ระบบการลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์ โรงเรียนวาปีปทุม

ค้นหาชุมนุมที่สนใจ เพียงแค่ใส่ชื่อชุมนุม หรือใส่ชื่อครูผู้สอน หรือเลือกระดับชั้น

ชุมนุมทั้งหมดที่เปิด (จำนวน 134 ชุมนุม)
นักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลได้จากกล่องค้นหาที่อยู่ข้างบน
เหลือที่ว่าง
Crossword
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูกุสุมา โรจนกร,ครูอรัญ มูลบุญ

รับ : 60 คน | เหลือ : 28 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
ดนตรีสากล
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูพิษณุย์ ดาทอง

รับ : 60 คน | เหลือ : 18 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
เล่านิทานคุณธรรม
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูจตุพร ทอนมาตย์

รับ : 30 คน | เหลือ : 30 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
คณิตฯห้องเรียนพิเศษ
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ์

รับ : 30 คน | เหลือ : 30 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
วิทย์คิดสนุก
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูพุทธชาต ปะกิคา

รับ : 30 คน | เหลือ : 30 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูธนัส ภูมิชูชิต

รับ : 30 คน | เหลือ : 30 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
A Math
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูสันติ อุดคำ

รับ : 30 คน | เหลือ : 30 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
ภาษาพาสนุกกับครูนภัทร
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูนภัทร แช่มไล่

รับ : 30 คน | เหลือ : 30 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
GSP
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูสุรีวรรณ ปักกังเว

รับ : 30 คน | เหลือ : 30 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
เคมี
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูอุดมลักษณ์ วานิชชัง

รับ : 30 คน | เหลือ : 30 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
ยกน้ำหนัก
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูสมทรัพย์ จันแก้ว

รับ : 30 คน | เหลือ : 30 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
Drama
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูอฤชร ปทุมพร

รับ : 30 คน | เหลือ : 29 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
คณิตฯห้องเรียนพิเศษ
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูทรัทย์ศิริ สิงห์สุพรรณ

รับ : 30 คน | เหลือ : 29 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
GSP
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูภัทรภร วัฒนราช

รับ : 30 คน | เหลือ : 29 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
ช่างเขียนแบบ
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครู วสันต์ อันทะไชย

รับ : 30 คน | เหลือ : 29 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
ชีววิทยา
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูกันต์กนิษฐ์ โพธิจักร

รับ : 30 คน | เหลือ : 29 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
วิทยาศาสตร์
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูธนัฐ จันทเขต

รับ : 30 คน | เหลือ : 29 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
กลองยาว
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูนิดา กิจจินดาโอภาส

รับ : 30 คน | เหลือ : 28 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
คณิตฯห้องเรียนพิเศษ
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูวรศิลป์ อักะมานัง

รับ : 30 คน | เหลือ : 28 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
ภาษาไทย
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูลัดดาวัลย์ แพนลิ้นฟ้า

รับ : 30 คน | เหลือ : 27 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
นักเคมี
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูลักษมี ม่วงคลา

รับ : 30 คน | เหลือ : 27 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
ภาษาไทย(อ่านอออกเขียนได้)
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูมณีรัตน์ บุบผารัตน์

รับ : 30 คน | เหลือ : 27 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
อุตสาหกรรม
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครู ชัยยศ ทองสมบูรณ์

รับ : 30 คน | เหลือ : 27 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
สร้างชิ้นงานด้วยคอมพิวเตอร์
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครู ชัยยศ จระเทศ

รับ : 30 คน | เหลือ : 27 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
A-math
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูเกษร เทวาพิทักษ์กุล

รับ : 30 คน | เหลือ : 26 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
เครื่องบินพลังยาง
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูอรุณรัศมี จันทรพรม

รับ : 30 คน | เหลือ : 26 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC)
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูดำรงค์ จอมศรีกระยอม

รับ : 30 คน | เหลือ : 25 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
English Songs
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูพรพิศ คุตไชยกุล

รับ : 30 คน | เหลือ : 25 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
วรรณศิลป์
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูจิราพร ทบด้าน

รับ : 30 คน | เหลือ : 25 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
วิทยาศาสตร์
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูสมศักดิ์ โกการัตน์

