนักเรียน : 34055
ชื่อ-สกุล : นางสาวพันพสา สิงห์ขรณ์
ชั้น/ห้อง : 5/5
ชื่อชุมนุม : โครงงานคุณธรรม (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูกรทิพย์ ปัญโญ
755 รหัสนักเรียน : 31469
ชื่อ-สกุล : นายเอกรินทร์ คำชัย
ชั้น/ห้อง : 5/5
ชื่อชุมนุม : ช่างปูน (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู สนิท พรรณศิลป์
756 รหัสนักเรียน : 32285
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงสุพรรษา สีหาบุดโต
ชั้น/ห้อง : 4/10
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประภาพร แก้วจันดา
757 รหัสนักเรียน : 33943
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงพิมพ์พิไล สมวงษ์
ชั้น/ห้อง : 2/11
ชื่อชุมนุม : ช่างเสริมสวย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู พูนศักดิ์ อารพล
758 รหัสนักเรียน : 32071
ชื่อ-สกุล : เด็กชายคชา คำดำ
ชั้น/ห้อง : 4/11
ชื่อชุมนุม : นักฟิสิกส์ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนพอนันต์ สุนทรพสิษฐ์
759 รหัสนักเรียน : 32286
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงอนันตาย์ ศรีสอาด
ชั้น/ห้อง : 4/11
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประภาพร แก้วจันดา
760 รหัสนักเรียน : 34339
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงพุทธิตา ไปใกล้
ชั้น/ห้อง : 1/6
ชื่อชุมนุม : ธนาคารโรงเรียน (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูอรุณี ปะนัดถา
761 รหัสนักเรียน : 33550
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงอาภัสรา สังครีต
ชั้น/ห้อง : 2/3
ชื่อชุมนุม : สร้างชิ้นงานด้วยคอมพิวเตอร์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู โอบบุญ โสรัจจ์
762 รหัสนักเรียน : 32631
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงรัตนาวดี กวดนอก
ชั้น/ห้อง : 4/3
ชื่อชุมนุม : ตะลุยสังคม (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูศุภษร บุดดา
763 รหัสนักเรียน : 33773
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงกฤษณา ประทุมแสง
ชั้น/ห้อง : 2/8
ชื่อชุมนุม : วาดภาพ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจีรภรณ์ ศรีมุงคุณ
764 รหัสนักเรียน : 33935
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงกมลชนก ปะติตังโข
ชั้น/ห้อง : 2/11
ชื่อชุมนุม : ช่างเสริมสวย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู พูนศักดิ์ อารพล
765 รหัสนักเรียน : 34302
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงสิทธิสินี แก้วจันทร์
ชั้น/ห้อง : 1/5
ชื่อชุมนุม : ดนตรีสากล (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิษณุย์ ดาทอง
766 รหัสนักเรียน : 32261
ชื่อ-สกุล : นางสาวจิดาภา สุ่มมาตย์
ชั้น/ห้อง : 4/11
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประภาพร แก้วจันดา
767 รหัสนักเรียน : 34121
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงปาณิสรา คำสีทา
ชั้น/ห้อง : 3/3
ชื่อชุมนุม : ช่างเสริมสวย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู พูนศักดิ์ อารพล
768 รหัสนักเรียน : 31822
ชื่อ-สกุล : นายสิทธิศักดิ์ ไชยกิจ
ชั้น/ห้อง : 5/3
ชื่อชุมนุม : หมากรุก (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุนทร แต้มจันทร์
769 รหัสนักเรียน : 33801
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงอภิสมัย บุตรศรีภูมิ
ชั้น/ห้อง : 2/8
ชื่อชุมนุม : วาดภาพ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจีรภรณ์ ศรีมุงคุณ
770 รหัสนักเรียน : 33506
ชื่อ-สกุล : เด็กชายเจษฎาภรณ์ สอนจันทร์
ชั้น/ห้อง : 2/3
ชื่อชุมนุม : เทเบิลเทนนิส (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูหงษ์ทอง ประนัดศรี
771 รหัสนักเรียน : 34219
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงทิพาวรรณ สุปติ
ชั้น/ห้อง : 1/3
ชื่อชุมนุม : สวนถาด/สวนแก้ว (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูปิยนุช พิกุลสวัสดิ์
772 รหัสนักเรียน : 34298
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงพึงพิศ สัตรู
ชั้น/ห้อง : 1/5
ชื่อชุมนุม : คำคมประสมภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูศิรินทร์ภรณ์ พูนไธสง
773 รหัสนักเรียน : 31833
ชื่อ-สกุล : นางสาวจิราภรณ์ ประกอบกุล
ชั้น/ห้อง : 5/3
ชื่อชุมนุม : คณิตศาสตร์(o-net) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูว่าที่ร้อยเอกประวัติ หัตถสินธุ์
774 รหัสนักเรียน : 33871
ชื่อ-สกุล : เด็กชายวงศธร โสวรรณี
ชั้น/ห้อง : 2/10
ชื่อชุมนุม : เลี้ยงปลาสวยงาม (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพงศธร สมภักดี
775 รหัสนักเรียน : 31663
ชื่อ-สกุล : นายพลาดร ประทุมเพชร
ชั้น/ห้อง : 5/6
ชื่อชุมนุม : หมากรุก (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสมศักดิ์ เรืองบุญ
776 รหัสนักเรียน : 31652
ชื่อ-สกุล : นายกานต์ เอกวิบูลย์
ชั้น/ห้อง : 5/5
ชื่อชุมนุม : ช่างปูน (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู สนิท พรรณศิลป์
777 รหัสนักเรียน : 34043
ชื่อ-สกุล : นายธรรมรัตน์ หอมกลาง
ชั้น/ห้อง : 5/5
ชื่อชุมนุม : ช่างปูน (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู สนิท พรรณศิลป์
778 รหัสนักเรียน : 33985
ชื่อ-สกุล : เด็กชายอัษฎาวุธ บุญเลี้ยง
ชั้น/ห้อง : 2/12
ชื่อชุมนุม : ฟุตบอล (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประดิษฐ์ สังขเภท
779 รหัสนักเรียน : 32233
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงศศิณี ศรีบัวบาล
ชั้น/ห้อง : 4/10
ชื่อชุมนุม : คอมพิวเตอร์ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู ณัฐพัชร์ ปทุมพร
780 รหัสนักเรียน : 32208
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงจีรนันท์ อัยยะโก
ชั้น/ห้อง : 4/10
ชื่อชุมนุม : คอมพิวเตอร์ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู ณัฐพัชร์ ปทุมพร
781 รหัสนักเรียน : 33548
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงสมฤทัย อภัยศรี
ชั้น/ห้อง : 2/3
ชื่อชุมนุม : สร้างชิ้นงานด้วยคอมพิวเตอร์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู โอบบุญ โสรัจจ์
782 รหัสนักเรียน : 33784
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงญัฐวดี ภูดวงจตร์
ชั้น/ห้อง : 2/8
ชื่อชุมนุม : วาดภาพ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจีรภรณ์ ศรีมุงคุณ
783 รหัสนักเรียน : 34075
ชื่อ-สกุล : นางสาวศิรินดา พรมมานอก
ชั้น/ห้อง : 5/4
ชื่อชุมนุม : โครงงานประดิษฐ์ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวันทนีย์ ดาสม
784 รหัสนักเรียน : 31339
ชื่อ-สกุล : นายพัสกร นียากร
ชั้น/ห้อง : 4/12
ชื่อชุมนุม : หมากรุก (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสมศักดิ์ เรืองบุญ
785 รหัสนักเรียน : 33505
ชื่อ-สกุล : เด็กชายจักรรินทร์ ปะลาด
ชั้น/ห้อง : 2/3
ชื่อชุมนุม : เทเบิลเทนนิส (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูหงษ์ทอง ประนัดศรี
786 รหัสนักเรียน : 33412
ชื่อ-สกุล : เด็กชายเกริกเกียรติ ปัดถามา
ชั้น/ห้อง : 4/5
ชื่อชุมนุม : หมากรุก (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสมศักดิ์ เรืองบุญ
787 รหัสนักเรียน : 33672
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงชนัสถ์นันท์ ศรีอ่อนหล้า
ชั้น/ห้อง : 2/6
ชื่อชุมนุม : ชุมนุมภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูอรุณี ใหม่คามิ
788 รหัสนักเรียน : 33794
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงวนัสนันท์ ทองอ่ำ
ชั้น/ห้อง : 2/8
ชื่อชุมนุม : วาดภาพ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจีรภรณ์ ศรีมุงคุณ
789 รหัสนักเรียน : 34371
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงกมลวรรณ พลร่ม
ชั้น/ห้อง : 1/7
ชื่อชุมนุม : คำคมประสมภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูศิรินทร์ภรณ์ พูนไธสง
790 รหัสนักเรียน : 31795
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุรัสวดี เจริญถนอม
ชั้น/ห้อง : 5/3
ชื่อชุมนุม : คณิตศาสตร์(o-net) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูว่าที่ร้อยเอกประวัติ หัตถสินธุ์
791 รหัสนักเรียน : 31548
ชื่อ-สกุล : นางสาวอรปรียา มูลธิยะ
ชั้น/ห้อง : 5/3
ชื่อชุมนุม : คณิตศาสตร์(o-net) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูว่าที่ร้อยเอกประวัติ หัตถสินธุ์
792 รหัสนักเรียน : 31780
ชื่อ-สกุล : นางสาวปิญชาน์ คังดงเค็ง
ชั้น/ห้อง : 5/3
ชื่อชุมนุม : คณิตศาสตร์(o-net) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูว่าที่ร้อยเอกประวัติ หัตถสินธุ์
793 รหัสนักเรียน : 31746
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุดารัตน์ ปาปะสิม
ชั้น/ห้อง : 5/3
ชื่อชุมนุม : คณิตศาสตร์(o-net) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูว่าที่ร้อยเอกประวัติ หัตถสินธุ์
794 รหัสนักเรียน : 31661
ชื่อ-สกุล : นายนิกร กอดทอง
ชั้น/ห้อง : 5/5
ชื่อชุมนุม : ช่างปูน (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู สนิท พรรณศิลป์
795 รหัสนักเรียน : 33697
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงสาวิตรี ใหปะโท
ชั้น/ห้อง : 2/6
ชื่อชุมนุม : ชุมนุมภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูอรุณี ใหม่คามิ
796 รหัสนักเรียน : 31769
ชื่อ-สกุล : นายสุทธิพงศ์ ไชยลังกา
ชั้น/ห้อง : 5/5
ชื่อชุมนุม : ช่างปูน (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู สนิท พรรณศิลป์
797 รหัสนักเรียน : 34077
ชื่อ-สกุล : นางสาวอภิญญา เพชรอาษา
ชั้น/ห้อง : 5/4
ชื่อชุมนุม : โครงงานประดิษฐ์ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวันทนีย์ ดาสม
798 รหัสนักเรียน : 32149
ชื่อ-สกุล : เด็กชายอภิสิทธิ์ จิตริต
ชั้น/ห้อง : 4/11
ชื่อชุมนุม : Crossword (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูกุสุมา โรจนกร,ครูอรัญ มูลบุญ
799 รหัสนักเรียน : 31604
ชื่อ-สกุล : นายณัฐวุฒิ ทุดปอ
ชั้น/ห้อง : 5/5
ชื่อชุมนุม : ช่างปูน (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู สนิท พรรณศิลป์
800 รหัสนักเรียน : 33601
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงเอริกะ มาทสึอุระ
ชั้น/ห้อง : 2/4
ชื่อชุมนุม : Spelling Bee (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนัฐชนาพร ฤทธิ์มนตรี
801 รหัสนักเรียน : 32147
ชื่อ-สกุล : เด็กชายอภิรักษ์ มูลจันทร์
ชั้น/ห้อง : 4/11
ชื่อชุมนุม : Crossword (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูกุสุมา โรจนกร,ครูอรัญ มูลบุญ
802 รหัสนักเรียน : 32158
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงชลลดา ปาสาใน
ชั้น/ห้อง : 4/9
ชื่อชุมนุม : คำคมประสมภาษาไทย (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวิชิต เสนาราช
803 รหัสนักเรียน : 33800
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงหฤทัย อุดมเมฆ
ชั้น/ห้อง : 2/8
ชื่อชุมนุม : วาดภาพ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจีรภรณ์ ศรีมุงคุณ
804 รหัสนักเรียน : 31873
ชื่อ-สกุล : นายวศิน เดชะธรณินท์
ชั้น/ห้อง : 5/2
ชื่อชุมนุม : Crossword (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูกุสุมา โรจนกร,ครูอรัญ มูลบุญ
805 รหัสนักเรียน : 31712
ชื่อ-สกุล : นายไตรภพ รถทอง
ชั้น/ห้อง : 5/5
ชื่อชุมนุม : ช่างปูน (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู สนิท พรรณศิลป์
806 รหัสนักเรียน : 32146
ชื่อ-สกุล : เด็กชายวัชระ ชะชำ
ชั้น/ห้อง : 4/11
ชื่อชุมนุม : Crossword (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูกุสุมา โรจนกร,ครูอรัญ มูลบุญ
807 รหัสนักเรียน : 32420
ชื่อ-สกุล : นางสาวพิมลพรรณ ปาสาจะ
ชั้น/ห้อง : 4/11
ชื่อชุมนุม : โครงงานตะกร้า/กระเป๋า(ภาษาอังกฤษ) (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูศกุลนิชญ์ ตรีประทุม
808 รหัสนักเรียน : 32927
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงชนัดดา พงษ์ยิ้ม
ชั้น/ห้อง : 3/4
ชื่อชุมนุม : ดนตรีสากล (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิษณุย์ ดาทอง
809 รหัสนักเรียน : 32374
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงภัทราพร แคนเภา
ชั้น/ห้อง : 4/10
ชื่อชุมนุม : ช่างถ่ายภาพ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู สมคิด โพคันโย
810 รหัสนักเรียน : 30701
ชื่อ-สกุล : นายขัตติยะ ประภาวิชา
ชั้น/ห้อง : 6/8
ชื่อชุมนุม : ช่างปูน (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู สนิท พรรณศิลป์
811 รหัสนักเรียน : 32460
ชื่อ-สกุล : นายสถาพร ปะกิระคะ
ชั้น/ห้อง : 4/4
ชื่อชุมนุม : มรรยาทไทย (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูลัดดา แสงโทโพ
812 รหัสนักเรียน : 33226
ชื่อ-สกุล : เด็กชายอดิเทพ ธุระสิทธิ์
ชั้น/ห้อง : 3/10
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุกัลยา จุฬุวรรณ
813 รหัสนักเรียน : 31653
ชื่อ-สกุล : นายเกียรติศักดิ์ มัชะปาโต
ชั้น/ห้อง : 5/2
ชื่อชุมนุม : หมากรุก (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุนทร แต้มจันทร์
814 รหัสนักเรียน : 32382
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงศิริรัตน์ ไทยโส
ชั้น/ห้อง : 4/10
ชื่อชุมนุม : ขับร้องประสานเสียง (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสราวุธ สระมูล
815 รหัสนักเรียน : 32410
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงเกตวดี ผลสง่า
ชั้น/ห้อง : 4/11
ชื่อชุมนุม : โครงงานตะกร้า/กระเป๋า(ภาษาอังกฤษ) (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูศกุลนิชญ์ ตรีประทุม
816 รหัสนักเรียน : 32160
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงฐิติภา จันทศร
ชั้น/ห้อง : 4/12
ชื่อชุมนุม : Crossword (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูกุสุมา โรจนกร,ครูอรัญ มูลบุญ
817 รหัสนักเรียน : 30954
ชื่อ-สกุล : นายธนันชัย รัดอ้อ
ชั้น/ห้อง : 6/8
ชื่อชุมนุม : ช่างปูน (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู สนิท พรรณศิลป์
818 รหัสนักเรียน : 32938
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงรดา วิศาลวิเศษวงศ์