รับ : 30 คน | เหลือ : 25 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
ธนาคารโรงเรียน
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูอรุณี ปะนัดถา

รับ : 30 คน | เหลือ : 25 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
เครื่องบินพลังยาง
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูพิชชานันท์ จันทพรม

รับ : 30 คน | เหลือ : 25 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
ชีววิทยา
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูสุวรรณี ผาผง

รับ : 30 คน | เหลือ : 25 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
ฝึกร้องเพลงลูกทุ่งและหมอลำ
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูโกมล คุณพระเนตร

รับ : 30 คน | เหลือ : 25 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
คณิตศาสตร์กับชีวิต
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูนวลใจ พันธุวาสิฎฐ์

รับ : 30 คน | เหลือ : 24 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
ซูโดกุ
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูบุปผา ทิ้งแสน

รับ : 30 คน | เหลือ : 24 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
คณิตศิลป์
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูวิไลวรรณ ลุนละวงษ์

รับ : 30 คน | เหลือ : 24 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
Spelling Bee
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูลัดดาวัลย์ ขันขวา

รับ : 30 คน | เหลือ : 24 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
พยาบาลเบื้องต้น
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูจารุภา มะธุเสน

รับ : 30 คน | เหลือ : 24 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
วิทยาศาสตร์
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูสิทธิชัย วาลมูลตรี

รับ : 30 คน | เหลือ : 24 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
ดนตรีไทย
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูวิชรัตน์ ยะสานติทิพย์

รับ : 30 คน | เหลือ : 24 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
แอโรบิคเพื่อสุขภาพ
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูจิตราภรณ์ จำนงพิศ

รับ : 30 คน | เหลือ : 23 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
ภาพยนตร์สั้น
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูปรียานุช จำละคร

รับ : 30 คน | เหลือ : 23 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
โครงงานคุณธรรม
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูสุพรรษา ทัพธานี

รับ : 30 คน | เหลือ : 23 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
Spelling Bee
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูนัฐชนาพร ฤทธิ์มนตรี

รับ : 30 คน | เหลือ : 23 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
คิดเลขเร็ว
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูพลับพลึง ยอดมีสี

รับ : 30 คน | เหลือ : 23 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
Spelling Bee
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูพรทิพย์ ศรีโยไว

รับ : 30 คน | เหลือ : 23 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
สาระวิทย์
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูนิโลบล พูนศิริ

รับ : 30 คน | เหลือ : 23 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
มรรยาทไทย
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูนงค์รัก พินทะปะกัง

รับ : 30 คน | เหลือ : 22 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
วรรณศิลป์
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูกาญจนา สวนประดิษฐ์

รับ : 30 คน | เหลือ : 22 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
วิทยาศาสตร์
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูขวัญใจ เปลวเฟื่อง

รับ : 30 คน | เหลือ : 22 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
ภาพยนตร์สั้น
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูปัทมา ปินะทาใน

รับ : 30 คน | เหลือ : 21 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
สภานักเรียน
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูประเพียร ลดาวัลย์

รับ : 30 คน | เหลือ : 21 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
ชีววิทยา
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูจำปา สืบสุนทร

รับ : 30 คน | เหลือ : 21 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
โครงงานประดิษฐ์
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูวันทนีย์ ดาสม

รับ : 30 คน | เหลือ : 21 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
แอโรบิคเพื่อสุขภาพ
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูจิตติพร จันทมาศ

รับ : 30 คน | เหลือ : 21 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
งานประดิษฐ์
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูอภิรดา ภูมาศ

รับ : 30 คน | เหลือ : 21 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
คิดเลขเร็ว
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูภคมน ภูมิชูชิต

รับ : 30 คน | เหลือ : 20 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
Story Telling
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูมยุรี ลาดนาเลา

รับ : 30 คน | เหลือ : 20 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
คณิตหรรษา
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูมนัสวี โนนหนองคู

รับ : 30 คน | เหลือ : 20 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
อนุรักษ์พลังงาน
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูเพ็ญณภา ขันไสว

รับ : 30 คน | เหลือ : 20 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
สาระวิทย์
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูเอมมิกา วัดพล

รับ : 30 คน | เหลือ : 20 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
นักวิทย์รุ่นเยาว์
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูชมพู สัจจวาณิชย์