ชั้น/ห้อง : 3/4
ชื่อชุมนุม : A-math (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเกษร เทวาพิทักษ์กุล
819 รหัสนักเรียน : 32972
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงชาณิดา ตรีประทุม
ชั้น/ห้อง : 3/5
ชื่อชุมนุม : สังคมศึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุมาลา สุวรรณพันธุ์
820 รหัสนักเรียน : 33775
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงกุลปรียา สีวันดี
ชั้น/ห้อง : 2/8
ชื่อชุมนุม : วาดภาพ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจีรภรณ์ ศรีมุงคุณ
821 รหัสนักเรียน : 33584
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงธีรดา อาวะรีย์
ชั้น/ห้อง : 2/4
ชื่อชุมนุม : แนะแนว (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูละอองดาว แพงคำแสน
822 รหัสนักเรียน : 34109
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงชลธิชา ประพฤติใน
ชั้น/ห้อง : 3/6
ชื่อชุมนุม : นิทานคุณธรรม (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูทัศนีย์ สีหาบุญมาก
823 รหัสนักเรียน : 30986
ชื่อ-สกุล : นางสาววิศินี ปะสีระเตสัง
ชั้น/ห้อง : 6/3
ชื่อชุมนุม : อาเซียนทัศนศึกษา (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูคมสัน สัตตรัตนำพร
824 รหัสนักเรียน : 34113
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงสรัลพร ปาปะขัง
ชั้น/ห้อง : 4/10
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประภาพร แก้วจันดา
825 รหัสนักเรียน : 31651
ชื่อ-สกุล : นายกฤษดา สิงห์ทอง
ชั้น/ห้อง : 5/2
ชื่อชุมนุม : หมากรุก (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุนทร แต้มจันทร์
826 รหัสนักเรียน : 31868
ชื่อ-สกุล : นายพงศธร ค้ากำไร
ชั้น/ห้อง : 5/2
ชื่อชุมนุม : หมากรุก (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุนทร แต้มจันทร์
827 รหัสนักเรียน : 32238
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงสุภาวดี ชินคำ
ชั้น/ห้อง : 4/12
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประภาพร แก้วจันดา
828 รหัสนักเรียน : 32383
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงศิวัชญา คำพันธ์
ชั้น/ห้อง : 4/10
ชื่อชุมนุม : ช่างถ่ายภาพ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู สมคิด โพคันโย
829 รหัสนักเรียน : 30826
ชื่อ-สกุล : นางสาวโชติกา บุพโชติ
ชั้น/ห้อง : 6/9
ชื่อชุมนุม : อาเซียนทัศนศึกษา (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูคมสัน สัตตรัตนำพร
830 รหัสนักเรียน : 33046
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงศิริโชค พินิจ
ชั้น/ห้อง : 3/6
ชื่อชุมนุม : นิทานคุณธรรม (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูทัศนีย์ สีหาบุญมาก
831 รหัสนักเรียน : 31700
ชื่อ-สกุล : นายกมลภัทร เปียจำปา
ชั้น/ห้อง : 5/2
ชื่อชุมนุม : หมากรุก (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุนทร แต้มจันทร์
832 รหัสนักเรียน : 34116
ชื่อ-สกุล : เด็กชายเทวฤทธิ์ มามี
ชั้น/ห้อง : 4/7
ชื่อชุมนุม : หมากรุก (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุนทร แต้มจันทร์
833 รหัสนักเรียน : 33634
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงประกายเพชร พลยุง
ชั้น/ห้อง : 2/5
ชื่อชุมนุม : แนะแนว (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูละอองดาว แพงคำแสน
834 รหัสนักเรียน : 32369
ชื่อ-สกุล : นางสาวเบญจมาศ ประนัดถานัง
ชั้น/ห้อง : 4/6
ชื่อชุมนุม : ช่างถ่ายภาพ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู สมคิด โพคันโย
835 รหัสนักเรียน : 32268
ชื่อ-สกุล : นางสาวธิดารัตน์ เข็มเอี่ยม
ชั้น/ห้อง : 4/10
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประภาพร แก้วจันดา
836 รหัสนักเรียน : 31561
ชื่อ-สกุล : นายพลภัทร บุตรวงศ์
ชั้น/ห้อง : 5/7
ชื่อชุมนุม : คอมพิวเตอร์ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู ณัฐพัชร์ ปทุมพร
837 รหัสนักเรียน : 31803
ชื่อ-สกุล : นายโชคชัย มหาหงส์
ชั้น/ห้อง : 5/1
ชื่อชุมนุม : แอโรบิคเพื่อสุขภาพ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจิตติพร จันทมาศ
838 รหัสนักเรียน : 33694
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงวรัญญา ปทุมานนท์
ชั้น/ห้อง : 2/6
ชื่อชุมนุม : ชุมนุมภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูอรุณี ใหม่คามิ
839 รหัสนักเรียน : 33700
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงสุภารัตน์ รอดสุโข
ชั้น/ห้อง : 2/6
ชื่อชุมนุม : ชุมนุมภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูอรุณี ใหม่คามิ
840 รหัสนักเรียน : 32104
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ สัมนิตย์
ชั้น/ห้อง : 4/11
ชื่อชุมนุม : สภานักเรียน (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประเพียร ลดาวัลย์
841 รหัสนักเรียน : 34269
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงสิริญากร สุพัฒน์มงคล
ชั้น/ห้อง : 1/4
ชื่อชุมนุม : เทเบิลเทนนิส (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูหงษ์ทอง ประนัดศรี
842 รหัสนักเรียน : 30647
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุณิสา พาราช
ชั้น/ห้อง : 6/9
ชื่อชุมนุม : อาเซียนทัศนศึกษา (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูคมสัน สัตตรัตนำพร
843 รหัสนักเรียน : 31615
ชื่อ-สกุล : นายพิทยา ชาวแขก
ชั้น/ห้อง : 5/7
ชื่อชุมนุม : คอมพิวเตอร์ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู ณัฐพัชร์ ปทุมพร
844 รหัสนักเรียน : 34352
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงอินทร์กรแก้ว นินทะราช
ชั้น/ห้อง : 1/6
ชื่อชุมนุม : สาระวิทย์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเอมมิกา วัดพล
845 รหัสนักเรียน : 32230
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงวรนุช บุษบา
ชั้น/ห้อง : 4/9
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย(อ่านออกเขียนได้ม.1) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนาถชนก ภูมั่ง
846 รหัสนักเรียน : 32448
ชื่อ-สกุล : เด็กชายธนวัฒน์ มะลาไวย์
ชั้น/ห้อง : 4/3
ชื่อชุมนุม : วาดภาพ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจีรภรณ์ ศรีมุงคุณ
847 รหัสนักเรียน : 32260
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงกุลธิดา จันชา
ชั้น/ห้อง : 4/8
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประภาพร แก้วจันดา
848 รหัสนักเรียน : 32266
ชื่อ-สกุล : นางสาวณัชดาภ์ นนยะโส
ชั้น/ห้อง : 4/7
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประภาพร แก้วจันดา
849 รหัสนักเรียน : 32530
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงรินลดา เสตสิทธิ์
ชั้น/ห้อง : 4/8
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประภาพร แก้วจันดา
850 รหัสนักเรียน : 33818
ชื่อ-สกุล : เด็กชายวัชรากร อักษรพิมพ์
ชั้น/ห้อง : 2/9
ชื่อชุมนุม : เล่านิทานคุณธรรม (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเบญญาภา ไชยเกตุ
851 รหัสนักเรียน : 33022
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงกุลปริยา ไชยปัญหา
ชั้น/ห้อง : 3/6
ชื่อชุมนุม : นิทานคุณธรรม (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูทัศนีย์ สีหาบุญมาก
852 รหัสนักเรียน : 33593
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงภัทรานี สิมชาติ
ชั้น/ห้อง : 2/4
ชื่อชุมนุม : แนะแนว (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูละอองดาว แพงคำแสน
853 รหัสนักเรียน : 30753
ชื่อ-สกุล : นายณัฐพล ใจเที่ยง
ชั้น/ห้อง : 6/9
ชื่อชุมนุม : ช่างปูน (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู สนิท พรรณศิลป์
854 รหัสนักเรียน : 32856
ชื่อ-สกุล : เด็กชายถิรวุฒิ จันทร์ภักดิ์
ชั้น/ห้อง : 3/3
ชื่อชุมนุม : วิทย์น่ารู้ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูชูเกียรติ คุ้มเนตร
855 รหัสนักเรียน : 33075
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงชนิภา กิลี
ชั้น/ห้อง : 3/7
ชื่อชุมนุม : คณิตศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูลำดวน ดงอุทิศ
856 รหัสนักเรียน : 32959
ชื่อ-สกุล : เด็กชายพลาธิป ประกิระนัง
ชั้น/ห้อง : 3/5
ชื่อชุมนุม : วาดภาพ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจีรภรณ์ ศรีมุงคุณ
857 รหัสนักเรียน : 33042
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงวัชราภรณ์ สังสนั่น
ชั้น/ห้อง : 3/6
ชื่อชุมนุม : นิทานคุณธรรม (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูทัศนีย์ สีหาบุญมาก
858 รหัสนักเรียน : 32141
ชื่อ-สกุล : เด็กชายบริรักษ์ บุพตา
ชั้น/ห้อง : 4/12
ชื่อชุมนุม : Crossword (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูกุสุมา โรจนกร,ครูอรัญ มูลบุญ
859 รหัสนักเรียน : 32264
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงญาณิศา ชุบสุวรรณ
ชั้น/ห้อง : 4/10
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประภาพร แก้วจันดา
860 รหัสนักเรียน : 32278
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงยุภาวดี สาดแล่น
ชั้น/ห้อง : 4/6
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประภาพร แก้วจันดา
861 รหัสนักเรียน : 30613
ชื่อ-สกุล : นายรชต หิตายะโส
ชั้น/ห้อง : 6/9
ชื่อชุมนุม : ช่างปูน (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู สนิท พรรณศิลป์
862 รหัสนักเรียน : 34107
ชื่อ-สกุล : นางสาวปาริชาติ ทับดู่
ชั้น/ห้อง : 5/1
ชื่อชุมนุม : วาดภาพ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจีรภรณ์ ศรีมุงคุณ
863 รหัสนักเรียน : 33024
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงชุติมา ไปดง
ชั้น/ห้อง : 3/6
ชื่อชุมนุม : นิทานคุณธรรม (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูทัศนีย์ สีหาบุญมาก
864 รหัสนักเรียน : 33580
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงณัฐธิดา ชนะชัย
ชั้น/ห้อง : 2/4
ชื่อชุมนุม : แนะแนว (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูละอองดาว แพงคำแสน
865 รหัสนักเรียน : 34035
ชื่อ-สกุล : นายพงศกร พม่า
ชั้น/ห้อง : 5/6
ชื่อชุมนุม : หมากรุก (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุนทร แต้มจันทร์
866 รหัสนักเรียน : 32281
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงศศิกานต์ ปะนัดศรี
ชั้น/ห้อง : 4/7
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประภาพร แก้วจันดา
867 รหัสนักเรียน : 33644
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงสิรินยาพร โยอาศรี
ชั้น/ห้อง : 2/5
ชื่อชุมนุม : ฟุตซอล (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิชัย สำราญสุข
868 รหัสนักเรียน : 33758
ชื่อ-สกุล : เด็กชายนเรศ น้อยศรี
ชั้น/ห้อง : 2/8
ชื่อชุมนุม : เล่านิทานคุณธรรม (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเบญญาภา ไชยเกตุ
869 รหัสนักเรียน : 30574
ชื่อ-สกุล : นายมกุฎพิชญ ธารายศ
ชั้น/ห้อง : 6/8
ชื่อชุมนุม : นักเคมี (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูลักษมี ม่วงคลา
870 รหัสนักเรียน : 33668
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงกฤษณา น้อยศรี
ชั้น/ห้อง : 2/6
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูรจนา พรมโกน
871 รหัสนักเรียน : 31448
ชื่อ-สกุล : นางสาวอัจฉรา จันโทสุทธิ์
ชั้น/ห้อง : 5/10
ชื่อชุมนุม : ดนตรีสากล (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิษณุย์ ดาทอง
872 รหัสนักเรียน : 34087
ชื่อ-สกุล : นางสาวชไมพร สุริยา
ชั้น/ห้อง : 5/3
ชื่อชุมนุม : คุ้มครองผู้บริโภค (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู สุภาภรณ์ ช่างถม
873 รหัสนักเรียน : 32857
ชื่อ-สกุล : เด็กชายธเนศวร สังโสม
ชั้น/ห้อง : 3/3
ชื่อชุมนุม : วิทย์น่ารู้ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูชูเกียรติ คุ้มเนตร
874 รหัสนักเรียน : 33573
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงขนิษฐา ภูอวด
ชั้น/ห้อง : 2/4
ชื่อชุมนุม : Spelling Bee (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนัฐชนาพร ฤทธิ์มนตรี
875 รหัสนักเรียน : 33557
ชื่อ-สกุล : เด็กชายปรมัตถ์ วังหาญ
ชั้น/ห้อง : 2/4
ชื่อชุมนุม : ซูโดกุ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูบุปผา ทิ้งแสน
876 รหัสนักเรียน : 31802
ชื่อ-สกุล : นายชลธี ปิดสายะ
ชั้น/ห้อง : 5/1
ชื่อชุมนุม : วาดภาพ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจีรภรณ์ ศรีมุงคุณ
877 รหัสนักเรียน : 32386
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงสุภาภรณ์ นันทริด
ชั้น/ห้อง : 4/9
ชื่อชุมนุม : ตะลุยสังคม (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูศุภษร บุดดา
878 รหัสนักเรียน : 31832
ชื่อ-สกุล : นางสาวจรัญญา พลแสง
ชั้น/ห้อง : 5/5
ชื่อชุมนุม : วาดภาพ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจีรภรณ์ ศรีมุงคุณ
879 รหัสนักเรียน : 34032
ชื่อ-สกุล : นายฐิติพงศ์ นาเมืองรักษ์
ชั้น/ห้อง : 5/6
ชื่อชุมนุม : หมากรุก (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุนทร แต้มจันทร์
880 รหัสนักเรียน : 30803
ชื่อ-สกุล : นายชานนท์ ปาสานะโก
ชั้น/ห้อง : 6/2
ชื่อชุมนุม : โครงงานคุณธรรม (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูกรทิพย์ ปัญโญ
881 รหัสนักเรียน : 32465
ชื่อ-สกุล : นายอัครรัตนชัย แสนสนุก
ชั้น/ห้อง : 4/5
ชื่อชุมนุม : ภาพยนตร์สั้น (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูปัทมา ปินะทาใน
882 รหัสนักเรียน : 33129
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงญาณิศา แสนเย็น
ชั้น/ห้อง : 3/8
ชื่อชุมนุม : ช่างเสริมสวย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู พูนศักดิ์ อารพล
883 รหัสนักเรียน : 33068
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงกัลยา สกุลรักษ์
ชั้น/ห้อง : 3/7
ชื่อชุมนุม : ซูโดกุ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนิภาพร อาจอารี
884 รหัสนักเรียน : 33039
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงโรจน์รินทร์ เปียจำปา
ชั้น/ห้อง : 3/6
ชื่อชุมนุม : นิทานคุณธรรม (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูทัศนีย์ สีหาบุญมาก
885 รหัสนักเรียน : 32166
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงธารทิพย์ กมุทรัตน์
ชั้น/ห้อง : 4/12
ชื่อชุมนุม : คำคมประสมภาษาไทย (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวิชิต เสนาราช
886 รหัสนักเรียน : 32181
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงรัชนีกร กลิ่นขาว
ชั้น/ห้อง : 4/12
ชื่อชุมนุม : Crossword (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูกุสุมา โรจนกร,ครูอรัญ มูลบุญ
887 รหัสนักเรียน : 32214
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงธนพร สมออ่อน
ชั้น/ห้อง : 4/8
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย(อ่านออกเขียนได้ม.1) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนาถชนก ภูมั่ง
888 รหัสนักเรียน : 32384
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงโศรดา สมบูรณ์
ชั้น/ห้อง : 4/6
ชื่อชุมนุม : ตะลุยสังคม (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูศุภษร บุดดา
889 รหัสนักเรียน : 32998
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงสุพัตชา ปะวันเนย์
ชั้น/ห้อง : 3/5
ชื่อชุมนุม : นักวิทย์รุ่นเยาว์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูชมพู สัจจวาณิชย์
890 รหัสนักเรียน : 32982
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงพิณทิพย์ หลักคำพันธ์
ชั้น/ห้อง : 3/5
ชื่อชุมนุม : นักวิทย์รุ่นเยาว์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูชมพู สัจจวาณิชย์
891 รหัสนักเรียน : 31559
ชื่อ-สกุล : นายปราการ เกิดเทศ
ชั้น/ห้อง : 5/6
ชื่อชุมนุม : หมากรุก (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุนทร แต้มจันทร์
892 รหัสนักเรียน : 33035
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงเบญจมาศ สีกุลา
ชั้น/ห้อง : 3/6
ชื่อชุมนุม : นิทานคุณธรรม (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูทัศนีย์ สีหาบุญมาก
893 รหัสนักเรียน : 33831
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงธิติสุดา หลาบสีดา
ชั้น/ห้อง : 2/9
ชื่อชุมนุม : สังคมศึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล
894 รหัสนักเรียน : 31840
ชื่อ-สกุล : นางสาวปิยธิดา ปทุมแสง
ชั้น/ห้อง : 5/1
ชื่อชุมนุม : วาดภาพ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจีรภรณ์ ศรีมุงคุณ
895 รหัสนักเรียน : 33051
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงอลิษา พัฒอำพันธ์
ชั้น/ห้อง : 3/6
ชื่อชุมนุม : นิทานคุณธรรม (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูทัศนีย์ สีหาบุญมาก
896 รหัสนักเรียน : 33689
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงพรสวรรค์ บุตรศรีภูมิ
ชั้น/ห้อง : 2/6
ชื่อชุมนุม : แอโรบิคเพื่อสุขภาพ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจิตราภรณ์ จำนงพิศ
897 รหัสนักเรียน : 33679
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงดวงใจ ปัดทุม
ชั้น/ห้อง : 2/6
ชื่อชุมนุม : ขับร้องประสานเสียง (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสราวุธ สระมูล
898 รหัสนักเรียน : 33073
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงจุฑามาศ จอมศรีกระยอม
ชั้น/ห้อง : 3/7
ชื่อชุมนุม : คณิตศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูลำดวน ดงอุทิศ
899 รหัสนักเรียน : 32231
ชื่อ-สกุล : นางสาววิชชุลดา สืบสุนทร
ชั้น/ห้อง : 4/11
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประภาพร แก้วจันดา
900 รหัสนักเรียน : 33025
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงโชษิตา ซามาตย์
ชั้น/ห้อง : 3/6
ชื่อชุมนุม : นิทานคุณธรรม (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูทัศนีย์ สีหาบุญมาก
901 รหัสนักเรียน : 34106
ชื่อ-สกุล : นางสาวปรารถนา หงษ์เจริญ
ชั้น/ห้อง : 5/1
ชื่อชุมนุม : วาดภาพ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจีรภรณ์ ศรีมุงคุณ
902 รหัสนักเรียน : 34033
ชื่อ-สกุล : นายธนากร ปะวันเณย์
ชั้น/ห้อง : 5/6
ชื่อชุมนุม : หมากรุก (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุนทร แต้มจันทร์
903 รหัสนักเรียน : 32365
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงณัฏฐา มูลพงษ์
ชั้น/ห้อง : 4/10
ชื่อชุมนุม : ขับร้องประสานเสียง (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสราวุธ สระมูล
904 รหัสนักเรียน : 32228
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงมุทิตา เส็งนา
ชั้น/ห้อง : 4/11
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย(อ่านออกเขียนได้ม.1) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนาถชนก ภูมั่ง
905 รหัสนักเรียน : 33405
ชื่อ-สกุล : นายธนากร ชารีเพ็ง
ชั้น/ห้อง : 6/2
ชื่อชุมนุม : โครงงานคุณธรรม (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูกรทิพย์ ปัญโญ
906 รหัสนักเรียน : 33029
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงณัฐวิภา วาจาสัตย์
ชั้น/ห้อง : 3/6
ชื่อชุมนุม : นิทานคุณธรรม (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูทัศนีย์ สีหาบุญมาก
907 รหัสนักเรียน : 33157
ชื่อ-สกุล : เด็กชายณัฐกิตติ์ กิลี
ชั้น/ห้อง : 3/9
ชื่อชุมนุม : ภาษาจีน (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูกรรณิกา คงทอง
908 รหัสนักเรียน : 33028
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงณัฐพร ยศม่าว
ชั้น/ห้อง : 3/6
ชื่อชุมนุม : นิทานคุณธรรม (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูทัศนีย์ สีหาบุญมาก
909 รหัสนักเรียน : 33667
ชื่อ-สกุล : เด็กชายอัษฎาวุธ มาดาโต
ชั้น/ห้อง : 2/6
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูรจนา พรมโกน
910 รหัสนักเรียน : 32768
ชื่อ-สกุล : นายปภังกร เชื้อนิตย์
ชั้น/ห้อง : 6/9
ชื่อชุมนุม : หมากรุก (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสมศักดิ์ เรืองบุญ
911 รหัสนักเรียน : 31693
ชื่อ-สกุล : นางสาววิมลสิริ สีหาบุตโต
ชั้น/ห้อง : 5/6
ชื่อชุมนุม : มรรยาทไทย (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูลัดดา แสงโทโพ
912 รหัสนักเรียน : 34037
ชื่อ-สกุล : นายสิทธิโชค แน่นชารี
ชั้น/ห้อง : 5/6
ชื่อชุมนุม : หมากรุก (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุนทร แต้มจันทร์
913 รหัสนักเรียน : 31454
ชื่อ-สกุล : นายโกเมน ปาปะกัง
ชั้น/ห้อง : 5/6
ชื่อชุมนุม : หมากรุก (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุนทร แต้มจันทร์
914 รหัสนักเรียน : 32356
ชื่อ-สกุล : เด็กชายอิทธิเดช โคตรแก้ว
ชั้น/ห้อง : 4/5
ชื่อชุมนุม : หมากรุก (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสมศักดิ์ เรืองบุญ
915 รหัสนักเรียน : 33681
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงทิฆัมพร เเคนมี
ชั้น/ห้อง : 2/6
ชื่อชุมนุม : ขับร้องประสานเสียง (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสราวุธ สระมูล
916 รหัสนักเรียน : 32327
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงวิจิตรา ดงอุทิศ
ชั้น/ห้อง : 4/11
ชื่อชุมนุม : โครงงานประดิษฐ์ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวันทนีย์ ดาสม
917 รหัสนักเรียน : 33119
ชื่อ-สกุล : เด็กชายวทัญญู ทิพยะบูลย์
ชั้น/ห้อง : 3/8
ชื่อชุมนุม : ช่างเสริมสวย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู พูนศักดิ์ อารพล
918 รหัสนักเรียน : 33085
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงปานชนก นัยวัฒน์
ชั้น/ห้อง : 3/7
ชื่อชุมนุม : ซูโดกุ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนิภาพร อาจอารี
919 รหัสนักเรียน : 33849
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงอธุรดา มาฤทธิ์
ชั้น/ห้อง : 2/9
ชื่อชุมนุม : ฟุตซอล (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิชัย สำราญสุข
920 รหัสนักเรียน : 33684
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงธัญญารัตน์ ชาวพงศ์
ชั้น/ห้อง : 2/6
ชื่อชุมนุม : Spelling Bee (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูลัดดาวัลย์ ขันขวา
921 รหัสนักเรียน : 32218
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงเนตรดาว วรเท่า
ชั้น/ห้อง : 4/11
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประภาพร แก้วจันดา
922 รหัสนักเรียน : 33688
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงพรนภัส ราชแก้ว
ชั้น/ห้อง : 2/6
ชื่อชุมนุม : Spelling Bee (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูลัดดาวัลย์ ขันขวา
923 รหัสนักเรียน : 31570
ชื่อ-สกุล : นายอนุศิษฐ์ ดวงสำราญ
ชั้น/ห้อง : 5/4
ชื่อชุมนุม : แอโรบิคเพื่อสุขภาพ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจิตติพร จันทมาศ
924 รหัสนักเรียน : 33843
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ พิมชาด
ชั้น/ห้อง : 2/9
ชื่อชุมนุม : สังคมศึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล
925 รหัสนักเรียน : 32254
ชื่อ-สกุล : นายพิสิษฐ์ ปทุมวัน
ชั้น/ห้อง : 4/8
ชื่อชุมนุม : ดนตรีสากล (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิษณุย์ ดาทอง
926 รหัสนักเรียน : 32197
ชื่อ-สกุล : เด็กชายภูริภัทร โสมทอง
ชั้น/ห้อง : 4/8
ชื่อชุมนุม : ซูโดกุ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจารีย์ภัค เรืองสมบัติ
927 รหัสนักเรียน : 30931
ชื่อ-สกุล : นางสาวธิดามาศ พงศธร
ชั้น/ห้อง : 6/4
ชื่อชุมนุม : ช่างถ่ายภาพ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู สมคิด โพคันโย
928 รหัสนักเรียน : 33680
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงทัศนีย์ ศัพเสนาะ
ชั้น/ห้อง : 2/6
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูรจนา พรมโกน
929 รหัสนักเรียน : 33568
ชื่อ-สกุล : เด็กชายอรรถเดช ดุรงค์พันธุ์
ชั้น/ห้อง : 2/4
ชื่อชุมนุม : ซูโดกุ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูบุปผา ทิ้งแสน
930 รหัสนักเรียน : 32962
ชื่อ-สกุล : เด็กชายภูมินทร์ คุณเทพ
ชั้น/ห้อง : 3/5
ชื่อชุมนุม : วาดภาพ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจีรภรณ์ ศรีมุงคุณ
931 รหัสนักเรียน : 32375
ชื่อ-สกุล : นางสาวมณฑิรา สุทุม
ชั้น/ห้อง : 4/10
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย(อ่านออกเขียนได้ม.1) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนาถชนก ภูมั่ง
932 รหัสนักเรียน : 31362
ชื่อ-สกุล : นางสาววนิดา บุตรมาตร
ชั้น/ห้อง : 5/10
ชื่อชุมนุม : ภาษาและวัฒนธรรมจีน (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูทัศนีย์ ลามี
933 รหัสนักเรียน : 31558
ชื่อ-สกุล : นายปรมินทร์ สมภักดิ์
ชั้น/ห้อง : 5/4
ชื่อชุมนุม : แอโรบิคเพื่อสุขภาพ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจิตติพร จันทมาศ
934 รหัสนักเรียน : 34112
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงจิรฐา ธราวุธ
ชั้น/ห้อง : 4/8
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประภาพร แก้วจันดา
935 รหัสนักเรียน : 30543
ชื่อ-สกุล : นายภาณุพงศ์ วงษ์ทอง
ชั้น/ห้อง : 6/9
ชื่อชุมนุม : หมากรุก (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุนทร แต้มจันทร์
936 รหัสนักเรียน : 32865
ชื่อ-สกุล : เด็กชายสุเมธัส โคตรโสภา
ชั้น/ห้อง : 3/3
ชื่อชุมนุม : วิทย์น่ารู้ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูชูเกียรติ คุ้มเนตร
937 รหัสนักเรียน : 33095
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงสุกัญญา สุขบำรุง
ชั้น/ห้อง : 3/7
ชื่อชุมนุม : ซูโดกุ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนิภาพร อาจอารี
938 รหัสนักเรียน : 33084
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงปัณณพร โรมวาปี
ชั้น/ห้อง : 3/7
ชื่อชุมนุม : คณิตศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูลำดวน ดงอุทิศ
939 รหัสนักเรียน : 32991
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงศิริประภา จันสนิท
ชั้น/ห้อง : 3/5
ชื่อชุมนุม : สังคมศึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุมาลา สุวรรณพันธุ์
940 รหัสนักเรียน : 34268
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงสริตา วิถาทานัง
ชั้น/ห้อง : 1/4
ชื่อชุมนุม : เทเบิลเทนนิส (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูหงษ์ทอง ประนัดศรี
941 รหัสนักเรียน : 31343
ชื่อ-สกุล : นายศิริวัฒน์ ขอสูงเนิน
ชั้น/ห้อง : 5/10
ชื่อชุมนุม : ภาษาและวัฒนธรรมจีน (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูทัศนีย์ ลามี
942 รหัสนักเรียน : 32396
ชื่อ-สกุล : เด็กชายณัฐพงษ์ โยธะมาตย์
ชั้น/ห้อง : 4/3
ชื่อชุมนุม : วาดภาพ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจีรภรณ์ ศรีมุงคุณ
943 รหัสนักเรียน : 34108
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุภาพร อุณาธิเนย์
ชั้น/ห้อง : 5/1
ชื่อชุมนุม : วาดภาพ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจีรภรณ์ ศรีมุงคุณ
944 รหัสนักเรียน : 32782
ชื่อ-สกุล : นายณัฐพงศ์ ศรีวรขันธุ์
ชั้น/ห้อง : 6/9
ชื่อชุมนุม : ช่างปูน (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู สนิท พรรณศิลป์
945 รหัสนักเรียน : 33695
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงวลิตา โคหาจักร์
ชั้น/ห้อง : 2/6
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูรจนา พรมโกน
946 รหัสนักเรียน : 32318
ชื่อ-สกุล : นางสาวปริยฉัตร ปักสังคะเนย์
ชั้น/ห้อง : 4/10
ชื่อชุมนุม : โครงงานประดิษฐ์ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวันทนีย์ ดาสม
947 รหัสนักเรียน : 32221
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงพิชมญชุ์ บรรณศรี
ชั้น/ห้อง : 4/9
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประภาพร แก้วจันดา
948 รหัสนักเรียน : 30913
ชื่อ-สกุล : นายพันกร ปทุมเพชร
ชั้น/ห้อง : 6/5
ชื่อชุมนุม : ช่างปูน (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู สนิท พรรณศิลป์
949 รหัสนักเรียน : 33630
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงธิติมา หลักคำพันธ์