รับ : 30 คน | เหลือ : 19 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
โครงงานตะกร้า/กระเป๋า(ภาษาอังกฤษ)
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูศกุลนิชญ์ ตรีประทุม

รับ : 30 คน | เหลือ : 19 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
ชุมนุมภาษาไทย
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูอรุณี ใหม่คามิ

รับ : 30 คน | เหลือ : 19 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
คำคมประสมภาษาไทย
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูศิรินทร์ภรณ์ พูนไธสง

รับ : 30 คน | เหลือ : 19 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
ภาษาไทย
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูบัวภา มะกา

รับ : 30 คน | เหลือ : 18 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
Robot
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูไอลัดดา ปามุทา

รับ : 30 คน | เหลือ : 18 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
นักวิทย์
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูเสาวภาคย์ สีหาบุญทอง

รับ : 30 คน | เหลือ : 18 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
English
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูรัชนีวัลย์ วรรณศรี

รับ : 30 คน | เหลือ : 17 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
วิทยาศาสตร์
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูศุภกฤต เรืองสมบัติ

รับ : 30 คน | เหลือ : 17 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
มรรยาทไทย
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูลัดดา แสงโทโพ

รับ : 30 คน | เหลือ : 16 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
เล่านิทานคุณธรรม
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูเบญญาภา ไชยเกตุ

รับ : 30 คน | เหลือ : 16 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
TO BE NUMBER ONE
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูวราภรณ์ จันทสมบัติ

รับ : 30 คน | เหลือ : 16 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
ตะลุยสังคม
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูศุภษร บุดดา

รับ : 30 คน | เหลือ : 15 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
สังคมศึกษา
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูสุมาลา สุวรรณพันธุ์

รับ : 30 คน | เหลือ : 14 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
ภาษาไทย
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูพรสวรรค์ ทับสุขวิวัฒนกุล

รับ : 30 คน | เหลือ : 13 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
A-math
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูเมตตา ติดวงษา

รับ : 30 คน | เหลือ : 13 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
ซูโดกุ
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูนิภาพร อาจอารี

รับ : 30 คน | เหลือ : 13 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
Robot วิทยาศาสตร์
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูขนิษฐา เตชะนอก ครูไพโรจน์ สุวรรณศรี

รับ : 30 คน | เหลือ : 13 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูทัศนีย์ ลามี

รับ : 30 คน | เหลือ : 13 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูอัมวิกา ทวยจันทร์

รับ : 30 คน | เหลือ : 13 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
นักฟิสิกส์
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูนพอนันต์ สุนทรพสิษฐ์

รับ : 30 คน | เหลือ : 12 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
E-Puzzle
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูจารุวัฒน์ ปัตตานัง

รับ : 30 คน | เหลือ : 12 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
ช่างเสริมสวย
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครู พูนศักดิ์ อารพล

รับ : 30 คน | เหลือ : 12 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
ช่างถ่ายภาพ
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครู สมคิด โพคันโย

รับ : 30 คน | เหลือ : 12 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
คอมพิวเตอร์
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครู ณัฐพัชร์ ปทุมพร

รับ : 30 คน | เหลือ : 12 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
วิทยาศาสตร์
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูสุคนธา โคตรโสภา

รับ : 30 คน | เหลือ : 10 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
คุ้มครองผู้บริโภค
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครู สุภาภรณ์ ช่างถม

รับ : 30 คน | เหลือ : 10 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
ปั้นภาพการ์ตูน
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูทวีศักดิ์ สืบเมืองซ้าย

รับ : 30 คน | เหลือ : 10 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
Spelling Bee
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูพิสมัย สุวรรณะ

รับ : 30 คน | เหลือ : 9 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
คณิตศาสตร์(o-net)
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูว่าที่ร้อยเอกประวัติ หัตถสินธุ์

รับ : 30 คน | เหลือ : 9 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
คำคมประสมภาษาไทย
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูวิชิต เสนาราช

รับ : 30 คน | เหลือ : 9 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
เคมี
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูจุรีรัตน์ เทียงคำ

รับ : 30 คน | เหลือ : 9 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
เลี้ยงปลาสวยงาม
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูพงศธร สมภักดี