ชั้น/ห้อง : 2/5
ชื่อชุมนุม : มรรยาทไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนงค์รัก พินทะปะกัง
950 รหัสนักเรียน : 32364
ชื่อ-สกุล : นางสาวฐิติมา วรรณทอง
ชั้น/ห้อง : 4/10
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย(อ่านออกเขียนได้ม.1) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนาถชนก ภูมั่ง
951 รหัสนักเรียน : 33666
ชื่อ-สกุล : เด็กชายอภิเดช จันโทสุทธิ์
ชั้น/ห้อง : 2/6
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูรจนา พรมโกน
952 รหัสนักเรียน : 32864
ชื่อ-สกุล : เด็กชายสุประวีณ์ มาดาโต
ชั้น/ห้อง : 3/3
ชื่อชุมนุม : วิทย์น่ารู้ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูชูเกียรติ คุ้มเนตร
953 รหัสนักเรียน : 33089
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงภาณินี มูละสิวะ
ชั้น/ห้อง : 3/7
ชื่อชุมนุม : ซูโดกุ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนิภาพร อาจอารี
954 รหัสนักเรียน : 32191
ชื่อ-สกุล : เด็กชายกุลนันท์ ปาปะขำ
ชั้น/ห้อง : 4/5
ชื่อชุมนุม : ภาพยนตร์สั้น (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูปัทมา ปินะทาใน
955 รหัสนักเรียน : 32222
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศรีสังข์
ชั้น/ห้อง : 4/12
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย(อ่านออกเขียนได้ม.1) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนาถชนก ภูมั่ง
956 รหัสนักเรียน : 33844
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงวรัญญา จันดี
ชั้น/ห้อง : 2/9
ชื่อชุมนุม : สังคมศึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล
957 รหัสนักเรียน : 33693
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงมิลดา บัวรัตน์
ชั้น/ห้อง : 2/6
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูรจนา พรมโกน
958 รหัสนักเรียน : 32449
ชื่อ-สกุล : เด็กชายธีรภัทร อุดมเมฆ
ชั้น/ห้อง : 4/5
ชื่อชุมนุม : คำคมประสมภาษาไทย (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวิชิต เสนาราช
959 รหัสนักเรียน : 30898
ชื่อ-สกุล : นางสาวอรวรรณ ปัดติลาพัง
ชั้น/ห้อง : 6/4
ชื่อชุมนุม : ช่างถ่ายภาพ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู สมคิด โพคันโย
960 รหัสนักเรียน : 30615
ชื่อ-สกุล : นายวีรวุฒิ ศัตรู
ชั้น/ห้อง : 6/9
ชื่อชุมนุม : ช่างปูน (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู สนิท พรรณศิลป์
961 รหัสนักเรียน : 32519
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงบัณฑิตา พรมลี
ชั้น/ห้อง : 4/4
ชื่อชุมนุม : ขับร้องประสานเสียง (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสราวุธ สระมูล
962 รหัสนักเรียน : 33242
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงไพริน ปะติตังโข
ชั้น/ห้อง : 3/10
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุกัลยา จุฬุวรรณ
963 รหัสนักเรียน : 33541
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงภัทรธิดา ภาภักดี
ชั้น/ห้อง : 2/3
ชื่อชุมนุม : งานประดิษฐ์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูอภิรดา ภูมาศ
964 รหัสนักเรียน : 31766
ชื่อ-สกุล : นายวุฒิชัย คุ้มทรัพย์
ชั้น/ห้อง : 5/4
ชื่อชุมนุม : แอโรบิคเพื่อสุขภาพ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจิตติพร จันทมาศ
965 รหัสนักเรียน : 33001
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงอภิญญา นามเหลา
ชั้น/ห้อง : 3/5
ชื่อชุมนุม : นักวิทย์รุ่นเยาว์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูชมพู สัจจวาณิชย์
966 รหัสนักเรียน : 33416
ชื่อ-สกุล : นายจิรายุส มาศมุททิก
ชั้น/ห้อง : 5/2
ชื่อชุมนุม : Crossword (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูกุสุมา โรจนกร,ครูอรัญ มูลบุญ
967 รหัสนักเรียน : 30818
ชื่อ-สกุล : นายอาทิตย์ ทองปาน
ชั้น/ห้อง : 6/5
ชื่อชุมนุม : ช่างปูน (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู สนิท พรรณศิลป์
968 รหัสนักเรียน : 30760
ชื่อ-สกุล : นายภัทร ปาปะเก
ชั้น/ห้อง : 6/5
ชื่อชุมนุม : ช่างปูน (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู สนิท พรรณศิลป์
969 รหัสนักเรียน : 31619
ชื่อ-สกุล : นายสหภูมิ มูลสาร
ชั้น/ห้อง : 5/4
ชื่อชุมนุม : แอโรบิคเพื่อสุขภาพ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจิตติพร จันทมาศ
970 รหัสนักเรียน : 33899
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงอรอุมา แพงจำปา
ชั้น/ห้อง : 2/10
ชื่อชุมนุม : Spelling Bee (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิสมัย สุวรรณะ
971 รหัสนักเรียน : 33243
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงรัชฎาพร ปัตตายะโส
ชั้น/ห้อง : 3/10
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุกัลยา จุฬุวรรณ
972 รหัสนักเรียน : 30542
ชื่อ-สกุล : นายพงษ์ศิริ ปะกิพอ
ชั้น/ห้อง : 6/9
ชื่อชุมนุม : ช่างปูน (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู สนิท พรรณศิลป์
973 รหัสนักเรียน : 33071
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงจิรัชญา รื่นเทียน
ชั้น/ห้อง : 3/7
ชื่อชุมนุม : คณิตศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูลำดวน ดงอุทิศ
974 รหัสนักเรียน : 32206
ชื่อ-สกุล : นางสาวจิระนันท์ จูมเกตุ
ชั้น/ห้อง : 4/12
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย(อ่านออกเขียนได้ม.1) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนาถชนก ภูมั่ง
975 รหัสนักเรียน : 32314
ชื่อ-สกุล : นางสาวทัศนีย์ สังออน
ชั้น/ห้อง : 4/5
ชื่อชุมนุม : คำคมประสมภาษาไทย (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวิชิต เสนาราช
976 รหัสนักเรียน : 32234
ชื่อ-สกุล : นางสาวสไบทิพย์ เพชรอินทร์
ชั้น/ห้อง : 4/12
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประภาพร แก้วจันดา
977 รหัสนักเรียน : 32213
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงตุลยาณีย์ บุญศิริ
ชั้น/ห้อง : 4/10
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย(อ่านออกเขียนได้ม.1) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนาถชนก ภูมั่ง
978 รหัสนักเรียน : 33530
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงนิตยา ประมังคะตา
ชั้น/ห้อง : 2/3
ชื่อชุมนุม : คิดเลขเร็ว (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูภคมน ภูมิชูชิต
979 รหัสนักเรียน : 32854
ชื่อ-สกุล : เด็กชายชนะชน สุกรี
ชั้น/ห้อง : 3/3
ชื่อชุมนุม : วิทย์น่ารู้ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูชูเกียรติ คุ้มเนตร
980 รหัสนักเรียน : 32313
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงณีรนุช ยามดี
ชั้น/ห้อง : 4/5
ชื่อชุมนุม : สมาธิ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสหเทพ ดวงดี
981 รหัสนักเรียน : 34209
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงกุศลสิริ คงแสนคำ
ชั้น/ห้อง : 1/3
ชื่อชุมนุม : สวนถาด/สวนแก้ว (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูปิยนุช พิกุลสวัสดิ์
982 รหัสนักเรียน : 34102
ชื่อ-สกุล : นางสาวสายชล รักษาพล
ชั้น/ห้อง : 5/2
ชื่อชุมนุม : คอมพิวเตอร์ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู ณัฐพัชร์ ปทุมพร
983 รหัสนักเรียน : 30604
ชื่อ-สกุล : นายณัฐพล นุตะไวย์
ชั้น/ห้อง : 6/9
ชื่อชุมนุม : ช่างปูน (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู สนิท พรรณศิลป์
984 รหัสนักเรียน : 32475
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงน้ำผึ้ง พรมผุย
ชั้น/ห้อง : 4/7
ชื่อชุมนุม : คำคมประสมภาษาไทย (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวิชิต เสนาราช
985 รหัสนักเรียน : 32227
ชื่อ-สกุล : นางสาวมุกระวี ศรีสุรักษ์
ชั้น/ห้อง : 4/8
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย(อ่านออกเขียนได้ม.1) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนาถชนก ภูมั่ง
986 รหัสนักเรียน : 32328
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงวิภาวีณี ไผ่ป้อง
ชั้น/ห้อง : 4/6
ชื่อชุมนุม : สมาธิ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสหเทพ ดวงดี
987 รหัสนักเรียน : 32497
ชื่อ-สกุล : เด็กชายภาณุมาศ จอมศรีกระยอม
ชั้น/ห้อง : 4/8
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย(อ่านออกเขียนได้ม.1) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนาถชนก ภูมั่ง
988 รหัสนักเรียน : 32190
ชื่อ-สกุล : เด็กชายกิตติศักดิ์ ภารตุ้มเหลา
ชั้น/ห้อง : 4/8
ชื่อชุมนุม : ซูโดกุ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจารีย์ภัค เรืองสมบัติ
989 รหัสนักเรียน : 33529
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงณัฐวิภา เกตะลาด
ชั้น/ห้อง : 2/3
ชื่อชุมนุม : Spelling Bee (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูลัดดาวัลย์ ขันขวา
990 รหัสนักเรียน : 32436
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงเสาวภา เจียงยี่หว้า
ชั้น/ห้อง : 4/8
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย(อ่านออกเขียนได้ม.1) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนาถชนก ภูมั่ง
991 รหัสนักเรียน : 32984
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงภควดี ปาปะไพ
ชั้น/ห้อง : 3/5
ชื่อชุมนุม : นักวิทย์รุ่นเยาว์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูชมพู สัจจวาณิชย์
992 รหัสนักเรียน : 32474
ชื่อ-สกุล : นางสาวนฤมล ปาปะเพ
ชั้น/ห้อง : 4/10
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย(อ่านออกเขียนได้ม.1) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนาถชนก ภูมั่ง
993 รหัสนักเรียน : 34076
ชื่อ-สกุล : นางสาวอติกาญจน์ แสนวัง
ชั้น/ห้อง : 5/4
ชื่อชุมนุม : สมาธิ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสหเทพ ดวงดี
994 รหัสนักเรียน : 33524
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงฐานิดา ศิริจำปากุล
ชั้น/ห้อง : 2/3
ชื่อชุมนุม : สวนถาด/สวนแก้ว (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูปิยนุช พิกุลสวัสดิ์
995 รหัสนักเรียน : 32434
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุภาพร จันดำ
ชั้น/ห้อง : 4/10
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย(อ่านออกเขียนได้ม.1) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนาถชนก ภูมั่ง
996 รหัสนักเรียน : 31815
ชื่อ-สกุล : นายพัชรพล ชุมสิงห์
ชั้น/ห้อง : 5/4
ชื่อชุมนุม : แอโรบิคเพื่อสุขภาพ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจิตติพร จันทมาศ
997 รหัสนักเรียน : 33238
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงปนัดดา ทามาตย์
ชั้น/ห้อง : 3/10
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุกัลยา จุฬุวรรณ
998 รหัสนักเรียน : 33894
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงรังสินี ราชพันแสน
ชั้น/ห้อง : 2/10
ชื่อชุมนุม : Spelling Bee (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิสมัย สุวรรณะ
999 รหัสนักเรียน : 32224
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงมนัชญา จิตริต
ชั้น/ห้อง : 4/10
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย(อ่านออกเขียนได้ม.1) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนาถชนก ภูมั่ง
1000 รหัสนักเรียน : 34418
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงธนสร มาฤทธิ์
ชั้น/ห้อง : 1/8
ชื่อชุมนุม : วิทยาศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูขวัญใจ เปลวเฟื่อง
1001 รหัสนักเรียน : 33594
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงวรินยา ปาปะไม
ชั้น/ห้อง : 2/4
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุมามาลย์ โสดา
1002 รหัสนักเรียน : 34233
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงอินทิรา กาหลง
ชั้น/ห้อง : 1/3
ชื่อชุมนุม : คำคมประสมภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูศิรินทร์ภรณ์ พูนไธสง
1003 รหัสนักเรียน : 34065
ชื่อ-สกุล : นางสาวจิราวรรณ โคจันดี
ชั้น/ห้อง : 5/4
ชื่อชุมนุม : สมาธิ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสหเทพ ดวงดี
1004 รหัสนักเรียน : 32185
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงสุพัฒนา มีหา
ชั้น/ห้อง : 4/8
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย(อ่านออกเขียนได้ม.1) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนาถชนก ภูมั่ง
1005 รหัสนักเรียน : 34216
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงณัฐชยา พลวิเศษ
ชั้น/ห้อง : 1/3
ชื่อชุมนุม : สวนถาด/สวนแก้ว (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูปิยนุช พิกุลสวัสดิ์
1006 รหัสนักเรียน : 32323
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ปักเขมายัง
ชั้น/ห้อง : 4/7
ชื่อชุมนุม : เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (รับเฉพาะสายวิทย์) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประภาศรี ทิพย์พิลา
1007 รหัสนักเรียน : 32207
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงจิรนันท์ สายแก้วดี
ชั้น/ห้อง : 4/10
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย(อ่านออกเขียนได้ม.1) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนาถชนก ภูมั่ง
1008 รหัสนักเรียน : 32159
ชื่อ-สกุล : นางสาวชุติมา แคนวงษ์
ชั้น/ห้อง : 4/10
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย(อ่านออกเขียนได้ม.1) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนาถชนก ภูมั่ง
1009 รหัสนักเรียน : 32395
ชื่อ-สกุล : เด็กชายณัฐนันท์ ปลาปัง
ชั้น/ห้อง : 4/10
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย(อ่านออกเขียนได้ม.1) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนาถชนก ภูมั่ง
1010 รหัสนักเรียน : 31411
ชื่อ-สกุล : นายอภิรักษ์ ศรีชะนะ
ชั้น/ห้อง : 5/10
ชื่อชุมนุม : Robot วิทยาศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูขนิษฐา เตชะนอก ครูไพโรจน์ สุวรรณศรี
1011 รหัสนักเรียน : 31511
ชื่อ-สกุล : นายวีระพงษ์ จันทรัง
ชั้น/ห้อง : 5/6
ชื่อชุมนุม : วาดภาพ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจีรภรณ์ ศรีมุงคุณ
1012 รหัสนักเรียน : 33415
ชื่อ-สกุล : นายพงศธร อันตระกูล
ชั้น/ห้อง : 5/6
ชื่อชุมนุม : วาดภาพ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจีรภรณ์ ศรีมุงคุณ
1013 รหัสนักเรียน : 33837
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ซุ่นขวาน
ชั้น/ห้อง : 2/9
ชื่อชุมนุม : คณิตศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูลำดวน ดงอุทิศ
1014 รหัสนักเรียน : 32322
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงพัชราภรณ์ นามหาพิสม์
ชั้น/ห้อง : 4/10
ชื่อชุมนุม : โครงงานประดิษฐ์ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวันทนีย์ ดาสม
1015 รหัสนักเรียน : 33571
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงกัญญานิษฐ์ เพชรอาวุธ
ชั้น/ห้อง : 2/4
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุมามาลย์ โสดา
1016 รหัสนักเรียน : 32172
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงปวีณา ทานาม
ชั้น/ห้อง : 4/10
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย(อ่านออกเขียนได้ม.1) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนาถชนก ภูมั่ง
1017 รหัสนักเรียน : 31827
ชื่อ-สกุล : นายอนันทภพ ชำนาญสิงห์
ชั้น/ห้อง : 5/4
ชื่อชุมนุม : แอโรบิคเพื่อสุขภาพ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจิตติพร จันทมาศ
1018 รหัสนักเรียน : 33540
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงเพียงขวัญข้าว โยทัยเที่ยง
ชั้น/ห้อง : 2/3
ชื่อชุมนุม : สวนถาด/สวนแก้ว (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูปิยนุช พิกุลสวัสดิ์
1019 รหัสนักเรียน : 33234
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงณัฐกานต์ สาพันธุ์
ชั้น/ห้อง : 3/10
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุกัลยา จุฬุวรรณ
1020 รหัสนักเรียน : 32202
ชื่อ-สกุล : นายอภิรักษ์ ปาปะกัง
ชั้น/ห้อง : 4/11
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย(อ่านออกเขียนได้ม.1) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนาถชนก ภูมั่ง
1021 รหัสนักเรียน : 33835
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงปภัสรา น้อยกัญญา
ชั้น/ห้อง : 2/9
ชื่อชุมนุม : เล่านิทานคุณธรรม (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเบญญาภา ไชยเกตุ
1022 รหัสนักเรียน : 34217
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงณิชาภัทร โทนรินทร์
ชั้น/ห้อง : 1/3
ชื่อชุมนุม : คำคมประสมภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูศิรินทร์ภรณ์ พูนไธสง
1023 รหัสนักเรียน : 33268
ชื่อ-สกุล : เด็กชายนิติชัย บุญทา
ชั้น/ห้อง : 3/11
ชื่อชุมนุม : เครื่องบินพลังยาง (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูอรุณรัศมี จันทรพรม
1024 รหัสนักเรียน : 33599
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงอัญชลี บุญสิทธิ์
ชั้น/ห้อง : 2/4
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุมามาลย์ โสดา
1025 รหัสนักเรียน : 33850
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงอลิสา พันชาด
ชั้น/ห้อง : 2/9
ชื่อชุมนุม : คณิตศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูลำดวน ดงอุทิศ
1026 รหัสนักเรียน : 32359
ชื่อ-สกุล : นางสาวกุลณัฐ ปะมาระตา
ชั้น/ห้อง : 4/8
ชื่อชุมนุม : คอมพิวเตอร์ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู ณัฐพัชร์ ปทุมพร
1027 รหัสนักเรียน : 31542
ชื่อ-สกุล : นางสาวศศินา จิตรเจริญ
ชั้น/ห้อง : 5/9
ชื่อชุมนุม : สภานักเรียน (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประเพียร ลดาวัลย์
1028 รหัสนักเรียน : 33657
ชื่อ-สกุล : เด็กชายทิวธวัช จันทะศร
ชั้น/ห้อง : 2/6
ชื่อชุมนุม : ฟุตบอล (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประดิษฐ์ สังขเภท
1029 รหัสนักเรียน : 32575
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงชมพูนุท วงษา
ชั้น/ห้อง : 4/3
ชื่อชุมนุม : งานอาชีพ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู ประไพพรรณ โชติธนารัชก์กุล
1030 รหัสนักเรียน : 33744
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงวราพร เกตุมาตย์
ชั้น/ห้อง : 2/7
ชื่อชุมนุม : อนุรักษ์พลังงาน (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเพ็ญณภา ขันไสว
1031 รหัสนักเรียน : 31829
ชื่อ-สกุล : นางสาวกนกวรรณ เมืองศรี
ชั้น/ห้อง : 5/4
ชื่อชุมนุม : สมาธิ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสหเทพ ดวงดี
1032 รหัสนักเรียน : 33546
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงวริศรา พิมยาง
ชั้น/ห้อง : 2/3
ชื่อชุมนุม : คิดเลขเร็ว (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูภคมน ภูมิชูชิต
1033 รหัสนักเรียน : 33570
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงกนกอร มาตรสอน
ชั้น/ห้อง : 2/4
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุมามาลย์ โสดา
1034 รหัสนักเรียน : 30555
ชื่อ-สกุล : นางสาวจุฑามาศ บาริศรี
ชั้น/ห้อง : 6/9
ชื่อชุมนุม : งานอาชีพ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู ประไพพรรณ โชติธนารัชก์กุล
1035 รหัสนักเรียน : 34101
ชื่อ-สกุล : นางสาวระวิวรรณ กัลยาลือ
ชั้น/ห้อง : 5/2
ชื่อชุมนุม : คอมพิวเตอร์ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู ณัฐพัชร์ ปทุมพร
1036 รหัสนักเรียน : 32467
ชื่อ-สกุล : นางสาวกัญญารัตน์ บุญสิทธิ์
ชั้น/ห้อง : 4/6
ชื่อชุมนุม : คำคมประสมภาษาไทย (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวิชิต เสนาราช
1037 รหัสนักเรียน : 31731
ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฐธิดา วงศ์โพธิสาร
ชั้น/ห้อง : 5/4
ชื่อชุมนุม : สมาธิ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสหเทพ ดวงดี
1038 รหัสนักเรียน : 33686
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงประภัสรา จันดาเรือง
ชั้น/ห้อง : 2/6
ชื่อชุมนุม : นาฏศิลป์/ตลก/มายากล (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดิ์
1039 รหัสนักเรียน : 32456
ชื่อ-สกุล : เด็กชายวัชราดล ทองภูธร
ชั้น/ห้อง : 4/6
ชื่อชุมนุม : คำคมประสมภาษาไทย (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวิชิต เสนาราช
1040 รหัสนักเรียน : 32305
ชื่อ-สกุล : นางสาวกมลา คุณโน
ชั้น/ห้อง : 4/10
ชื่อชุมนุม : เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูอัมวิกา ทวยจันทร์
1041 รหัสนักเรียน : 33834
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงเบญธิทรา ศิริเลิศ
ชั้น/ห้อง : 2/9
ชื่อชุมนุม : เล่านิทานคุณธรรม (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเบญญาภา ไชยเกตุ
1042 รหัสนักเรียน : 30648
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุวนันท์ สุขกร
ชั้น/ห้อง : 6/9
ชื่อชุมนุม : งานอาชีพ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู ประไพพรรณ โชติธนารัชก์กุล
1043 รหัสนักเรียน : 34115
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงจิราภา เนตะชาติ
ชั้น/ห้อง : 4/11
ชื่อชุมนุม : ช่างถ่ายภาพ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู สมคิด โพคันโย
1044 รหัสนักเรียน : 32411
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงฉัตรกมล ส่วนบุญ
ชั้น/ห้อง : 4/5
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย(อ่านออกเขียนได้ม.1) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนาถชนก ภูมั่ง
1045 รหัสนักเรียน : 33991
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงปวริศา ลือไธสง
ชั้น/ห้อง : 2/12
ชื่อชุมนุม : แนะแนว (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูละอองดาว แพงคำแสน
1046 รหัสนักเรียน : 33526
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงณัฐธิดา สุขากาศ
ชั้น/ห้อง : 2/3
ชื่อชุมนุม : สวนถาด/สวนแก้ว (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูปิยนุช พิกุลสวัสดิ์
1047 รหัสนักเรียน : 31530
ชื่อ-สกุล : นางสาวพรพรรณ ดงพระจันทร์
ชั้น/ห้อง : 5/9
ชื่อชุมนุม : สภานักเรียน (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประเพียร ลดาวัลย์
1048 รหัสนักเรียน : 30670
ชื่อ-สกุล : นางสาวกัณญารัตน์ สังออน
ชั้น/ห้อง : 6/9
ชื่อชุมนุม : งานอาชีพ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู ประไพพรรณ โชติธนารัชก์กุล
1049 รหัสนักเรียน : 33857
ชื่อ-สกุล : เด็กชายชญานนท์ แนวกำพล
ชั้น/ห้อง : 2/10
ชื่อชุมนุม : Spelling Bee (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพรทิพย์ ศรีโยไว
1050 รหัสนักเรียน : 32950
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงอรพรรณ แตงอ่อน
ชั้น/ห้อง : 3/4
ชื่อชุมนุม : ดนตรีสากล (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิษณุย์ ดาทอง
1051 รหัสนักเรียน : 33663
ชื่อ-สกุล : เด็กชายสกลพัฒน์ ศรีสุข
ชั้น/ห้อง : 2/6
ชื่อชุมนุม : ฟุตบอล (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประดิษฐ์ สังขเภท
1052 รหัสนักเรียน : 34227
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงมัณฑนา จันวงษา
ชั้น/ห้อง : 1/3
ชื่อชุมนุม : คำคมประสมภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูศิรินทร์ภรณ์ พูนไธสง
1053 รหัสนักเรียน : 32486
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงหฤทัย สุนนนาม
ชั้น/ห้อง : 4/4
ชื่อชุมนุม : คำคมประสมภาษาไทย (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวิชิต เสนาราช
1054 รหัสนักเรียน : 32428
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงศิริลักษณ์ ตะชา
ชั้น/ห้อง : 4/6
ชื่อชุมนุม : นักฟิสิกส์ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนพอนันต์ สุนทรพสิษฐ์
1055 รหัสนักเรียน : 33597
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงหนูวัน กระทุ่มขันธ์
ชั้น/ห้อง : 2/4
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุมามาลย์ โสดา
1056 รหัสนักเรียน : 32341
ชื่อ-สกุล : เด็กชายจักรพงษ์ เกิดสีทอง
ชั้น/ห้อง : 4/8
ชื่อชุมนุม : ดนตรีสากล (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิษณุย์ ดาทอง
1057 รหัสนักเรียน : 32471
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงทัตพิชา ลาดนอก
ชั้น/ห้อง : 4/6
ชื่อชุมนุม : คำคมประสมภาษาไทย (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวิชิต เสนาราช
1058 รหัสนักเรียน : 32194
ชื่อ-สกุล : เด็กชายนพัฒน์เกียรติ ประมาคะเต
ชั้น/ห้อง : 4/11
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย(อ่านออกเขียนได้ม.1) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนาถชนก ภูมั่ง
1059 รหัสนักเรียน : 30682
ชื่อ-สกุล : นางสาวพิมพ์รัตน์ หอมคำผัด
ชั้น/ห้อง : 6/9
ชื่อชุมนุม : งานอาชีพ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู ประไพพรรณ โชติธนารัชก์กุล
1060 รหัสนักเรียน : 32376
ชื่อ-สกุล : นางสาวมินตรา สร้อยคำ
ชั้น/ห้อง : 4/6
ชื่อชุมนุม : ช่างถ่ายภาพ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู สมคิด โพคันโย
1061 รหัสนักเรียน : 33595
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงศศิกานต์ สารขันธ์
ชั้น/ห้อง : 2/4
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุมามาลย์ โสดา
1062 รหัสนักเรียน : 32362
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงชุติตา คงคำสี
ชั้น/ห้อง : 4/7
ชื่อชุมนุม : ช่างถ่ายภาพ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู สมคิด โพคันโย
1063 รหัสนักเรียน : 30558
ชื่อ-สกุล : นางสาวนริชสรา สีบุดสี
ชั้น/ห้อง : 6/10
ชื่อชุมนุม : ตะลุยสังคม (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูศุภษร บุดดา
1064 รหัสนักเรียน : 33091
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงรัตติกาล คำแพง
ชั้น/ห้อง : 3/7
ชื่อชุมนุม : ซูโดกุ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนิภาพร อาจอารี
1065 รหัสนักเรียน : 32479
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงพัชฎาภา ทานิสุทธิ์
ชั้น/ห้อง : 4/4
ชื่อชุมนุม : คำคมประสมภาษาไทย (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวิชิต เสนาราช
1066 รหัสนักเรียน : 33175
ชื่อ-สกุล : เด็กชายอนวัฒน์ ปะโสติยัง
ชั้น/ห้อง : 3/9
ชื่อชุมนุม : ปั้นภาพการ์ตูน (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูทวีศักดิ์ สืบเมืองซ้าย
1067 รหัสนักเรียน : 33745
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงสิรีธร จันทิชัย
ชั้น/ห้อง : 2/7
ชื่อชุมนุม : อนุรักษ์พลังงาน (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเพ็ญณภา ขันไสว
1068 รหัสนักเรียน : 33750
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงอรนลิน อาทิตย์ตั้ง
ชั้น/ห้อง : 2/7
ชื่อชุมนุม : อนุรักษ์พลังงาน (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเพ็ญณภา ขันไสว
1069 รหัสนักเรียน : 33656
ชื่อ-สกุล : เด็กชายณัฐพงศ์ ผาคำ
ชั้น/ห้อง : 2/6
ชื่อชุมนุม : ฟุตบอล (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประดิษฐ์ สังขเภท
1070 รหัสนักเรียน : 31638
ชื่อ-สกุล : นางสาวศศินา คะชาแก้ว
ชั้น/ห้อง : 5/9
ชื่อชุมนุม : สภานักเรียน (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประเพียร ลดาวัลย์
1071 รหัสนักเรียน : 31547
ชื่อ-สกุล : นางสาวอรนิสา แสงเดช
ชั้น/ห้อง : 5/9
ชื่อชุมนุม : สภานักเรียน (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประเพียร ลดาวัลย์
1072 รหัสนักเรียน : 32416
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงธิดารัตน์ อามาตย์
ชั้น/ห้อง : 4/4
ชื่อชุมนุม : คำคมประสมภาษาไทย (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวิชิต เสนาราช
1073 รหัสนักเรียน : 31521
ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฐสุดา บัวเงิน
ชั้น/ห้อง : 5/9
ชื่อชุมนุม : สภานักเรียน (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประเพียร ลดาวัลย์
1074 รหัสนักเรียน : 31507
ชื่อ-สกุล : นายพาดล ปัญโยชัย