รับ : 30 คน | เหลือ : 9 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
วิทย์น่ารู้
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูชูเกียรติ คุ้มเนตร

รับ : 30 คน | เหลือ : 8 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (รับเฉพาะสายวิทย์)
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูประภาศรี ทิพย์พิลา

รับ : 30 คน | เหลือ : 8 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
ภาษาไทย
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูประภาพร แก้วจันดา

รับ : 30 คน | เหลือ : 8 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
ภาษาจีน
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูกรรณิกา คงทอง

รับ : 30 คน | เหลือ : 8 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC)
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูสมจิตร สุทธินันท์

รับ : 30 คน | เหลือ : 7 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
ภาษาไทย
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูสุกัลยา จุฬุวรรณ

รับ : 30 คน | เหลือ : 6 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
คณิตศาสตร์
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูลำดวน ดงอุทิศ

รับ : 30 คน | เหลือ : 6 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
สังคมศึกษา
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูวาสนา เอ้ตุโพธิ์

รับ : 30 คน | เหลือ : 5 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
ซูโดกุ
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูจารีย์ภัค เรืองสมบัติ

รับ : 30 คน | เหลือ : 5 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
สร้างชิ้นงานด้วยคอมพิวเตอร์
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครู โอบบุญ โสรัจจ์

รับ : 30 คน | เหลือ : 5 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
ภาษาไทย
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูรจนา พรมโกน

รับ : 30 คน | เหลือ : 3 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เหลือที่ว่าง
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูเสมอแข จันทะชัย

รับ : 30 คน | เหลือ : 2 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
โครงงานคุณธรรม
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูกรทิพย์ ปัญโญ

รับ : 30 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
แนะแนว
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูนิคม เพชรโรจน์

รับ : 30 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
อาเซียนทัศนศึกษา
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูคมสัน สัตตรัตนำพร

รับ : 30 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
สังคมศึกษา
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล

รับ : 30 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
แนะแนว
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูลภัสดา บุบผโชติ

รับ : 30 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
แนะแนว
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูละอองดาว แพงคำแสน

รับ : 30 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
นิทานคุณธรรม
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูทัศนีย์ สีหาบุญมาก

รับ : 30 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูนพพล โสโท

รับ : 30 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
สมาธิ
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูสหเทพ ดวงดี

รับ : 30 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
หมากรุก
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูสมศักดิ์ เรืองบุญ

รับ : 30 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
หมากรุก
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูสุนทร แต้มจันทร์

รับ : 30 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
ภาษาไทย
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูสุมามาลย์ โสดา

รับ : 30 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
ภาษาไทย(อ่านออกเขียนได้ม.1)
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูนาถชนก ภูมั่ง

รับ : 30 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เทเบิลเทนนิส
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูหงษ์ทอง ประนัดศรี

รับ : 30 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
ช่างปูน
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครู สนิท พรรณศิลป์

รับ : 30 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
ฟุตบอล
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูประดิษฐ์ สังขเภท

รับ : 30 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
งานอาชีพ
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครู ประไพพรรณ โชติธนารัชก์กุล

รับ : 30 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
สวนถาด/สวนแก้ว
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูปิยนุช พิกุลสวัสดิ์

รับ : 30 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
บาสเกตบอล
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูอำนวย วรไวย์

รับ : 30 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
ฟุตซอล
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูพิชัย สำราญสุข

รับ : 30 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
มวย
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูเลิศพิภพ แสนวัง

รับ : 30 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
ตะกร้อ
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูวิชญพิศุทธิ์ ธนกุลเรืองรอง

รับ : 30 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
นาฏศิลป์/ตลก/มายากล
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดิ์

รับ : 30 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
วาดภาพ
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูจีรภรณ์ ศรีมุงคุณ

รับ : 30 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
เซปักตะกร้อ
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3

ผู้สอน : ครูสง่า ศรีโยวงศ์

รับ : 30 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
ขับร้องประสานเสียง
สำหรับ ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูสราวุธ สระมูล

รับ : 30 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ
ห้องสมุด
สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6

ผู้สอน : ครูสิรินภร ศรีมหาพรหม

รับ : 30 คน | เหลือ : 0 คน
ห้องเรียน : ไม่ระบุ