ชั้น/ห้อง : 5/10
ชื่อชุมนุม : สภานักเรียน (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประเพียร ลดาวัลย์
1075 รหัสนักเรียน : 32484
ชื่อ-สกุล : นางสาวศิริลักษณ์ อันทะชัย
ชั้น/ห้อง : 4/6
ชื่อชุมนุม : คำคมประสมภาษาไทย (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวิชิต เสนาราช
1076 รหัสนักเรียน : 32476
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงนุศรา คำพันธ์
ชั้น/ห้อง : 4/4
ชื่อชุมนุม : คำคมประสมภาษาไทย (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวิชิต เสนาราช
1077 รหัสนักเรียน : 33662
ชื่อ-สกุล : เด็กชายวัชรากร ดงขันตี
ชั้น/ห้อง : 2/6
ชื่อชุมนุม : ฟุตบอล (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประดิษฐ์ สังขเภท
1078 รหัสนักเรียน : 32470
ชื่อ-สกุล : นางสาวดาราพรรณ หนูแก้ว
ชั้น/ห้อง : 4/11
ชื่อชุมนุม : คำคมประสมภาษาไทย (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวิชิต เสนาราช
1079 รหัสนักเรียน : 30660
ชื่อ-สกุล : นายพีรวิชญ์ คำพันธ์
ชั้น/ห้อง : 6/5
ชื่อชุมนุม : ตะกร้อ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวิชญพิศุทธิ์ ธนกุลเรืองรอง
1080 รหัสนักเรียน : 32485
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงสโรชา ปะเสระกัง
ชั้น/ห้อง : 4/7
ชื่อชุมนุม : คำคมประสมภาษาไทย (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวิชิต เสนาราช
1081 รหัสนักเรียน : 32349
ชื่อ-สกุล : เด็กชายภาณุมาศ มะลาศรี
ชั้น/ห้อง : 4/6
ชื่อชุมนุม : ดนตรีสากล (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิษณุย์ ดาทอง
1082 รหัสนักเรียน : 33250
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงอริสรา ปองไป
ชั้น/ห้อง : 3/10
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุกัลยา จุฬุวรรณ
1083 รหัสนักเรียน : 31553
ชื่อ-สกุล : นายณัฐดนัย มะธิปิไข
ชั้น/ห้อง : 5/8
ชื่อชุมนุม : แอโรบิคเพื่อสุขภาพ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจิตติพร จันทมาศ
1084 รหัสนักเรียน : 32360
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงเจษฎาพร ผันอากาศ
ชั้น/ห้อง : 4/8
ชื่อชุมนุม : คอมพิวเตอร์ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู ณัฐพัชร์ ปทุมพร
1085 รหัสนักเรียน : 32311
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงชฎาพร ปะกิระนำ
ชั้น/ห้อง : 4/9
ชื่อชุมนุม : คอมพิวเตอร์ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู ณัฐพัชร์ ปทุมพร
1086 รหัสนักเรียน : 32422
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงมานิตา น้อยศรี
ชั้น/ห้อง : 4/4
ชื่อชุมนุม : คำคมประสมภาษาไทย (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวิชิต เสนาราช
1087 รหัสนักเรียน : 32338
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงอริสา อารพล
ชั้น/ห้อง : 4/10
ชื่อชุมนุม : เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (รับเฉพาะสายวิทย์) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประภาศรี ทิพย์พิลา
1088 รหัสนักเรียน : 32439
ชื่อ-สกุล : เด็กชายกฤษดินทร์ นินทะราช
ชั้น/ห้อง : 4/5
ชื่อชุมนุม : คำคมประสมภาษาไทย (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวิชิต เสนาราช
1089 รหัสนักเรียน : 31349
ชื่อ-สกุล : นางสาวจิราภรณ์ อัสดง
ชั้น/ห้อง : 5/5
ชื่อชุมนุม : สมาธิ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสหเทพ ดวงดี
1090 รหัสนักเรียน : 34060
ชื่อ-สกุล : นางสาวอาภาพร สาวัตถี
ชั้น/ห้อง : 5/5
ชื่อชุมนุม : ภาษาและวัฒนธรรมจีน (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูทัศนีย์ ลามี
1091 รหัสนักเรียน : 32332
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงศศิธร พลกำแหง
ชั้น/ห้อง : 4/7
ชื่อชุมนุม : คอมพิวเตอร์ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู ณัฐพัชร์ ปทุมพร
1092 รหัสนักเรียน : 33551
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงอารยา บุบผารัตน์
ชั้น/ห้อง : 2/3
ชื่อชุมนุม : สวนถาด/สวนแก้ว (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูปิยนุช พิกุลสวัสดิ์
1093 รหัสนักเรียน : 34041
ชื่อ-สกุล : นางสาวพนมพร ชินชนะ
ชั้น/ห้อง : 5/6
ชื่อชุมนุม : มรรยาทไทย (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูลัดดา แสงโทโพ
1094 รหัสนักเรียน : 33736
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงปาริศรากุล บุบผาลา
ชั้น/ห้อง : 2/7
ชื่อชุมนุม : อนุรักษ์พลังงาน (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเพ็ญณภา ขันไสว
1095 รหัสนักเรียน : 32404
ชื่อ-สกุล : เด็กชายมงคล อามาตร
ชั้น/ห้อง : 4/5
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย(อ่านออกเขียนได้ม.1) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนาถชนก ภูมั่ง
1096 รหัสนักเรียน : 33230
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงกัญญารัตน์ ขึ้นนกขุ้ม
ชั้น/ห้อง : 3/10
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุกัลยา จุฬุวรรณ
1097 รหัสนักเรียน : 33535
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงปิยวรรณ ทาทิพย์
ชั้น/ห้อง : 2/3
ชื่อชุมนุม : สวนถาด/สวนแก้ว (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูปิยนุช พิกุลสวัสดิ์
1098 รหัสนักเรียน : 32953
ชื่อ-สกุล : เด็กชายครรชิท เสตสิทธิ์
ชั้น/ห้อง : 3/5
ชื่อชุมนุม : วิทยาศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูศุภกฤต เรืองสมบัติ
1099 รหัสนักเรียน : 32315
ชื่อ-สกุล : นางสาวธิติมา ขุนพินี
ชั้น/ห้อง : 4/10
ชื่อชุมนุม : เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (รับเฉพาะสายวิทย์) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประภาศรี ทิพย์พิลา
1100 รหัสนักเรียน : 32574
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงชนิตา นันแก้ว
ชั้น/ห้อง : 4/3
ชื่อชุมนุม : งานอาชีพ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู ประไพพรรณ โชติธนารัชก์กุล
1101 รหัสนักเรียน : 30677
ชื่อ-สกุล : นางสาวนิดานุช กะตุดทอง
ชั้น/ห้อง : 6/10
ชื่อชุมนุม : ตะลุยสังคม (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูศุภษร บุดดา
1102 รหัสนักเรียน : 32403
ชื่อ-สกุล : นายมงคล มูลศรี
ชั้น/ห้อง : 4/2
ชื่อชุมนุม : คอมพิวเตอร์ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู ณัฐพัชร์ ปทุมพร
1103 รหัสนักเรียน : 32583
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงวนัสนัน วรรณปัด
ชั้น/ห้อง : 4/6
ชื่อชุมนุม : วิทยาศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุคนธา โคตรโสภา
1104 รหัสนักเรียน : 32309
ชื่อ-สกุล : นางสาวขวัญชีวา ดาแพง
ชั้น/ห้อง : 4/11
ชื่อชุมนุม : เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (รับเฉพาะสายวิทย์) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประภาศรี ทิพย์พิลา
1105 รหัสนักเรียน : 31817
ชื่อ-สกุล : นายวโรดม สืบสุนทร
ชั้น/ห้อง : 5/1
ชื่อชุมนุม : ตะกร้อ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวิชญพิศุทธิ์ ธนกุลเรืองรอง
1106 รหัสนักเรียน : 33609
ชื่อ-สกุล : เด็กชายบุริศร์ อินทะรักษ์
ชั้น/ห้อง : 2/5
ชื่อชุมนุม : เทเบิลเทนนิส (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูหงษ์ทอง ประนัดศรี
1107 รหัสนักเรียน : 31550
ชื่อ-สกุล : นายกฤษฎาวุฒิ สุดใจประเสริฐกูร
ชั้น/ห้อง : 5/5
ชื่อชุมนุม : สมาธิ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสหเทพ ดวงดี
1108 รหัสนักเรียน : 32348
ชื่อ-สกุล : เด็กชายปรเมษฐ์ แสงโชติ
ชั้น/ห้อง : 4/7
ชื่อชุมนุม : ดนตรีสากล (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิษณุย์ ดาทอง
1109 รหัสนักเรียน : 32219
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงปิยดา พุดลา
ชั้น/ห้อง : 4/12
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย(อ่านออกเขียนได้ม.1) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนาถชนก ภูมั่ง
1110 รหัสนักเรียน : 32539
ชื่อ-สกุล : เด็กชายกฤษณะ วาตรีบุญเรือง
ชั้น/ห้อง : 4/4
ชื่อชุมนุม : วิทยาศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุคนธา โคตรโสภา
1111 รหัสนักเรียน : 32421
ชื่อ-สกุล : นางสาวพิราวรรณ สิงหาราโท
ชั้น/ห้อง : 4/5
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย(อ่านออกเขียนได้ม.1) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนาถชนก ภูมั่ง
1112 รหัสนักเรียน : 32329
ชื่อ-สกุล : นางสาวศรสวรรค์ วันไชย
ชั้น/ห้อง : 4/10
ชื่อชุมนุม : เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (รับเฉพาะสายวิทย์) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประภาศรี ทิพย์พิลา
1113 รหัสนักเรียน : 32186
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงสุภาวดี สารถี
ชั้น/ห้อง : 4/8
ชื่อชุมนุม : คำคมประสมภาษาไทย (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวิชิต เสนาราช
1114 รหัสนักเรียน : 31410
ชื่อ-สกุล : นายศุภกร แก้วภา
ชั้น/ห้อง : 5/10
ชื่อชุมนุม : เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (รับเฉพาะสายวิทย์) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประภาศรี ทิพย์พิลา
1115 รหัสนักเรียน : 30872
ชื่อ-สกุล : นายสหัสวรรษ บุพตา
ชั้น/ห้อง : 6/5
ชื่อชุมนุม : ตะกร้อ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวิชญพิศุทธิ์ ธนกุลเรืองรอง
1116 รหัสนักเรียน : 32195
ชื่อ-สกุล : เด็กชายพัฒนพงศ์ ปิดสายะ
ชั้น/ห้อง : 4/10
ชื่อชุมนุม : นาฏศิลป์/ตลก/มายากล (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดิ์
1117 รหัสนักเรียน : 32481
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงมัลลิกา บุญภักดี
ชั้น/ห้อง : 4/8
ชื่อชุมนุม : คำคมประสมภาษาไทย (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวิชิต เสนาราช
1118 รหัสนักเรียน : 32317
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงนลินทิพย์ ธนะศรี
ชั้น/ห้อง : 4/8
ชื่อชุมนุม : เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (รับเฉพาะสายวิทย์) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประภาศรี ทิพย์พิลา
1119 รหัสนักเรียน : 32578
ชื่อ-สกุล : นางสาวนริศรา จันทพรม
ชั้น/ห้อง : 4/4
ชื่อชุมนุม : วิทยาศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุคนธา โคตรโสภา
1120 รหัสนักเรียน : 33724
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงกัลยารัตน์ จันดีกระยอม
ชั้น/ห้อง : 2/7
ชื่อชุมนุม : อนุรักษ์พลังงาน (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเพ็ญณภา ขันไสว
1121 รหัสนักเรียน : 31526
ชื่อ-สกุล : นางสาวนิลพัฒน์ ดีบริสุทธิ์
ชั้น/ห้อง : 5/5
ชื่อชุมนุม : สมาธิ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสหเทพ ดวงดี
1122 รหัสนักเรียน : 32310
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงจันทร์จิรา ปะวะขัง
ชั้น/ห้อง : 4/8
ชื่อชุมนุม : เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (รับเฉพาะสายวิทย์) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประภาศรี ทิพย์พิลา
1123 รหัสนักเรียน : 32489
ชื่อ-สกุล : เด็กชายชวัลวิชญ์ ลำภาย
ชั้น/ห้อง : 4/1
ชื่อชุมนุม : มรรยาทไทย (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูลัดดา แสงโทโพ
1124 รหัสนักเรียน : 32243
ชื่อ-สกุล : เด็กชายชลธาร อุดร
ชั้น/ห้อง : 4/3
ชื่อชุมนุม : ตะกร้อ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวิชญพิศุทธิ์ ธนกุลเรืองรอง
1125 รหัสนักเรียน : 32478
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงเบญญาภา นนเทศา
ชั้น/ห้อง : 4/6
ชื่อชุมนุม : คำคมประสมภาษาไทย (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวิชิต เสนาราช
1126 รหัสนักเรียน : 30754
ชื่อ-สกุล : นายถิรวุฒิ นวลงาม
ชั้น/ห้อง : 6/7
ชื่อชุมนุม : หมากรุก (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสมศักดิ์ เรืองบุญ
1127 รหัสนักเรียน : 32306
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงกัญญาณัฐ คำโต
ชั้น/ห้อง : 4/6
ชื่อชุมนุม : แนะแนว (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูลภัสดา บุบผโชติ
1128 รหัสนักเรียน : 33209
ชื่อ-สกุล : เด็กชายณัฐพล พาละเอน
ชั้น/ห้อง : 3/10
ชื่อชุมนุม : วรรณศิลป์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูกาญจนา สวนประดิษฐ์
1129 รหัสนักเรียน : 32304
ชื่อ-สกุล : เด็กชายอนุศร รัดพรม
ชั้น/ห้อง : 4/9
ชื่อชุมนุม : หมากรุก (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสมศักดิ์ เรืองบุญ
1130 รหัสนักเรียน : 30914
ชื่อ-สกุล : นายพิธาน จันอากาศ
ชั้น/ห้อง : 6/5
ชื่อชุมนุม : ตะกร้อ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวิชญพิศุทธิ์ ธนกุลเรืองรอง
1131 รหัสนักเรียน : 34028
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุอังคนา ธิศาเวช
ชั้น/ห้อง : 5/7
ชื่อชุมนุม : แนะแนว (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูลภัสดา บุบผโชติ
1132 รหัสนักเรียน : 32319
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงปิยธิดา คำสิงห์สัย
ชั้น/ห้อง : 4/6
ชื่อชุมนุม : แนะแนว (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูลภัสดา บุบผโชติ
1133 รหัสนักเรียน : 30711
ชื่อ-สกุล : นายนรากร ปาติสัตย์
ชั้น/ห้อง : 6/5
ชื่อชุมนุม : ตะกร้อ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวิชญพิศุทธิ์ ธนกุลเรืองรอง
1134 รหัสนักเรียน : 31773
ชื่อ-สกุล : นายอิงครัต คณะโท
ชั้น/ห้อง : 5/1
ชื่อชุมนุม : ตะกร้อ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวิชญพิศุทธิ์ ธนกุลเรืองรอง
1135 รหัสนักเรียน : 34054
ชื่อ-สกุล : นางสาวบังอร ศรีบุญเรือง
ชั้น/ห้อง : 5/5
ชื่อชุมนุม : สมาธิ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสหเทพ ดวงดี
1136 รหัสนักเรียน : 32630
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงนริศรา ปะกิลาพัง
ชั้น/ห้อง : 4/4
ชื่อชุมนุม : วิทยาศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุคนธา โคตรโสภา
1137 รหัสนักเรียน : 34047
ชื่อ-สกุล : นางสาวกนกวรรณ ดงกาวัน
ชั้น/ห้อง : 5/5
ชื่อชุมนุม : ภาษาและวัฒนธรรมจีน (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูทัศนีย์ ลามี
1138 รหัสนักเรียน : 31445
ชื่อ-สกุล : นางสาวอภิภาวดี ไชยเกตุ
ชั้น/ห้อง : 5/10
ชื่อชุมนุม : งานอาชีพ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู ประไพพรรณ โชติธนารัชก์กุล
1139 รหัสนักเรียน : 33082
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงเบญจวรรณ น้อยตาแสง
ชั้น/ห้อง : 3/7
ชื่อชุมนุม : ซูโดกุ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนิภาพร อาจอารี
1140 รหัสนักเรียน : 32307
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงกิ่งกาญจน์ มูลสมบัติ
ชั้น/ห้อง : 4/11
ชื่อชุมนุม : เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (รับเฉพาะสายวิทย์) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประภาศรี ทิพย์พิลา
1141 รหัสนักเรียน : 31446
ชื่อ-สกุล : นางสาวอรนภา มาแก้ว
ชั้น/ห้อง : 5/10
ชื่อชุมนุม : เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (รับเฉพาะสายวิทย์) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประภาศรี ทิพย์พิลา
1142 รหัสนักเรียน : 32771
ชื่อ-สกุล : นายณัฐกิตติ์ อาจอารี
ชั้น/ห้อง : 6/5
ชื่อชุมนุม : ตะกร้อ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวิชญพิศุทธิ์ ธนกุลเรืองรอง
1143 รหัสนักเรียน : 33087
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงพิชญธิดา ปะวะเสนะ
ชั้น/ห้อง : 3/7
ชื่อชุมนุม : ซูโดกุ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนิภาพร อาจอารี
1144 รหัสนักเรียน : 33062
ชื่อ-สกุล : เด็กชายพีระวิชญ์ เพียนู
ชั้น/ห้อง : 3/7
ชื่อชุมนุม : ซูโดกุ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนิภาพร อาจอารี
1145 รหัสนักเรียน : 30857
ชื่อ-สกุล : นายพันธวัสส์ ต่อโชติ
ชั้น/ห้อง : 6/5
ชื่อชุมนุม : ตะกร้อ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวิชญพิศุทธิ์ ธนกุลเรืองรอง
1146 รหัสนักเรียน : 31500
ชื่อ-สกุล : นายกิตติศักดิ์ ลีนาค
ชั้น/ห้อง : 5/6
ชื่อชุมนุม : มรรยาทไทย (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูลัดดา แสงโทโพ
1147 รหัสนักเรียน : 30840
ชื่อ-สกุล : นางสาวรัตนา ฤทธาโย
ชั้น/ห้อง : 6/4
ชื่อชุมนุม : วิทยาศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุคนธา โคตรโสภา
1148 รหัสนักเรียน : 32431
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงสุกัญญา สาระลัย
ชั้น/ห้อง : 4/8
ชื่อชุมนุม : คำคมประสมภาษาไทย (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวิชิต เสนาราช
1149 รหัสนักเรียน : 31836
ชื่อ-สกุล : นางสาวนริศรา อนุสุเรนทร์
ชั้น/ห้อง : 5/5
ชื่อชุมนุม : ภาษาและวัฒนธรรมจีน (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูทัศนีย์ ลามี
1150 รหัสนักเรียน : 33236
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงนงนุช โยวะ
ชั้น/ห้อง : 3/10
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุกัลยา จุฬุวรรณ
1151 รหัสนักเรียน : 33251
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงอาภาพร ปะมาคะเต
ชั้น/ห้อง : 3/10
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุกัลยา จุฬุวรรณ
1152 รหัสนักเรียน : 31544
ชื่อ-สกุล : นางสาวสิริกัญญา ปาติสัตย์
ชั้น/ห้อง : 5/5
ชื่อชุมนุม : สมาธิ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสหเทพ ดวงดี
1153 รหัสนักเรียน : 33523
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงช่อผกามาศ รุ่งเรือง
ชั้น/ห้อง : 2/3
ชื่อชุมนุม : English (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูรัชนีวัลย์ วรรณศรี
1154 รหัสนักเรียน : 32516
ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฐริกา ยะถา
ชั้น/ห้อง : 4/3
ชื่อชุมนุม : โครงงานตะกร้า/กระเป๋า(ภาษาอังกฤษ) (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูศกุลนิชญ์ ตรีประทุม
1155 รหัสนักเรียน : 33520
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงจิราพร อ่อนมิ่ง
ชั้น/ห้อง : 2/3
ชื่อชุมนุม : สวนถาด/สวนแก้ว (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูปิยนุช พิกุลสวัสดิ์
1156 รหัสนักเรียน : 31810
ชื่อ-สกุล : นายนครินทร์ โคตรชมภู
ชั้น/ห้อง : 5/1
ชื่อชุมนุม : ตะกร้อ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวิชญพิศุทธิ์ ธนกุลเรืองรอง
1157 รหัสนักเรียน : 33426
ชื่อ-สกุล : นายกิตติพัฒน์ ปะมาคะเต
ชั้น/ห้อง : 6/3
ชื่อชุมนุม : A-math (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูเมตตา ติดวงษา
1158 รหัสนักเรียน : 30713
ชื่อ-สกุล : นายปนิธิ มุกดา
ชั้น/ห้อง : 6/5
ชื่อชุมนุม : ตะกร้อ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวิชญพิศุทธิ์ ธนกุลเรืองรอง
1159 รหัสนักเรียน : 32361
ชื่อ-สกุล : นางสาวชณัญชิดา เพ็ชรแสง
ชั้น/ห้อง : 4/3
ชื่อชุมนุม : แนะแนว (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูลภัสดา บุบผโชติ
1160 รหัสนักเรียน : 33532
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงปภาวรินทร์ จันทะโลก
ชั้น/ห้อง : 2/3
ชื่อชุมนุม : สวนถาด/สวนแก้ว (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูปิยนุช พิกุลสวัสดิ์
1161 รหัสนักเรียน : 31889
ชื่อ-สกุล : นางสาวไตรทิพย์สุดา ปักเคเต
ชั้น/ห้อง : 5/5
ชื่อชุมนุม : ภาษาและวัฒนธรรมจีน (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูทัศนีย์ ลามี
1162 รหัสนักเรียน : 32912
ชื่อ-สกุล : เด็กชายพัสกร อ่อนสี
ชั้น/ห้อง : 3/4
ชื่อชุมนุม : ฟุตบอล (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประดิษฐ์ สังขเภท
1163 รหัสนักเรียน : 34048
ชื่อ-สกุล : นางสาวกมลเนตร โพบุญเรือง
ชั้น/ห้อง : 5/5
ชื่อชุมนุม : วรรณศิลป์ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจิราพร ทบด้าน
1164 รหัสนักเรียน : 33072
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงจีรนันท์ เบ้าสิงห์
ชั้น/ห้อง : 3/7
ชื่อชุมนุม : ซูโดกุ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนิภาพร อาจอารี
1165 รหัสนักเรียน : 32584
ชื่อ-สกุล : นางสาววิลาวัณย์ คุ้มกุดลิง
ชั้น/ห้อง : 4/5
ชื่อชุมนุม : วิทยาศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุคนธา โคตรโสภา
1166 รหัสนักเรียน : 32477
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงเบญจมาศ ดวงศรี
ชั้น/ห้อง : 4/6
ชื่อชุมนุม : ตะลุยสังคม (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูศุภษร บุดดา
1167 รหัสนักเรียน : 33841
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงพรพิมล ธรรมษา
ชั้น/ห้อง : 2/9
ชื่อชุมนุม : นาฏศิลป์/ตลก/มายากล (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดิ์
1168 รหัสนักเรียน : 33517
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงกลัชนันท์ สีหาบุญมาก
ชั้น/ห้อง : 2/3
ชื่อชุมนุม : English (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูรัชนีวัลย์ วรรณศรี
1169 รหัสนักเรียน : 30687
ชื่อ-สกุล : นางสาววันทนา คำสะไมล์
ชั้น/ห้อง : 6/9
ชื่อชุมนุม : งานอาชีพ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู ประไพพรรณ โชติธนารัชก์กุล
1170 รหัสนักเรียน : 32914
ชื่อ-สกุล : เด็กชายไพรโรจน์ โยวะ
ชั้น/ห้อง : 3/4
ชื่อชุมนุม : ฟุตบอล (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประดิษฐ์ สังขเภท
1171 รหัสนักเรียน : 32321
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงพรอุมา ประกอบแสง
ชั้น/ห้อง : 4/9
ชื่อชุมนุม : งานอาชีพ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู ประไพพรรณ โชติธนารัชก์กุล
1172 รหัสนักเรียน : 31688
ชื่อ-สกุล : นางสาวภิญญดา ปักกังเวสัง
ชั้น/ห้อง : 5/5
ชื่อชุมนุม : นาฏศิลป์/ตลก/มายากล (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดิ์
1173 รหัสนักเรียน : 31812
ชื่อ-สกุล : นายปกรณ์ ประสพมูล
ชั้น/ห้อง : 5/1
ชื่อชุมนุม : ตะกร้อ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวิชญพิศุทธิ์ ธนกุลเรืองรอง
1174 รหัสนักเรียน : 32174
ชื่อ-สกุล : นางสาวปิยพร ประมูลจะนัง
ชั้น/ห้อง : 4/12
ชื่อชุมนุม : เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูอัมวิกา ทวยจันทร์
1175 รหัสนักเรียน : 32518
ชื่อ-สกุล : นางสาวธนวรรณ เฮียงเฮี่ย
ชั้น/ห้อง : 4/5
ชื่อชุมนุม : โครงงานตะกร้า/กระเป๋า(ภาษาอังกฤษ) (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูศกุลนิชญ์ ตรีประทุม
1176 รหัสนักเรียน : 32153
ชื่อ-สกุล : นางสาวกุลนรี ครองศรี
ชั้น/ห้อง : 4/12
ชื่อชุมนุม : เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูอัมวิกา ทวยจันทร์
1177 รหัสนักเรียน : 33877
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงกาญจนาพร ท่อนแก้ว
ชั้น/ห้อง : 2/10
ชื่อชุมนุม : Spelling Bee (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิสมัย สุวรรณะ
1178 รหัสนักเรียน : 32433
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงสุพิชชา รัตนแสง
ชั้น/ห้อง : 4/7
ชื่อชุมนุม : แนะแนว (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูลภัสดา บุบผโชติ
1179 รหัสนักเรียน : 32954
ชื่อ-สกุล : เด็กชายชุติพงศ์ มัชปโม
ชั้น/ห้อง : 3/5
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุกัลยา จุฬุวรรณ
1180 รหัสนักเรียน : 32976
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงนริสา รักธรรม
ชั้น/ห้อง : 3/5
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุกัลยา จุฬุวรรณ
1181 รหัสนักเรียน : 31420
ชื่อ-สกุล : นางสาวชญานิษฐ์ สุมาสา
ชั้น/ห้อง : 5/10
ชื่อชุมนุม : เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (รับเฉพาะสายวิทย์) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประภาศรี ทิพย์พิลา
1182 รหัสนักเรียน : 34114
ชื่อ-สกุล : นายอิสระ ครองก่ำ
ชั้น/ห้อง : 4/7
ชื่อชุมนุม : งานอาชีพ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู ประไพพรรณ โชติธนารัชก์กุล
1183 รหัสนักเรียน : 33624
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงจันทิมา หร่ายพิมาย
ชั้น/ห้อง : 2/5
ชื่อชุมนุม : เทเบิลเทนนิส (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูหงษ์ทอง ประนัดศรี
1184 รหัสนักเรียน : 31629
ชื่อ-สกุล : นางสาวปกิตตา โคตรแก้ว
ชั้น/ห้อง : 5/5
ชื่อชุมนุม : วรรณศิลป์ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจิราพร ทบด้าน
1185 รหัสนักเรียน : 32526
ชื่อ-สกุล : นางสาวเพลินพิศ แก้วสังข์
ชั้น/ห้อง : 4/3
ชื่อชุมนุม : ซูโดกุ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจารีย์ภัค เรืองสมบัติ
1186 รหัสนักเรียน : 32632
ชื่อ-สกุล : นางสาวศศิลักษณ์ วิโรจนากร
ชั้น/ห้อง : 4/3
ชื่อชุมนุม : ตะลุยสังคม (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูศุภษร บุดดา
1187 รหัสนักเรียน : 34090
ชื่อ-สกุล : นางสาวภัทราภรณ์ สีหาพงษ์
ชั้น/ห้อง : 5/3
ชื่อชุมนุม : คุ้มครองผู้บริโภค (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู สุภาภรณ์ ช่างถม
1188 รหัสนักเรียน : 33869
ชื่อ-สกุล : เด็กชายภูเบศร์ ภูถาวร
ชั้น/ห้อง : 2/10
ชื่อชุมนุม : Spelling Bee (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพรทิพย์ ศรีโยไว
1189 รหัสนักเรียน : 33069
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงกาญจนรัตน์ ประมาระเต
ชั้น/ห้อง : 3/7
ชื่อชุมนุม : สาระวิทย์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนิโลบล พูนศิริ
1190 รหัสนักเรียน : 32979
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงพรชิตา โยธานันท์
ชั้น/ห้อง : 3/5
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุกัลยา จุฬุวรรณ
1191 รหัสนักเรียน : 32167
ชื่อ-สกุล : นางสาวธิดารัตน์ นามไห
ชั้น/ห้อง : 4/12
ชื่อชุมนุม : เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูอัมวิกา ทวยจันทร์
1192 รหัสนักเรียน : 32417
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงธิติมา พลอ่อนสา
ชั้น/ห้อง : 4/6
ชื่อชุมนุม : นักฟิสิกส์ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนพอนันต์ สุนทรพสิษฐ์
1193 รหัสนักเรียน : 31593
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุจิตรา ปะจุดทะโก
ชั้น/ห้อง : 5/9
ชื่อชุมนุม : คิดเลขเร็ว (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพลับพลึง ยอดมีสี
1194 รหัสนักเรียน : 33197
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงวัลลภา ทองคำนุช
ชั้น/ห้อง : 3/9
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุกัลยา จุฬุวรรณ
1195 รหัสนักเรียน : 33793
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงลลิลสิริ ปิดสายะตัง
ชั้น/ห้อง : 2/8
ชื่อชุมนุม : นาฏศิลป์/ตลก/มายากล (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดิ์
1196 รหัสนักเรียน : 32983
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงพิมพ์ญาดา ปทุมพร
ชั้น/ห้อง : 3/5
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุกัลยา จุฬุวรรณ
1197 รหัสนักเรียน : 33547
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงศศิธร สมีแจ้ง
ชั้น/ห้อง : 2/3
ชื่อชุมนุม : งานประดิษฐ์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูอภิรดา ภูมาศ
1198 รหัสนักเรียน : 33094
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงศุภกานต์ พันธุวาปี
ชั้น/ห้อง : 3/7
ชื่อชุมนุม : ซูโดกุ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนิภาพร อาจอารี
1199 รหัสนักเรียน : 31760
ชื่อ-สกุล : นายนพดล อาระหัง
ชั้น/ห้อง : 5/6
ชื่อชุมนุม : ตะกร้อ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวิชญพิศุทธิ์ ธนกุลเรืองรอง
1200 รหัสนักเรียน : 33866
ชื่อ-สกุล : เด็กชายพณิชพงษ์ ปะนะภูเต
ชั้น/ห้อง : 2/10
ชื่อชุมนุม : Spelling Bee (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพรทิพย์ ศรีโยไว
1201 รหัสนักเรียน : 33382
ชื่อ-สกุล : นายชนะชัย พิมสาร
ชั้น/ห้อง : 6/5
ชื่อชุมนุม : ตะกร้อ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวิชญพิศุทธิ์ ธนกุลเรืองรอง
1202 รหัสนักเรียน : 34058
ชื่อ-สกุล : นางสาวศรัญญา อัปมะโท
ชั้น/ห้อง : 5/5
ชื่อชุมนุม : วรรณศิลป์ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจิราพร ทบด้าน
1203 รหัสนักเรียน : 32905
ชื่อ-สกุล : เด็กชายตะวัน สุวรรณโคตร
ชั้น/ห้อง : 3/4
ชื่อชุมนุม : ฟุตบอล (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประดิษฐ์ สังขเภท
1204 รหัสนักเรียน : 33134
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงนัทกรานต์ แก้วหานาม
ชั้น/ห้อง : 3/8
ชื่อชุมนุม : สังคมศึกษา (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวาสนา เอ้ตุโพธิ์
1205 รหัสนักเรียน : 33629
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงดลพร จันโทสุทธิ์
ชั้น/ห้อง : 2/5
ชื่อชุมนุม : เทเบิลเทนนิส (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูหงษ์ทอง ประนัดศรี
1206 รหัสนักเรียน : 33885
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงประดับเดือน ทาหาร
ชั้น/ห้อง : 2/10
ชื่อชุมนุม : Spelling Bee (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพิสมัย สุวรรณะ
1207 รหัสนักเรียน : 32200
ชื่อ-สกุล : เด็กชายสุริยันต์ มาดาโต
ชั้น/ห้อง : 4/9
ชื่อชุมนุม : หมากรุก (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุนทร แต้มจันทร์
1208 รหัสนักเรียน : 33521
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงฉัตรติยา อาปัดชิง
ชั้น/ห้อง : 2/3
ชื่อชุมนุม : English (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูรัชนีวัลย์ วรรณศรี
1209 รหัสนักเรียน : 33619
ชื่อ-สกุล : เด็กชายอัครพล ฉัตรศรี
ชั้น/ห้อง : 2/5
ชื่อชุมนุม : เทเบิลเทนนิส (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูหงษ์ทอง ประนัดศรี
1210 รหัสนักเรียน : 30989
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุกัญญา คุ้มแวง
ชั้น/ห้อง : 6/4
ชื่อชุมนุม : วิทยาศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุคนธา โคตรโสภา
1211 รหัสนักเรียน : 31467
ชื่อ-สกุล : นายอลงกรณ์ สิงห์ฉลาด
ชั้น/ห้อง : 5/10
ชื่อชุมนุม : ซูโดกุ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจารีย์ภัค เรืองสมบัติ
1212 รหัสนักเรียน : 34050
ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฐกาล แดงสีดา
ชั้น/ห้อง : 5/5
ชื่อชุมนุม : สมาธิ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสหเทพ ดวงดี
1213 รหัสนักเรียน : 32531
ชื่อ-สกุล : นางสาวลลิตพรรณ นามสี
ชั้น/ห้อง : 4/6
ชื่อชุมนุม : โครงงานตะกร้า/กระเป๋า(ภาษาอังกฤษ) (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูศกุลนิชญ์ ตรีประทุม
1214 รหัสนักเรียน : 34045
ชื่อ-สกุล : นายวโรดม ผ่านสะอาด
ชั้น/ห้อง : 5/5
ชื่อชุมนุม : นักฟิสิกส์ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนพอนันต์ สุนทรพสิษฐ์
1215 รหัสนักเรียน : 32289
ชื่อ-สกุล : เด็กชายจักรพงษ์ ปัจจัย
ชั้น/ห้อง : 4/9
ชื่อชุมนุม : ภาพยนตร์สั้น (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูปัทมา ปินะทาใน
1216 รหัสนักเรียน : 31762
ชื่อ-สกุล : นายนัทธพงศ์ นัดทะยาย
ชั้น/ห้อง : 5/1
ชื่อชุมนุม : ตะกร้อ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวิชญพิศุทธิ์ ธนกุลเรืองรอง
1217 รหัสนักเรียน : 30825
ชื่อ-สกุล : นางสาวชลลธิดา ปนันโต
ชั้น/ห้อง : 6/4
ชื่อชุมนุม : วิทยาศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุคนธา โคตรโสภา
1218 รหัสนักเรียน : 33077
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงชัชฏาภรณ์ ประสิระเตนัง
ชั้น/ห้อง : 3/7
ชื่อชุมนุม : นาฏศิลป์/ตลก/มายากล (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดิ์
1219 รหัสนักเรียน : 33868
ชื่อ-สกุล : เด็กชายภาคภูมิ บุตรกาศ
ชั้น/ห้อง : 2/10
ชื่อชุมนุม : Spelling Bee (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูพรทิพย์ ศรีโยไว
1220 รหัสนักเรียน : 33233
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงชนาภา ตะภูวิญญู
ชั้น/ห้อง : 3/10
ชื่อชุมนุม : ภาษาไทย(อ่านอออกเขียนได้) (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูมณีรัตน์ บุบผารัตน์
1221 รหัสนักเรียน : 32288
ชื่อ-สกุล : นางสาวอินทิรา ปัดถามา
ชั้น/ห้อง : 4/12
ชื่อชุมนุม : เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูอัมวิกา ทวยจันทร์
1222 รหัสนักเรียน : 30876
ชื่อ-สกุล : นายสิริวัฒน์ บุตรโชติ
ชั้น/ห้อง : 6/5
ชื่อชุมนุม : ตะกร้อ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวิชญพิศุทธิ์ ธนกุลเรืองรอง
1223 รหัสนักเรียน : 32178
ชื่อ-สกุล : นางสาวมนปริยา ขันตรี
ชั้น/ห้อง : 4/11
ชื่อชุมนุม : เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูอัมวิกา ทวยจันทร์
1224 รหัสนักเรียน : 32177
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงภัทรวรินทร์ สุจจะชารี
ชั้น/ห้อง : 4/12
ชื่อชุมนุม : เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูอัมวิกา ทวยจันทร์
1225 รหัสนักเรียน : 33712
ชื่อ-สกุล : เด็กชายธีรภัทร ดงปะขา
ชั้น/ห้อง : 2/7
ชื่อชุมนุม : เทเบิลเทนนิส (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูหงษ์ทอง ประนัดศรี
1226 รหัสนักเรียน : 31422
ชื่อ-สกุล : นางสาวชลธิชา บัวศรีภูมิ
ชั้น/ห้อง : 5/10
ชื่อชุมนุม : ห้องสมุด (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสิรินภร ศรีมหาพรหม
1227 รหัสนักเรียน : 34093
ชื่อ-สกุล : นางสาวศศิญา จันทิชัย
ชั้น/ห้อง : 5/3
ชื่อชุมนุม : คุ้มครองผู้บริโภค (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู สุภาภรณ์ ช่างถม
1228 รหัสนักเรียน : 32628
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญเฮ้า
ชั้น/ห้อง : 4/3
ชื่อชุมนุม : ตะลุยสังคม (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูศุภษร บุดดา
1229 รหัสนักเรียน : 31584
ชื่อ-สกุล : นางสาวภัทธราภรณ์ ชูสันเทียะ
ชั้น/ห้อง : 5/10
ชื่อชุมนุม : หมากรุก (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุนทร แต้มจันทร์
1230 รหัสนักเรียน : 33638
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงเปรมกมล บูราณศรี
ชั้น/ห้อง : 2/5
ชื่อชุมนุม : Crossword (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูกุสุมา โรจนกร,ครูอรัญ มูลบุญ
1231 รหัสนักเรียน : 33830
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงทิตยา วงศ์ปุ๋ย
ชั้น/ห้อง : 2/9
ชื่อชุมนุม : นาฏศิลป์/ตลก/มายากล (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดิ์
1232 รหัสนักเรียน : 33503
ชื่อ-สกุล : เด็กชายก้องเกียรติ สุ่มมาตย์
ชั้น/ห้อง : 2/3
ชื่อชุมนุม : Robot วิทยาศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูขนิษฐา เตชะนอก ครูไพโรจน์ สุวรรณศรี
1233 รหัสนักเรียน : 32577
ชื่อ-สกุล : นางสาวธันยวาทินี ชินภักดี
ชั้น/ห้อง : 4/3
ชื่อชุมนุม : งานอาชีพ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครู ประไพพรรณ โชติธนารัชก์กุล
1234 รหัสนักเรียน : 31489
ชื่อ-สกุล : นางสาววิลาวรรณ สุนทะวงศ์
ชั้น/ห้อง : 5/6
ชื่อชุมนุม : มรรยาทไทย (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูลัดดา แสงโทโพ
1235 รหัสนักเรียน : 30629
ชื่อ-สกุล : นางสาวชลธิชา เหง่าง่า
ชั้น/ห้อง : 6/10
ชื่อชุมนุม : ชีววิทยา (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูกันต์กนิษฐ์ โพธิจักร
1236 รหัสนักเรียน : 32468
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงจิณณพัต จันทิชัย
ชั้น/ห้อง : 4/5
ชื่อชุมนุม : กลองยาว (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนิดา กิจจินดาโอภาส
1237 รหัสนักเรียน : 32520
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงปวีณา ชิณละวงศ์
ชั้น/ห้อง : 4/5
ชื่อชุมนุม : ซูโดกุ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจารีย์ภัค เรืองสมบัติ
1238 รหัสนักเรียน : 31691
ชื่อ-สกุล : นางสาววรัญญา ปะติเพนัง
ชั้น/ห้อง : 5/5
ชื่อชุมนุม : นักฟิสิกส์ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนพอนันต์ สุนทรพสิษฐ์
1239 รหัสนักเรียน : 31434
ชื่อ-สกุล : นางสาวมาริสา ครองสิงห์
ชั้น/ห้อง : 5/10
ชื่อชุมนุม : ห้องสมุด (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสิรินภร ศรีมหาพรหม
1240 รหัสนักเรียน : 33101
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงอันธิกา มะลาศรี
ชั้น/ห้อง : 3/7
ชื่อชุมนุม : สาระวิทย์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูนิโลบล พูนศิริ
1241 รหัสนักเรียน : 32151
ชื่อ-สกุล : นางสาวกัญญารัตน์ โสมนัส
ชั้น/ห้อง : 4/12
ชื่อชุมนุม : เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูอัมวิกา ทวยจันทร์
1242 รหัสนักเรียน : 33719
ชื่อ-สกุล : เด็กชายสิทธิชัย อุปมัย
ชั้น/ห้อง : 2/7
ชื่อชุมนุม : เทเบิลเทนนิส (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูหงษ์ทอง ประนัดศรี
1243 รหัสนักเรียน : 33762
ชื่อ-สกุล : เด็กชายภัทรพร นุพัฒน์
ชั้น/ห้อง : 2/8
ชื่อชุมนุม : ฟุตบอล (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประดิษฐ์ สังขเภท
1244 รหัสนักเรียน : 31449
ชื่อ-สกุล : นางสาวอารียา วรรณวงษา
ชั้น/ห้อง : 5/10
ชื่อชุมนุม : เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (รับเฉพาะสายวิทย์) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประภาศรี ทิพย์พิลา
1245 รหัสนักเรียน : 33628
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงณัฐนันท์ คำสอนพันธ์
ชั้น/ห้อง : 2/5
ชื่อชุมนุม : เทเบิลเทนนิส (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูหงษ์ทอง ประนัดศรี
1246 รหัสนักเรียน : 33677
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงณัฐวดี แคนสี
ชั้น/ห้อง : 2/6
ชื่อชุมนุม : คณิตศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูลำดวน ดงอุทิศ
1247 รหัสนักเรียน : 32906
ชื่อ-สกุล : เด็กชายติณห์ ผึ่งบรรหาร
ชั้น/ห้อง : 3/4
ชื่อชุมนุม : ฟุตบอล (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประดิษฐ์ สังขเภท
1248 รหัสนักเรียน : 32527
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงยลดา ทวีฤทธิ์
ชั้น/ห้อง : 4/6
ชื่อชุมนุม : โครงงานตะกร้า/กระเป๋า(ภาษาอังกฤษ) (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูศกุลนิชญ์ ตรีประทุม
1249 รหัสนักเรียน : 32155
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงจิรนันท์ พลยุง
ชั้น/ห้อง : 4/11
ชื่อชุมนุม : เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูอัมวิกา ทวยจันทร์
1250 รหัสนักเรียน : 30833
ชื่อ-สกุล : นางสาวพรพิมล นะโส
ชั้น/ห้อง : 6/4
ชื่อชุมนุม : วิทยาศาสตร์ (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุคนธา โคตรโสภา
1251 รหัสนักเรียน : 32988
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงรามาวดี อังคะ
ชั้น/ห้อง : 3/5
ชื่อชุมนุม : คิดเลขเร็ว (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูภคมน ภูมิชูชิต
1252 รหัสนักเรียน : 33797
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงศศิธร ชัยธานี
ชั้น/ห้อง : 2/8
ชื่อชุมนุม : นาฏศิลป์/ตลก/มายากล (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดิ์
1253 รหัสนักเรียน : 30862
ชื่อ-สกุล : นายภูพิชญ์ คำจันดี
ชั้น/ห้อง : 6/5
ชื่อชุมนุม : ตะกร้อ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูวิชญพิศุทธิ์ ธนกุลเรืองรอง
1254 รหัสนักเรียน : 32986
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงรชยา คำขุลี
ชั้น/ห้อง : 3/5
ชื่อชุมนุม : คิดเลขเร็ว (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูภคมน ภูมิชูชิต
1255 รหัสนักเรียน : 32918
ชื่อ-สกุล : เด็กชายอติชาต คัดทะจันทร์
ชั้น/ห้อง : 3/4
ชื่อชุมนุม : ฟุตบอล (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประดิษฐ์ สังขเภท
1256 รหัสนักเรียน : 33788
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงพิริยะดา ทะลุจิตร์
ชั้น/ห้อง : 2/8
ชื่อชุมนุม : นาฏศิลป์/ตลก/มายากล (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดิ์
1257 รหัสนักเรียน : 33542
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงภิชญาภา จันทร์พรม
ชั้น/ห้อง : 2/3
ชื่อชุมนุม : English (สำหรับ ม.ต้น)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูรัชนีวัลย์ วรรณศรี
1258 รหัสนักเรียน : 31348
ชื่อ-สกุล : นางสาวจิรนุช ราชบุรี
ชั้น/ห้อง : 5/10
ชื่อชุมนุม : เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (รับเฉพาะสายวิทย์) (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูประภาศรี ทิพย์พิลา
1259 รหัสนักเรียน : 32492
ชื่อ-สกุล : เด็กชายธนสรณ์ ทองสุทธิ์
ชั้น/ห้อง : 4/1
ชื่อชุมนุม : มรรยาทไทย (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูลัดดา แสงโทโพ
1260 รหัสนักเรียน : 32182
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงวชิรญาณ์ สังฆมณี
ชั้น/ห้อง : 4/12
ชื่อชุมนุม : เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูอัมวิกา ทวยจันทร์
1261 รหัสนักเรียน : 31626
ชื่อ-สกุล : นางสาวนภัสสร บุพตา
ชั้น/ห้อง : 5/8
ชื่อชุมนุม : ซูโดกุ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจารีย์ภัค เรืองสมบัติ
1262 รหัสนักเรียน : 32473
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงธนันญพัช บุ้งทอง
ชั้น/ห้อง : 4/3
ชื่อชุมนุม : ตะลุยสังคม (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูศุภษร บุดดา
1263 รหัสนักเรียน : 31600
ชื่อ-สกุล : นายกิตติคุณ ศรีสังข์
ชั้น/ห้อง : 5/6
ชื่อชุมนุม : ปั้นภาพการ์ตูน (สำหรับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูทวีศักดิ์ สืบเมืองซ้าย
1264 รหัสนักเรียน : 32335
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงอภิรดา ปาปะแพ
ชั้น/ห้อง : 4/4
ชื่อชุมนุม : ซูโดกุ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจารีย์ภัค เรืองสมบัติ
1265 รหัสนักเรียน : 32513
ชื่อ-สกุล : เด็กหญิงจุฬารัตน์ ปักการะนัง
ชั้น/ห้อง : 4/4
ชื่อชุมนุม : ซูโดกุ (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูจารีย์ภัค เรืองสมบัติ
1266 รหัสนักเรียน : 31468
ชื่อ-สกุล : นายอัครพล นันทชาด
ชั้น/ห้อง : 5/10
ชื่อชุมนุม : หมากรุก (สำหรับ ม.ปลาย)
ห้องเรียน : ห้อง ไม่ระบุ
ครูผู้สอน : ครูสุนทร แต้มจันทร์